Cán bộ

Ngày 01-08-2013

Quy định, Quyết định đối với CBVC.

1. Quy định về chế độ làm việc đối với giảng viên.

2. Quy định về trang phục của CBVC, HĐLĐ trong khi làm việc tại trường.

3. Quy định về việc sử dụng điện thoại trong giờ lên lớp.

4. Quy định về soạn thảo, ban hành và quản lý văn bản hành chính.

5. Quy trình về mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, tài sản và xây dựng cơ bản.

6. Quy định về mua sắm, quản lý vật tư thực tập và sản phẩm sau thực tập của HSSV.

7. Quy định sử dụng Điện của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật.

8. Quyết định về việc ban hành tiêu chí, thang điểm đánh giá thi đua cá nhân và các đơn vị.

9. Quyết định về việc ban hành quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ

10. Quyết định về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng và điều chuyển cán bộ 2014

11. Quy chế đào tạo CBVC

12. Quy chế hoạt động của trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật

13. Quy chế nâng lương trước thời hạn

14. Quy chế tuyển dụng viên chức của trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật

15. Quyết định về việc ban hành Quy định đền bù chi phí đào tạo đối với cán bộ, viên chức và người lao động thuộc Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật

Các bài liên quan