Giới thiệu

Ngày 06-08-2013

PHÒNG TỔNG HỢP

ThS. Trần Xuân Tứ             

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Email: tranxuantu@tntec.edu.vn

Điện thoại: 02803 856454 -  0982 861 018

      

 

   Phòng Tổng hợp trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật được thành lập theo Quyết định số 938/QĐ-TCCB ngày 31 tháng 10 năm 2005 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên, có chức năng và nhiệm vụ như sau:

I. CHỨC NĂNG

 Phòng Tổng hợp là đơn vị tham mưu, giúp việc cho Ban Giám hiệu (BGH) thực hiện công tác sau:

   1. Công tác tổ chức, công tác cán bộ, công tác chế độ chính sách và thi đua khen thưởng;

   2. Công tác hành chính văn phòng;

   3. Công tác Quản lý cơ sở vật chất và quản trị thiết bị;

   4. Công tác Pháp chế;

   5. Công tác Công nghệ thông tin;

   6. Công tác Y tế, vệ sinh môi trường;

   7. Các công tác khác: 3 công khai, đảm bảo chất lượng, tuyển sinh...

II. NHIỆM VỤ

1. Công tác tổ chức, công tác cán bộ, công tác chế độ chính sách và thi đua khen thưởng

   1.1. Công tác tổ chức, công tác cán bộ

   1.1.1. Tham mưu, tư vấn cho BGH Nhà trường về việc xây dựng chiến lược, quy hoạch và phát triển của Nhà trường.

   1.1.2. Tham mưu và tư vấn cho BGH về việc xây dựng và sắp xếp bộ máy tổ chức Nhà trường. Hỗ trợ các đơn vị cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ được giao.

   1.1.3. Tham mưu về công tác quy hoạch và bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cho từ chức, cho thôi chức vụ các chức danh quản lý. Tổ chức thực hiện quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo cho các đơn vị. Quy hoạch phát triển đội ngũ cán bộ viên chức (CBVC) cho phù hợp với nhu cầu phát triển của Nhà trường.

  1.1.4. Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách đối với CBVC: Thi tuyển dụng, nâng ngạch, chuyển ngạch viên chức, nâng lương, đảm bảo các chế độ bảo hiểm và trợ cấp khó khăn cho người lao động.

   1.1.5. Tham mưu cho BGH cử cán bộ đi học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

   1.1.6. Quản lý lao động và việc thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của CBVC, HĐLĐ. Phối hợp với các đơn vị nhận xét đánh giá cán bộ viên chức hàng năm.

  1.1.7. Đề xuất thành lập các hội đồng tư vấn; Hội đồng tuyển dụng; Hội đồng thi viên chức; Hội đồng xét nâng lương; Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng kỷ luật; Hội đồng xét nâng ngạch, vv…

   1.1.8. Phối hợp với các đơn vị trong Nhà trường nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng của cán bộ, giảng viên, giáo viên và nhân viên. Kịp thời phản ánh cho Đảng ủy, Hiệu trưởng. Đề xuất những chủ trương, biện pháp thích hợp để giải quyết các vấn đề liên quan đến tâm tư, nguyện vọng của CBVC, NLĐ.

1.2. Công tác chế độ chính sách

   1.2.1. Tham mưu và thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến CBVC, HĐLĐ của Nhà trường.

   1.2.2. Tham mưu và thực hiện việc rà soát và xét nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên, vượt khung đối và cập nhật hồ sơ bảo hiểm xã hội đối với CBVC, HĐLĐ của Nhà trường theo kế hoạch hàng năm.

1.3. Công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật

   1.3.1. Tham mưu và xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch về công tác thi đua, khen thưởng hàng năm của Nhà trường và văn bản hướng dẫn của ĐHTN.

   1.3.2. Phổ biến, hướng dẫn triển khai các văn bản thi đua, khen thưởng tới các đơn vị trong trường; đôn đốc kiểm tra việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng các đơn vị.

  1.3.3. Tổng hợp kết quả xét thi đua trình Hội đồng xét thi đua, khen thưởng hàng năm. Lập hồ sơ khen thưởng trình cấp trên xét duyệt.

