Giới thiệu

Ngày 04-10-2019

KHOA KỸ THUẬT NÔNG LÂM

ThS. Ma Thúy Vân

Chức vụ: Phó trưởng khoa - Phụ trách khoa    

Email: vanvan.tn@gmail.com

Điện thoại: 0987636112

                                                            
                            

 

TS. Đỗ Thị Vân Giang           

      Chức vụ: Phó trưởng khoa - Trường BM Thú Y                      

Email: vangiang208@gmail.com

Điện thoại: 0904.227.272


 

           

 


CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA KHOA

 I. Chức năng

Khoa Kỹ thuật Nông Lâm là đơn vị quản lý đào tạo cơ sở của Trường giúp Hiệu trưởng trực tiếp tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo, NCKH, thực nghiệm, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Kỹ thuật Nông Lâm. Trực tiếp quản lý các hoạt động chuyên môn và chịu trách nhiệm về chất lượng toàn diện của HSSV trong Khoa theo Quy chế Công tác HSSV và Đề án CTSV trong tình hình mới.

II. Nhiệm vụ

1. Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo bậc cao đẳng trở xuống của khối ngành kỹ thuật Nông Lâm, cụ thể:

   1.1. Bậc cao đẳng, gồm:

   - Cao đẳng Quản lý Đất đai

   - Cao đẳng Quản lý Môi trường

   - Cao đẳng Địa chính - Môi trường

   - Cao đẳng Đo đạc Địa chính

   - Cao đẳng Quản lý Tài nguyên và Môi trường

   - Cao đẳng Kinh doanh Bất động sản

   - Cao đẳng Trồng trọt

   - Cao đẳng Thú y

1.2. Bậc Trung cấp, gồm:

   - Trung cấp Quản lý đất đai

   - Trung cấp Quản lý Môi trường

   - Trung cấp Đo đạc Địa chính

   - Trung cấp Quản lý Tài nguyên và Môi trường

   - Trung cấp Kinh doanh Bất động sản

   - Trung cấp nghề Thú y

   - Trung cấp nghề Trồng cây ăn quả

2. Phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu phát triển nội dung đào tạo các chuyên ngành đào tạo thuộc khoa đảm nhiệm; tham gia các hoạt động khoa học & công nghệ, giáo dục & đào tạo của nhà trường.

3. Tổ chức và quản lý việc giảng dạy của giảng viên các bộ môn; nghiên cứu đề xuất việc mời các giảng viên, chuyên gia ở các trường, các cơ quan, đơn vị trong nước đến giảng dạy các môn học do khoa trực tiếp đảm nhiệm.

4. Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn, thẩm định và thông qua tài liệu giảng dạy của giảng viên trong khoa.

5. Phối hợp với Phòng Công tác học sinh sinh viên thực hiện công tác tư vấn cho học sinh, sinh viên và các hoạt động khác, như:

   - Phân công và quản lý công tác giáo viên chủ nhiệm - cố vấn học tập của các lớp khoa quản lý.

   - Quản lý, tổ chức thực hiện, đánh giá việc học tập, rèn luyện của học sinh, sinh viên thuộc khoa theo quy định của Nhà nước và Nhà trường.

   - Xét điểm rèn luyện của HSSV trong quá trình đào tạo, đúng theo các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của ĐH Thái Nguyên. Xác nhận các giấy tờ cho HSSV thuộc khoa trong phạm vi được phân cấp.

   - Tổ chức tổng kết năm học cho khoa và cho các lớp do khoa quản lý. Tổ chức các Hội nghị dạy tốt, học tốt của khoa.

6. Phối hợp với Phòng Đào tạo, QLKH&QHQT; Phòng Công tác Học sinh Sinh viên về đánh giá xếp loại, thi đua, khen thưởng của sinh viên và các hoạt động khác, như:

   - Nghiên cứu hoàn thiện chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy đối với từng học phần, bài học của các bộ môn thuộc khoa.

   - Phân công giảng viên của khoa giảng dạy theo kế hoạch.

   - Theo dõi, đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên trong khoa.

   - Tổ chức công tác nghiên cứu khoa học, hội thảo chuyên đề, các hoạt động về cải tiến phương pháp giảng dạy trong khoa...

   - Phân công giảng viên hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học.

   - Tổ chức đào tạo bồi dưỡng giảng viên mới, giảng viên tập sự.

   - Nghiên cứu đề xuất và tổ chức thực hiện các dự án, chương trình liên kết, liên thông đào tạo với các trường trong và ngoài nước; tổ chức trao đổi giảng viên.

