Cán bộ

Ngày 01-08-2013

Quy định, Quyết định đối với CBVC

♦ Quyết định vv sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 4623/QĐ-ĐHTN

♦ Quyết định về việc ban hành Quy định về đánh giá và phân loại  CCVC và người lao động của ĐHTN

♦ Quyết định, Quy chế, Phiếu chấm điểm ABC

♦ Quyết định ban hành Quy định về nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với CB,CC,VC, NLĐ

♦ Quyết định Ban hành chuẩn mực đạo đức và quy tắc ứng xử của CBVC, NLĐ 

♦ Quy định về chuẩn chuyên môn nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

♦ Quy định về chế độ làm việc đối với giảng viên.

♦ Quy định về soạn thảo, ban hành và quản lý văn bản hành chính.

♦ Quy trình về mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, tài sản và xây dựng cơ bản.

♦ Quy định về mua sắm, quản lý vật tư thực tập và sản phẩm sau thực tập của HSSV.

♦ Quy định sử dụng Điện của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật.

♦ Quyết định về việc ban hành tiêu chí, thang điểm đánh giá thi đua cá nhân và các đơn vị.

♦ Quyết định về việc ban hành quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ

♦ Quy chế đào tạo CBVC

♦ Quy chế hoạt động của trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật

♦ Quy chế nâng lương trước thời hạn

♦ Quy chế tuyển dụng viên chức của trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật

♦ Quyết định về việc ban hành Quy định đền bù chi phí đào tạo đối với cán bộ, viên chức và người lao động thuộc Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật

♦ Quy định về trang phục của CBVC, HĐLĐ trong khi làm việc tại trường.

♦ Quy định về việc sử dụng điện thoại trong giờ lên lớp.

♦ Quy định quản lý và sử dụng tài sản

 Lý lich giang viên các phòng chức năng

Các bài liên quan