Cán bộ

Ngày 24-11-2015

Quyết định Thi đua - Khen thưởng năm học

Quyết định, Quy định thi đua khen thưởng năm học 2021 - 2022

Quyết định về việc công nhận danh hiệu thi đua Chiến sĩ thi đua cấp Bộ

Quyết định về việc ban hành Quy định công tác thi đua khen thưởng trong Đại học Thái Nguyên

Quyết định, Quy định thi đua khen thưởng năm học 2020 - 2021

♦ Quyết định về việc tặng Huân chương Lao động hạng Nhì

♦ Quyết định về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo cho tập thể và cá nhân. Năm học 2020 - 2021

♦ Quyết định về việc tặng giấy khen của Giám đốc Đại học Thái nguyên cho các tập thể, cá nhân thuộc Đại học Thái Nguyên năm học 2020 - 2021

♦ Quyết về việc công nhận thi đua khen thưởng năm học 2020-2021

Quyết định, Quy định thi đua khen thưởng năm học 2019-2020

♦ Quyết định về việc tặng Huân chương lao động hạng Nhì 

♦ Quyết định về việc tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên

♦ Quyết định về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ giáo dục cho tập thể và cá nhân năm học 2019-2020

♦ Quyết định của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân năm học 2019-2020

♦ Quyết định, Quy định tiêu chí thang điểm đánh giá thi đua năm học 2019 - 2020

♦ Quyết định về việc thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng năm học 2019 - 2020 

Quy định, Quyết định thi đua khen thưởng năm học 2018-2019

♦ Quyết định khen thưởng của Giám đốc ĐHTN

♦ Nghị định số 91/2017 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, kkhen thưởng

♦ Thông tư 22/2018 hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục

♦ Quyết định về việc thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng năm học 2018-2019

♦ Quyết định về việc ban hành Quy định tiêu chí, thang điểm đánh giá thi đua năm học 2018-2019

♦ Quyết định về việc ban hành Quy định công tác thi đua khen thưởng trong Đại học Thái Nguyên

♦ Quy định công tác thi đua, khen thưởng trong Đại học Thái Nguyên

♦ Quyết định về việc công nhận danh hiệu thi đua năm học 2018-2019

Công văn, Quyết định  thi đua khen thưởng năm học học 2017 - 2018

♦ Công văn thông báo thi đua

♦ Quyết định về việc ban hành tiêu chí, thang điểm đánh giá thi đua 

♦ Tiêu chí và thang điểm thi đua đối với cá nhân

♦ Thông báo Đánh giá phân loại CBCV

♦ Quy định đánh giá phân loại của ĐHTN

Công văn, Quyết định,thi đua khen thưởng năm học 2016 - 2017

    ♦ Công văn thông báo thi đua

    ♦ Quyết định về việc ban hành tiêu chí, thang điểm đánh giá thi đua trong Nhà trường

    ♦ Phiếu chấm điểm thi đua

    ♦ Quy định thi đua, khen thưởng trong ĐHTN 2016

    ♦ Quy chế xét tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục

Các bài liên quan