Cán bộ

Ngày 24-11-2015

Quyết định Thi đua - Khen thưởng năm học

♦ Quyết định, Quy định thi đua khen thưởng năm học 2022 - 2023

 Quyết định số 590 về việc công nhận thi đua khen thưởng năm học 2022-2023

Quyết định thành lập hội đồng thi đua khen thưởng năm học 2022-2023

Quyết định về việc ban hành Quy định công tác thi đua, khen thưởng trong Đại học Thái Nguyên

Quyết định về việc ban hành Quy định về công tác thi đua khen thưởng trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật

♦ Quyết định, Quy định thi đua khen thưởng năm học 2021 - 2022

Quyết định số 3699 về việc tặng Cờ thi đua của Bộ giáo dục&ĐT năm học 2021-2022

Quyết định số 3698 về việc công nhận Tập thể xuất sắc năm học 2021-2022

Quyết định số 3621 về việc tặng Bằng khen của Bộ giáo dục & ĐT cho tập thể và cá nhân năm học 2021-2022

Quyết định số 3601 về việc tặng Cờ thi đua của Bộ giáo dục năm học 2021-2022

Quyết định về việc tặng Giấy khen của Giám đốc Đại học Thái nguyên cho các tập thể, cá nhân thuộc Đại học Thái Nguyên năm học 2021 - 2022

 Quyết định số 518 về việc công nhận thi đua khen thưởng năm học 2021-2022

Quyết định về việc công nhận danh hiệu thi đua Chiến sĩ thi đua cấp Bộ

Quyết định về việc ban hành Quy định công tác thi đua khen thưởng trong Đại học Thái Nguyên

♦ Quyết định, Quy định thi đua khen thưởng năm học 2020 - 2021

Quyết định về việc tặng Huân chương Lao động hạng Nhì

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo cho tập thể và cá nhân. Năm học 2020 - 2021

Quyết định về việc tặng giấy khen của Giám đốc Đại học Thái nguyên cho các tập thể, cá nhân thuộc Đại học Thái Nguyên năm học 2020 - 2021

Quyết định số 479 về việc công nhận thi đua khen thưởng năm học 2020-2021

Quyết định Quy định về tiêu chuẩn sáng kiến và quy trình xét công nhận sáng kiến Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật

♦ Quyết định, Quy định thi đua khen thưởng năm học 2019-2020

Quyết định về việc tặng Huân chương lao động hạng Nhì 

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ giáo dục cho tập thể và cá nhân năm học 2019-2020

Quyết định của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân năm học 2019-2020

 Quyết định về việc công nhận thi đua khen thưởng năm học 2019-2020

Quyết định, Quy định tiêu chí thang điểm đánh giá thi đua năm học 2019 - 2020

Quyết định về việc thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng năm học 2019 - 2020 

♦ Quy định, Quyết định thi đua khen thưởng năm học 2018-2019

Quyết định khen thưởng của Giám đốc ĐHTN

Nghị định số 91/2017 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, kkhen thưởng

Thông tư 22/2018 hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục

Quyết định về việc thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng năm học 2018-2019

 Quyết định về việc ban hành Quy định tiêu chí, thang điểm đánh giá thi đua năm học 2018-2019

Quyết định về việc ban hành Quy định công tác thi đua khen thưởng trong Đại học Thái Nguyên

 Quy định công tác thi đua, khen thưởng trong Đại học Thái Nguyên

 Quyết định về việc công nhận danh hiệu thi đua năm học 2018-2019

♦ Công văn, Quyết định  thi đua khen thưởng năm học học 2017 - 2018

Công văn thông báo thi đua

Quyết định về việc ban hành tiêu chí, thang điểm đánh giá thi đua 

 Tiêu chí và thang điểm thi đua đối với cá nhân

 Thông báo Đánh giá phân loại CBCV

Quy định đánh giá phân loại của ĐHTN

♦ Công văn, Quyết định,thi đua khen thưởng năm học 2016 - 2017

 Công văn thông báo thi đua

 Quyết định về việc ban hành tiêu chí, thang điểm đánh giá thi đua trong Nhà trường

  Phiếu chấm điểm thi đua

  Quy định thi đua, khen thưởng trong ĐHTN 2016

  Quy chế xét tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục

Đính kèm:

Các bài liên quan