Đảng Đoàn thể

Ngày 15-08-2013

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Nguyễn Hữu Phấn

Bí thư

0983783844

phanktcn@gmail.com

2

Vũ Minh Đức

P.Bí thư

0985 990819

minhduc.kkt@gmail.com

3

Lương Sỹ Ước

UV BTV

0126 621 6789

 

4

Phạm Đình Tiệp

UV BTV

1023 417 4567

 

5

Lê Duy Hội

UV BTV

0978 180 557

 

6

Thân Văn Khởi

UV BCH

0974 604 124

 

7

Nguyễn Vũ Quang

UV BCH

0979 573 902

 

8

Trần Xuân Tứ

UV BCH

01685 691 993

 

9

 Vũ Đức Tâm

UV BCH

0904 308 986

 

10

Đặng Thái Sơn

UV BCH

 

 

11

Giáp Thị Hoa

UV BCH

 

 

12

Nguyễn Thành Công

UV BCH

 

 

13

Dương Văn Phú

UV BCH

 

 

14

Hà Quang Dự

UV BCH

 

 

15

Nguyễn.T.Lan Phương

UV BCH

0984 578 131

 

16

Đặng Nhật Anh

UV BCH

 

 

17

Hoàng Thị Hường

UV BCH

 

 

Các bài liên quan