Cán bộ

Ngày 25-06-2015

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

 ThS. Nông Văn Ét      

Chức vụ: Trưởng phòng

Email: nongvanet1962@gmail.com           

 Điện thoại: 0912514382                        

                                                                 

ThS. Trần Đình Thành

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Email: trandinhthanh@gmail.com

Điện thoại: 912478909

                                  

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ  PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

1. CHỨC NĂNG

-  Tham mưu cho Hiệu trưởng Nhà trường về công tác Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục.

-  Xây dựng kế hoạch hoạt động về công tác Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục trong Nhà trường.

-  Tổ chức, quản lý, đánh giá các hoạt động về công tác Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục trong Nhà trường.

2. NHIỆM VỤ

2.1. Công tác Khảo thí

-  Làm đầu mối trực tiếp thực hiện công tác Khảo thí theo quy định của Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

-  Nghiên cứu, đề xuất, triển khai các hình thức, phương pháp thi, kiểm tra đánh giá các môn học/ học phần, mô đun các hệ đào tạo.

-  Tổ chức xây dựng, quản lý ngân hàng đề thi/ đáp án; phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức bốc thăm, kiểm tra, giám sát, in sao đề thi các môn học/ học phần, mô đun các hệ đào tạo.

-  Tổ chức làm phách, chấm thi, nhập điểm, quản lý bài thi; kiểm tra, giám sát quá trình chấm thi, nhập điểm thi các môn học/ học phần, mô đun các hệ đào tạo.

-  Chuyển kết quả điểm thi của các môn học/ học phần, mô đun cho các đơn vị liên quan.

-  Phối hợp với Trung tâm CNTT-TV, tập huấn, hướng dẫn giáo viên xây dựng ngân hàng đề thi trắc nghiệm trên máy tính; quản trị hệ thống, cấp tài khoản, phân quyền cho giáo viên; kiểm tra các điều kiện phục vụ thi và thực hiện tổ chức thi trắc nghiệm trên máy tính.

-  Tham gia các đợt tập huấn chuyên môn do Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục và
Đào tạo tổ chức.

-  Báo cáo Hiệu trưởng, Đại học Thái Nguyên kết quả công tác Khảo thí theo quy định.

2.2. Công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục

-  Xây dựng và trình Ban Giám hiệu ký ban hành các văn bản quy định và hướng dẫn về hoạt động Đảm bảo chất lượng giáo dục trong Nhà trường.

-  Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai công tác kiểm định chất lượng nhà trường, đánh giá chương trình đào tạo, đánh giá giảng viên, đánh giá hiện trạng chất lượng sinh viên tốt nghiệp… theo lộ trình của Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

-  Hướng dẫn, tư vấn, theo dõi và kiểm tra việc tổ chức thực hiện các hoạt động Đảm bảo chất lượng giáo dục trong Nhà trường.

-  Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập.

-  Đầu mối triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo chất lượng giáo dục, bao gồm các hoạt động: tổ chức thăm do lấy ý kiến cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên… về chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, phương pháp học tập, phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập.

-  Chủ trì, phối hợp với Trung tâm TV, TS&HT HSSV, tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ nhà tuyển dụng, cựu sinh viên về chất lượng đào tạo.

-  Tham gia các đợt tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ và tổ chức tập huấn cho cán bộ, giáo viên Nhà trường về công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục.

-  Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất với Hiệu trưởng và các cơ quan có thẩm quyền về công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục.

TỔ CHỨC NHÂN SỰ PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

 

TT

Họ và tên             Chức vụ Điện thoại Email
1

ThS. Nông Văn Ét

Trưởng phòng

0912514382

nongvanet1962@gmail.com

2 Trần Đình Thành Phó trưởng phòng 0912478909  
3

ThS. Đoàn Thị Phương

Chuyên viên

01689166144

yennhiphuong@gmail.com

4

KS. Đỗ Minh Khoa

Chuyên viên

0978333308

dokhoa@tntec.edu.vn

5

ThS. Trần Anh Sơn

Chuyên viên 0915215915 manhaycuoicdktkt2009@gmail.com
6 CN. Phùng Thị Thu Hằng Chuyên viên 0965123375 tuminh08@gmail.com
7 CN.  Dương Anh Đức Chuyên viên 0971591416  
8 Nguyễn Thị Thủy Chuyên viên 0968224332
9 Nguyễn Thị Minh Huệ Chuyên viên 0974525845
            

Các bài liên quan