   1.3.4. Lập hồ sơ thực hiện quy trình xét chọn, phong tặng các danh hiệu của Nhà giáo và CBVC, HĐLĐ theo quy định.

2. Công tác Quản lý hành chính - văn phòng

   2.1. Xây dựng kế hoạch công tác năm, quý, tháng, tuần theo kế hoạch của Nhà trường (bao gồm công tác chuẩn bị và công tác thư ký các cuộc họp).

   2.2. Tổng hợp báo cáo và lập kế hoạch công tác tháng để chuẩn bị cho các hội nghị giao ban Nhà trường. Làm thư ký trong các cuộc họp giao ban và các buổi làm việc của Ban Giám hiệu với các đơn vị trong trường. Lập lịch công tác tuần.

   2.3. Phối hợp với Công đoàn Nhà trường và các đơn vị tổ chức Hội nghị CBVC Nhà trường hàng năm và các Đại hội, Hội nghị của Nhà trường tổ chức.

   2.4. Tổ chức thực hiện công tác lễ tân trong các lễ, tết, ngày thành lập trường. Chuẩn bị về phương tiện và vật chất cho lãnh đạo Nhà trường tham dự các hoạt động đối ngoại. Thực hiện các công việc phục vụ, tạp vụ tại các phòng họp, phòng khách và phòng làm việc của BGH, (tiếp các cơ quan đến liên hệ công tác).

   2.5. Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ đảm bảo theo đúng quy định. Quản lý con dấu, chữ ký theo quy định. Cấp giấy công tác, giấy giới thiệu, chứng nhận và xác nhận cho CBVC. Sao lục văn bản do trường ban hành và văn bản của cấp trên theo quy định.

   2.6. Sử dụng xe theo đúng kế hoạch và quy định của Nhà trường.

3. Công tác Quản lý cơ sở vật chất và Quản trị thiết bị

   3.1. Tham mưu tư vấn lập và thực hiện kế hoạch: Xây dựng, bổ sung, sửa chữa cơ sở vật chất; mua sắm thiết bị, sửa chữa trang thiết bị máy móc phục vụ chung cho các hoạt động của Nhà trường.

   3.2. Thực hiện các quy trình lập dự án đầu tư, tổ chức thiết kế, thi công, giám sát và nghiệm thu bàn giao công trình xây dựng - dự án theo quy định hiện hành.

   3.3. Quản lý cơ sở vật chất đảm bảo cho các hoạt động chung của Nhà trường.

   3.4. Tổ chức kiểm kê tài sản hàng năm.

   3.5. Tham mưu cho BGH về quản lý đất và tài sản gắn liền trên đất.

   3.6. Thực hiện các công việc chuẩn bị hội trường; Bố trí trang thiết bị giảng dạy; âm thanh, điện ánh sáng.

   3.7. Đầu mối mua sắm, vật tư thực tập cho HSSV.

   3.8. Thực hiện công tác tổng hợp và thống kê báo cáo theo quy định đối với công tác quản trị - thiết bị.

   3.9. Công tác an toàn lao động và PCCC như: Đề xuất mở các lớp tập huấn bồi dưỡng về sử dụng thiết bị, phòng cháy chữa cháy và trang bị bảo hộ lao động cho các đơn vị. Đảm bảo an toàn hệ thống Điện, hệ thống tiếp địa và công tác phòng chống cháy nổ.

4. Công tác Pháp chế

   4.1. Tham mưu đề xuất với Ban Giám hiệu về việc xây dựng các văn bản quản lý nội bộ và cơ sở dữ liệu về công tác pháp chế theo kế hoạch năm, quý, tháng.

   4.2. Tham mưu, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các văn bản quản lý nội bộ về công tác pháp chế;

   4.3. Tham mưu đề xuất việc tổ chức thẩm định, kiểm tra,  rà soát và hệ thống

hóa các văn bản quản lý của Nhà trường để xuất sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các văn bản không phù hợp và góp ý các dự thảo văn bản trước khi trình Hiệu trưởng phê duyệt.

