Cán bộ

Ngày 16-01-2014

Hệ thống các văn bản về hoạt động Đào tạo QLKH&HTQT.

♦ Quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

♦ Quy định Về việc biên soạn_ lựa chọn_ thẩm định_ duyệt và sử dụng giáo trình

♦ Quy định về tổ chức thi lại_ học lại_ học cải thiện điểm cho HSSV trong và ngoài ngân sách nhà nước

♦  Quyết định về việc ban hành Quy định tổ chức thi lại_ học lại học cải thiện điểm cho HSSV

♦ Thông báo đăng ký đề tài 2014_ mẫu phiếu đề xuất và biên bản đăng ký đề tài năm 2014 cấp cơ sở

♦  QĐ về việc ban hành Quy định về Công tác thực tập chuyên ngành thực tập nghề nghiệp, thực tập cơ sở và thực tập tốt nghiệp

♦ Tiêu chí và thang điểm hoạt động khoa học và chuyển giao công nghệ

♦ Quy định về đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

♦ Quy chế đào tạo theo học chế niên chế

♦  Các mẫu đơn về học vụ liên quan đến HSSV

Các bài liên quan