Cán bộ

Ngày 24-11-2015

Quyết định Thi đua - Khen thưởng năm học

Quyết định, Quy định thi đua khen thưởng năm học 2020 - 2021

♦ Quyết định về việc tặng giấy khen của Giám đốc Đại học Thái nguyên cho các tập thể, cá nhân thuộc Đại học Thái Nguyên năm học 2020 - 2021

♦ Quyết về việc công nhận thi đua khen thưởng năm học 2020-2021

Quyết định, Quy định thi đua khen thưởng năm học 2019-2020

♦ Quyết định về việc tặng Huân chương lao động hạng Nhì 

♦ Quyết định về việc tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên

♦ Quyết định về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ giáo dục cho tập thể và cá nhân năm học 2019-2020

♦ Quyết định của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân năm học 2019-2020

♦ Quyết định, Quy định tiêu chí thang điểm đánh giá thi đua năm học 2019 - 2020

♦ Quyết định về việc thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng năm học 2019 - 2020 

Quy định, Quyết định thi đua khen thưởng năm học 2018-2019

♦ Quyết định khen thưởng của Giám đốc ĐHTN

♦ Nghị định số 91/2017 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, kkhen thưởng

♦ Thông tư 22/2018 hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục

♦ Quyết định về việc thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng năm học 2018-2019

♦ Quyết định về việc ban hành Quy định tiêu chí, thang điểm đánh giá thi đua năm học 2018-2019

♦ Quyết định về việc ban hành Quy định công tác thi đua khen thưởng trong Đại học Thái Nguyên

♦ Quy định công tác thi đua, khen thưởng trong Đại học Thái Nguyên

♦ Quyết định về việc công nhận danh hiệu thi đua năm học 2018-2019

Công văn, Quyết định  thi đua khen thưởng năm học học 2017 - 2018

♦ Công văn thông báo thi đua

♦ Quyết định về việc ban hành tiêu chí, thang điểm đánh giá thi đua 

♦ Tiêu chí và thang điểm thi đua đối với cá nhân

♦ Thông báo Đánh giá phân loại CBCV

♦ Quy định đánh giá phân loại của ĐHTN

Công văn, Quyết định,thi đua khen thưởng năm học 2016 - 2017

    ♦ Công văn thông báo thi đua

    ♦ Quyết định về việc ban hành tiêu chí, thang điểm đánh giá thi đua trong Nhà trường

    ♦ Phiếu chấm điểm thi đua

    ♦ Quy định thi đua, khen thưởng trong ĐHTN 2016

    ♦ Quy chế xét tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục

Các bài liên quan