   4.4. Tham mưu và đề xuất giúp Hiệu trưởng Nhà trường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước; văn bản quản lý, chỉ đạo, điều hành của Bộ GD&ĐT, của ĐHTN và của Nhà trường.

   4.5. Tham mưu đề xuất Ban giám hiệu tổ chức và giám sát việc tuyên truyền giáo dục pháp luật, nội quy, quy chế, quy định của các cơ quan liên quan, của ĐHTN và của Nhà trường cho viên chức, lao động hợp đồng và người học trong Nhà trường.

   4.6. Tham mưu và đề xuất việc tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác pháp chế do Bộ GD&ĐT, ĐHTN và các cơ quan chuyên môn khác tổ chức.

   4.7. Nghiên cứu xây dựng, soạn thảo và đề xuất Ban Giám hiệu về việc điều chỉnh các văn bản về nội quy, quy chế và quy định nội bộ theo chức năng nhiệm vụ.

   4.8. Chịu trách nhiệm trước Nhà trường và Ban Giám hiệu về việc kiểm tra, giám sát về chuyên môn, nghiệp vụ công tác pháp chế của Ban Pháp chế và Thi đua ĐHTN và của các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Thực hiện chế độ báo cáo tình hình thực hiện công tác pháp chế theo quy định.

5. Công tác Công nghệ thông tin

   5.1. Ứng dụng và phát triển CNTT vào các hoạt động của Nhà trường như: Nghiên cứu, đề xuất quy hoạch, kế hoạch dài hạn, ngắn hạn ứng dụng và phát triển CNTT của Nhà trường. Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, đề án phát triển CNTT sau khi được phê duyệt.

   5.2. Quản lý hệ thống CNTT của Nhà trường như: Bảo dưỡng và vận hành hoạt động toàn bộ hệ thống hạ tầng CNTT của Nhà trường (hệ thống máy chủ, hạ tầng hệ thống mạng). Quản trị và tổ chức khai thác có hiệu quả hệ thống mạng Intranet của Nhà trường và các dịch vụ thông tin - tư liệu điện tử.

   5.3. Xây dựng, quản trị, cập nhật, duy trì hoạt động Trang thông tin điện tử Website của Nhà trường.

   5.4. Hỗ trợ về mặt kỹ thuật cho các đơn vị của Nhà trường trong khai thác ứng dụng CNTT phục vụ công tác quản lý.

   5.5. Đầu mối liên hệ quản lý và sử dụng các hệ thống phần mềm quản lý .....

6. Công tác Y tế - Vệ sinh môi trường

   6.1. Công tác Y tế

    6.1.1. Lập kế hoạch, theo dõi sức khỏe cho CBVC, HSSV trong trường.

   6.1.2. Quản lý hồ sơ sức khỏe, thực hiện các quy định về bảo hiểm y tế, bảo cho CBVC, HĐLĐ và HSSV trong trường. Hàng năm tổ chức khám sức khỏe cho CBVC, HĐLĐ và HSSV.

    6.1.3. Xây dựng các phương án phòng, chống và kịp thời xử lý các dịch bệnh.

    6.1.4. Thực hiện chính sách, chế độ về khám chữa bệnh, mua và cấp phát thuốc, sơ cấp cứu. Phối hợp các cơ quan chức năng lập hồ sơ, hỗ trợ giám định sức khỏe, tai nạn, thương tích theo đúng các quy định về chế độ bảo hiểm cho CBVC, HSSV.

   6.1.5. Tổ chức, phối hợp các đơn vị chức năng trong việc tuyên truyền, vận động, đôn đốc, kiểm tra vệ sinh môi trường, nơi làm việc, giảng đường, nơi ăn, ở của HSSV và phòng chống dịch bệnh.

   6.1.6. Tổ chức kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm trong khu vực trường (phối hợp với cơ quan chức năng liên quan thực hiện).

