Cán bộ

Ngày 06-05-2020

Thông tư 36/2017 - Công khai thông tin năm 2019-2020

1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế

a) Cam kết chất lượng giáo dục

BIỂU MẪU 17: Cam kết công khai chất lượng đào tạo trình độ Cao đẳng

                        Cam kết công khai chất lượng đào tạo trình độ Trung cấp

b) Chất lượng giáo dục thực tế

 BIỂU MẪU 18: A. Công khai thông tin về quy mô đào tạo

                        B. Công khai thông tin về SV tốt nghiệp và tỷ lệ SV có việc làm sau 01 năm ra trường

                        C. Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành

                        D. Công khai thông tin về giáo trình, tài liệu tham khảo do cơ sở giáo dục tổ chức biên soạn

                        E. Công khai thông tin về đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp

                        G. Công khai thông tin đào tạo theo đơn đặt hàng của nhà nước, địa phương và doanh nghiệp

                        H. Công khai hội nghị, hội thảo khoa học do cơ sở giáo dục tổ chức

                         I. Công khai thông tin về các hoạt động NCKH, CGCN, sản xuất thử và tư vấn

                        K. Công khai kết quả đánh giá ngoài của Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục 

                        Công khai thông tin liên quan về văn bằng, chứng chỉ cho người học

2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục

2.1. Công khai thông tin về cơ sở vật chất

   BIỂU MẪU 19: A. Công khai thông tin về diện tích đất, tổng diện tích sàn xây dựng

                           B. Công khai thông tin về các phòng thí nghiệm, phòng thực hành

                           C. Công khai thông tin về học liệu (sách, tạp chí, e-book, cơ sở dữ liệu điện tử) của thư viện

                           D. Công khai diện tích đất/sinh viên; diện tích sàn/sinh viên

                            Một số hình ảnh giới thiệu về CSVC của Nhà trường

2.2. Công khai đội ngũ giảng viên cơ hữu, cán bộ quản lý và nhân viên

  BIỂU MẪU 20     A. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu 

                             B. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu theo khối ngành

                             C. Công khai tỷ lệ sinh viên/giảng viên quy đổi

3. Công khai thu chi tài chính

 BIỂU MẪU 21

                         Công khai tài chính của cơ sở giáo dục 2019-2020

Các bài liên quan