7. Phối hợp với Phòng Đào tạo, QLKH&QHQT; Trung tâm Tư vấn tuyển sinh trong việc đưa sinh viên đi thực tập ở các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

8. Phối hợp với Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng để đảm bảo thực hiện tốt các công việc chuyên môn, như:

   - Hoàn thiện các báo cáo tự đánh giá các ngành đào tạo theo kế hoạch phân công của trường.

   - Đánh giá hiện trạng sinh viên tốt nghiệp hằng năm theo chuẩn đầu ra.

   - Phát phiếu hỏi sinh viên về các vấn đề có liên quan.

9. Phối hợp với Phòng Tổng hợp làm tốt công tác xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ, đồng thời triển khai các hoạt động khác, như:

   - Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên và CBVC thuộc khoa. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng phát triển đội ngũ giáo viên kế cận.

   - Quản lý và sử dụng có hiệu quả về lao động, cơ sở vật chất và các phương tiện thiết bị được nhà trường giao.

   - Triển khai việc thực hiện các văn bản liên quan đến chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên thuộc khoa.

10. Phối hợp với Công đoàn, Đoàn thanh nhiên tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao… không ngừng chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho CBVC, HĐLĐ khoa quản lý.

Tập thể CBGV khoa Kỹ thuật Nông lâm

Các đảng viên Khoa Kỹ thuật Nông lâm (đứng phía sau) chụp ảnh lưu niệm cùng BCH Đảng bộ Nhà trường

TỔ CHỨC NHÂN SỰ KHOA KỸ THUẬT NÔNG LÂM

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

BCN khoa

ThS. Ma Thị Thúy Vân

Phó Trưởng khoa- Phụ trách khoa

0987.636.112

vanvan.tn@gmail.com

TS. Đỗ Thị Vân Giang

Phó Trưởng khoa

0904.227.272

vangiang208@gmail.com

1. Bộ môn Thú Y 

TS. Đỗ Thị Vân Giang

Trưởng bộ môn

0904.227.272

vangiang208@gmail.com

TS. Nguyễn Thị Bích Ngà

Giảng viên

0976.238.295

nguyennga160182@gmail.com

ThS. Vũ Thị Ánh Huyền

Giảng viên

0974.623.575

huyenktnl@gmail.com

ThS. Đỗ Thị Hà

Giảng viên

0919.812.240

tinhthai.tnt@gmail.com

TS. Trương Thị Tính

Giảng viên

0386.404.683

tinhcdktkt@gmail.com

ThS. Đinh Ngọc Bách

Giảng viên

0947.512.582

ngocbach123@gmail.com

ThS. Đặng Văn Nghiệp

Giảng viên

0913.449.111

dangnghiepvet@gmail.com

ThS. Vũ Minh Đức

Giảng viên

0912.765.626

minhduc12983.dhtn@gmail.com

PGS.TS. Nguyễn Văn Bình

GVKN

01684298666

binh.nguyenvan5@gmail.com

TS. Nguyễn Vũ Quang

GVKN

0386927342

nguyenvuquangna@gmail.com

ThS. Đoàn Thị Phương

GVKN

0987182622

yennhiphuong@gmail.com

2. Bộ môn Khoa học đất & cây trồng

TS. Trần Thị Thu Hiền

Trưởng BM Khoa học đất & cây trồng

0389.307.327

thuhiencdkt2@gmail.com

TS. Nguyễn Thị Xuyến

P.Trưởng BM Khoa học đất & cây trồng

0974.195.010

nguyenxuyen1985@gmail.com

ThS. Ninh Văn Quý

P.Trưởng BM Khoa học đất & cây trồng

0988.263.252

vanquy83@gmail.com

ThS. Hoàng Anh Dũng

Giảng viên

0934.658.823

hoanganhdungtn@gmail.com

ThS. La Thị Cẩm Vân

Giảng viên

0972.996.900

lacamvank17mt@gmail.com

ThS. Nguyễn T. Phương Thảo

Giảng viên

0385.149.693

phuongthao6886@gmail.com

ThS. Lê Thị Thu

Giảng viên

0917.561.364

thucdkttn@gmail.com

TS. Nguyễn Thị Thu Hà

Giảng viên

0915.590.101

nguyenthuha.tnn@gmail.com

ThS. Ma Thị Thúy Vân

Giảng viên

0987.636.112

vanvan.tn@gmail.com

ThS. Nguyễn Thị Thủy

GVKN

0968224332

nguyenthuy371989@gmail.com

ThS. Nguyễn Thị Minh Huệ

GVKN

0974525845

minhhuesc@gmail.com

ThS. Phạm Huyền Trang

GVKN

01664641216

huyentrang.lajuichan@gmail.com

ThS. Âu Thị Hiền

GVKN

0979 343386

authihien79@gmail.com

Các bài liên quan