Giới thiệu

Ngày 19-06-2013

Sứ mạng của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật

   Đẩy mạnh đổi mới và tạo bước chuyển biến cản bản về chất lượng giáo dục và đào tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học - công nghệ, xây dựng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật ổn định, phát triển theo hướng trường chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong nước và Quốc tế, gắn kết chặt chẽ với sự phát triển Kinh tế - Xã hội của vùng trung du, miền núi phía Bắc và cả nước.

Các bài liên quan