Cán bộ

Ngày 25-06-2015

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

 ThS. Nông Văn Ét      

Chức vụ: Trưởng phòng

Email: nongvanet1962@gmail.com           

 Điện thoại: 0912514382                        

                                                                 

ThS. Trần Đình Thành

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Email: trandinhthanh@gmail.com

Điện thoại: 912478909

                                  

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ  PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

1. CHỨC NĂNG

- Tham mưu cho Hiệu trưởng Nhà trường về công tác Thanh tra, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục.

-  Xây dựng kế hoạch hoạt động về công tác Thanh tra, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục trong Nhà trường.

-  Tổ chức, quản lý, đánh giá các hoạt động về công tác Thanh tra, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục trong Nhà trường.

2. NHIỆM VỤ

2.1. Công tác thanh tra

- Xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm trình Hiệu trưởng Nhà trường phê duyệt và tổ chức, triển khai thực hiện kế hoạch theo quy định của pháp luật.

- Thanh tra việc thực hiện pháp luật, nhiệm vụ được giao đối với tổ chức, đơn vị và cá nhân thuộc quyền quản lý của Hiệu trưởng Nhà trường.

- Tham mưu giúp Hiệu trưởng Nhà trường thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

- Tham mưu giúp Hiệu trưởng Nhà trường thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

- Làm đầu mối giúp Hiệu trưởng Nhà trường phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan về công tác thanh tra.

- Báo cáo, tổng kết kinh nghiệm về công tác thanh tra; công tác tiếp dân, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng của Nhà trường theo yêu cầu của Hiệu trưởng và Thanh tra cấp trên (ĐHTN, Bộ GD&ĐT, Sở LĐ-TB&XH, Bộ LGĐ-TB&XH).

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Thanh tra cấp trên ủy quyền.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh tra.

- Tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác thanh tra do ĐHTN,Bộ GD&ĐT; TCGDNN và các cơ quan chuyên môn khác tổ chức.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng Nhà trường giao.

2.2. Công tác Khảo thí

-  Làm đầu mối trực tiếp thực hiện công tác Khảo thí theo quy định của Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

-  Nghiên cứu, đề xuất, triển khai các hình thức, phương pháp thi, kiểm tra đánh giá các môn học/ học phần, mô đun các hệ đào tạo.

-  Tổ chức xây dựng, quản lý ngân hàng đề thi/ đáp án; phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức bốc thăm, kiểm tra, giám sát, in sao đề thi các môn học/ học phần, mô đun các hệ đào tạo.

-  Tổ chức làm phách, chấm thi, nhập điểm, quản lý bài thi; kiểm tra, giám sát quá trình chấm thi, nhập điểm thi các môn học/ học phần, mô đun các hệ đào tạo.

-  Chuyển kết quả điểm thi của các môn học/ học phần, mô đun cho các đơn vị liên quan.

-  Phối hợp với Trung tâm CNTT-TV, tập huấn, hướng dẫn giáo viên xây dựng ngân hàng đề thi trắc nghiệm trên máy tính; quản trị hệ thống, cấp tài khoản, phân quyền cho giáo viên; kiểm tra các điều kiện phục vụ thi và thực hiện tổ chức thi trắc nghiệm trên máy tính.

-  Tham gia các đợt tập huấn chuyên môn do ĐHTN, Sở LĐ-TB&XH và TCGDNN tổ chức.

-  Báo cáo Hiệu trưởng, Ban Khảo thí ĐHTN kết quả công tác Khảo thí theo quy định.

2.3. Công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục

-  Xây dựng và trình Ban Giám hiệu ký ban hành các văn bản quy định và hướng dẫn về hoạt động Đảm bảo chất lượng giáo dục trong Nhà trường.

-  Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai công tác kiểm định chất lượng nhà trường, đánh giá chương trình đào tạo, đánh giá giảng viên, đánh giá hiện trạng chất lượng sinh viên tốt nghiệp… theo lộ trình của ĐHTN, Sở LĐ-TB&XH và TCGDNN.

-  Hướng dẫn, tư vấn, theo dõi và kiểm tra việc tổ chức thực hiện các hoạt động Đảm bảo chất lượng giáo dục trong Nhà trường.

-  Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập.

-  Đầu mối triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo chất lượng giáo dục, bao gồm các hoạt động: tổ chức thăm do lấy ý kiến cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên… về chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, phương pháp học tập, phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập.

-  Chủ trì, phối hợp với Phòng CTHSSV, tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ nhà tuyển dụng, cựu sinh viên về chất lượng đào tạo.

-  Tham gia các đợt tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ và tổ chức tập huấn cho cán bộ, giáo viên Nhà trường về công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục.

-  Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất với Hiệu trưởng và các cơ quan có thẩm quyền về công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục.

Các đảng viên Phòng Khảo thí & ĐBCL (đứng phía sau) chụp ảnh lưu niệm cùng BCH Đảng bộ Nhà trường

TỔ CHỨC NHÂN SỰ PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

ThS. Nông Văn Ét

Trưởng phòng

0912514382

nongvanet1962@gmail.com

2

Trần Đình Thành

P.trưởng phòng

0912478909

 thanhttkt.dtu@gmail.com 

3

ThS. Đoàn Thị Phương

Chuyên viên

01689166144

yennhiphuong@gmail.com

4

KS. Đỗ Minh Khoa

Chuyên viên

0978333308

dokhoa@tntec.edu.vn

5

ThS. Trần Anh Sơn

Chuyên viên

0915215915

sonktdbclgd@gmail.com

6

CN. Phùng Thị Thu Hằng

Chuyên viên

0965123375

tuminh08@gmail.com

7

CN.  Dương Anh Đức

Chuyên viên

0971591416

 anhductntec@gmail.com

8

Nguyễn Thị Thủy

Chuyên viên

0968224332

nguyenthuy371989@gmail.com

9

Nguyễn Thị Minh Huệ

Chuyên viên

0974525845

minhhuesc@gmail.com

Các bài liên quan