6.2. Công tác vệ sinh môi trường

   6.2.1. Tổ chức, thực hiện vệ sinh công cộng các khu giảng đường, khu làm việc.

   6.2.2. Tổ chức, trồng mới và chăm sóc cây xanh trong khuôn viên của trường.

   6.2.3. Theo dõi, đôn đốc và báo cáo tình hình vệ sinh - môi trường của toàn trường theo quy định.

   7. Công tác khác 

   7.1. Phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ về đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo, bao gồm: Kiểm định chất lượng Nhà trường; Thực hiện 3 công khai.

   7.2. Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ khác: Tuyển sinh, môi trường, hoạt động khối trường....

   7.3. Quản lý và sử dụng có hiệu quả đội ngũ CBVC, HĐLĐ; cơ sở vật chất và các phương tiện thiết bị được Nhà trường giao.

   7.4. Thực hiện nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu phân công.

III. NHỮNG THÀNH TÍCH NỔI BẬT

   - Danh hiệu thi đua: Tất cả các năm học đều đạt tập thể Lao động tiên tiến. Trong đó đơn vị đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc ở các năm học: 2004 - 2005, 2010 - 2011, 2011 - 2012, 2012-2013, 2015-2016, 2019-2020, 2020-2021.

   -  Khen thưởng cấp cao:

   + Bằng khen của Bộ GD&ĐT năm học 2011 - 2012; 2016 - 2017.

   + Bằng khen của Thủ Tướng Chính phủ năm học 2005 - 2006.

   - Chi bộ: Tất cả các năm học đều xếp loại tốt nhiệm vụ, trong đó có các năm học xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là năm: 2010, 2019.

   - Công đoàn: Tất cả các năm học đều đạt Công đoàn bộ phận vững mạnh xuất sâc. Có 01 đồng chí được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen và 02 đồng chí được Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng Bằng khen.

   - Những cá nhân đạt thành tích cao: Danh hiệu CSTĐ cốp Bộ: 02 đồng chí; Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng III: 03 đồng chí; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen: 05 đồng chí và Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen 13 đồng chí.

Tập thể CBVC Phòng Tổng Hợp chụp ảnh lưu niệm cùng thầy Hiệu trưởng (đứng giữa)

Các đảng viên Phòng Tổng hợp (đứng phía sau) chụp ảnh lưu niệm cùng BCH Đảng bộ Nhà trường

 TỔ CHỨC NHÂN SỰ PHÒNG TỔNG HỢP

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

ThS. Nguyễn Mạnh Cường

Trưởng phòng

0982847422 - 3746651

cuongnguyencdktkt@gmail.com

ThS. Trần Xuân Tứ

Phó trưởng phòng

 0982861018

 tranxuantu@tntec.edu.vn

1. Bộ phận văn phòng

CN. Nguyễn Thị Lan Phương

Văn thư

0917650690

nguyenthilanphuong87@gmail.com

KS. HoàngThị Bích Huệ

Văn thư

0976769166

phongtccb.dtu@moet.edu.vn

KS. Vũ Mộng Linh

TCCB 0948286111 phongtccb.dtu@moet.edu.vn

2. Văn phòng Đảng ủy

Trần Thị Thu Hiền

 Chuyên viên3. Bộ phận lái xe      
Nguyễn Hữu Quỳnh

Nhân viên

   
Vũ Xuân Thắng Nhân viên    

4. Tổ Quản trị thiết bị

ThS. Mai Thanh Tùng

Giảng viên

0915419353

maithanhtung_79@yahoo.com.vn

CN. Ma Mạnh Thắng

Chuyên viên

0916616770


NV. Nông Văn Đạt

Chuyên viên
0988302153  

CN. Khuông Thị Kim Khuyên

Chuyên viên 0973899235  

KS. Bùi Viết Thành

Giảng viên

0988325581

 

5. Tổ Y tế

Nguyễn Thị Nga

Tổ trưởng

0912588606


Đỗ Thị Hương

Nhân viên

01232097956


6. Bộ phận Website- CNTT

     
KS. Trần Thị Thanh Hồng Chuyên viên  0962211895

 

KS. Chu Đức Dũng Chuyên viên  0983854911


      

Các bài liên quan