Giới thiệu

Ngày 19-06-2013

Sứ mệnh và tầm nhìn

Sứ mệnh

        "Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật thuộc ĐHTN là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng và thấp hơn về lĩnh vực Kinh tế, Kỹ thuật và đào tạo nghề; Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi phía Bắc"

Tầm nhìn

         “Đào tạo đạt chuẩn, đáp ứng nhu cầu xã hội; Không ngừng nâng cao chất l­ượng giáo dục đào tạo ngang tầm các nư­ớc trong khu vực; Nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất và nhân lực; Phấn đấu trở thành một tr­ường đại học trong t­ương lai”

Các bài liên quan