Học sinh Sinh viên

Ngày 02-08-2013

Quyết định, Quy định, Nghị định, Hướng dẫn

Quyết định quy định về học phí, trợ cấp xã hội, học bổng.

♦ Quyết định về việc ban hành Quy trình thực hiện việc cấp phát văn bằng, chứng chỉ

♦. Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét miễn, giảm học phí, trợ cấp xã hội

♦. Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét học bổng khuyến khích 

♦. Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét thi đua, khen thưởng học sinh, sinh viên. Năm học 2020 - 2021

♦. Nghị định Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020 - 2021

. HD thực hiện chế độ miễn giảm học phí và trợ cấp xã hội cho HSSV

♦. Quyết định quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học  tại các cơ sở giáo dục đại học

♦. Quyết định về việc thành lập Ban vận động và Ban thư ký Quỹ khuyến học trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật năm học 2017-2018  

♦ Quyết định về việc miễn học phí năm 2019

♦ Quyết định về việc giảm 50%, 70% học phí học kỳ I năm học 2019-2020

♦ Quyết định về việc chi hỗ trợ chi phí học tập học kỳ  năm học 2019 - 2020 cho HSSV K13, K14, K15 và K43TC

♦ Quyết định chi hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm 2019-2020 cho sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người

♦ Quyết định về việc trợ cấp xã hội cho sinh viên học kỳ I năm học 2019-2020

♦ Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I, năm học 2019-2020 cho các lớp K14CĐ; K15CĐ


Các bài liên quan