Cán bộ

Ngày 04-04-2019

Lý lịch giảng viên Trung tâm Công nghệ Thông tin

TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Lý lịch khoa học

Nam

Nữ

1

Phạm Ngọc Quý

1977

 

Tải về

2

Lê Thị Minh Tân

 

 1985

Tải về

3

Phạm Thị Thu Huyền

 

 1982

Tải về

4

Nguyễn Trường Sinh

1984

 

Tải về

5

La Ngọc Tùng

1984

 

Tải về

6

Vũ Đình Thanh

1984

 

Tải về

7

Nguyễn Thị Hạnh

 

 1983

Tải về

8

Đỗ Thái Hòa

1981

 

Tải về

9

Đỗ Cao Chinh

1981

 

Tải về

10

Phạm Quang Huy

1988

 

Tải về

        

Các bài liên quan