Đào tạo

Ngày 01-08-2013

Các quy định, quy chế về hoạt động Đào tạo

 Quy chế đào tạo

     1. Quyết định về việc ban hành về tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ TC, CĐ theo phương thức tích lũy tín chỉ

     2. Quy chế 25 đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy.

     3. Quy chế đào tạo tín chỉ của Nhà trường

 Quy định đào tạo

    1. Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý, sử dụng hệ thống giảng đường

    2. QĐ về việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định duyệt và sử dụng giáo trình

    3. QĐ về tổ chức thi lại_học lại_ học cải thiện điểm cho HSSV trong và ngoài ngân sách nhà nước

    4. QĐ về việc ban hành Quy định tổ chức thi lại _ học lại học cải thiện điểm cho HSSV

    5. QĐ v/v ban hành Quy định về công tác thực tập chuyên nghành thực tập nghề, thực tập cơ sở và thực tập tôt nghiệp

    6. QĐ đào tạo Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

    7. QĐ về việc thành lập Ban đề án Ngoại ngữ 2020

   8. Quyết định về việc ban hành Quy định về tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ và kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp 

Các bài liên quan