Cán bộ

Ngày 16-01-2014

Hệ thống các văn bản về hoạt động Đào tạo QLKH&HTQT.

1. Quy định Về việc biên soạn_ lựa chọn_ thẩm định_ duyệt và sử dụng giáo trình

2. Quy định về tổ chức thi lại_ học lại_ học cải thiện điểm cho HSSV trong và ngoài ngân sách nhà nước

3. Quyết định về việc ban hành Quy định tổ chức thi lại_ học lại học cải thiện điểm cho HSSV

4. Thông báo đăng ký đề tài 2014_ mẫu phiếu đề xuất và biên bản đăng ký đề tài năm 2014 cấp cơ sở

5. QĐ về việc ban hành Quy định về Công tác thực tập chuyên ngành thực tập nghề nghiệp, thực tập cơ sở và thực tập tốt nghiệp

6. Tiêu chí và thang điểm hoạt động khoa học và chuyển giao công nghệ

7. Quy định về đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

8. Quy chế đào tạo theo học chế niên chế

9. Các mẫu đơn về học vụ liên quan đến HSSV

Các bài liên quan