Đào tạo

Ngày 06-10-2022

Quyết định số 737 về việc cho phép sinh viên nghỉ học có thời hạn

29/09/2022 | 16:43

Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển địa điểm học tập

20/09/2022 | 08:30

Quyết định số 677 về việc cho phép sinh viên chuyển địa điểm học tập

16/09/2022 | 10:29

Quyết định số 676 về việc cho phép sinh viên chuyển địa điểm học tập

16/09/2022 | 10:19

Thông báo số 665 về việc đăng ký thực tập chuyên môn. Năm học 2022-2023

16/09/2022 | 10:14

Quyết định số 634 về việc cho phép học sinh nghỉ học có thời hạn

09/09/2022 | 17:31

Quyết định số 618 về việc công nhận tốt nghiệp cho học sinh K44 TC hệ chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ - Đợt tháng 08/2022

30/08/2022 | 10:14

Quyết định số 617 chuyển khóa đào tạo cho 01 sinh viên hệ Cao đẳng chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ

30/08/2022 | 10:11

Quyết định số 619 về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh viên K14, K15 Hệ cao chính quy, Cao đẳng liên thông và K43, K44 Trung cấp đào tạo theo hệ thống tín chỉ - Đợt tháng 8/2022

30/08/2022 | 09:36

Quyết định số 616 về việc cảnh báo kết quả học tập đối với học sinh K16, K17 học tại trường - Học kỳ II năm học 2021 - 2022 Hệ Cao đẳng chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ

30/08/2022 | 09:10

Trang 1/33 <12345678910...3233>