Giới thiệu

Ngày 15-08-2013

Khoa Khoa học Cơ bản

 

ThS. Nguyễn Thị Loan

Chức vụ: Trưởng khoa

Email:nguyenloanmcm@gmail.com

Điện thoại: 0913027732

                              

 

     

ThS. Hữu Thị Hồng Hoa

Chức vụ: Phó Trưởng khoa

Email:hoanghoa2908@gmail.com  

Điện thoại: 0916508058

                                                   
                                                   

I. CHỨC NĂNG:

- Khoa là đơn vị quản lý chuyên môn, hành chính của trường, giúp Hiệu trưởng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ đào tạo, NCKH, chuyển giao công nghệ, bồi dưỡng các kiến thức chuyên môn trong các lĩnh vực ngoại ngữ, khoa học tự nhiên, khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và giáo dục thể chất.

- Trực tiếp tham gia giảng dạy và quản lý các hoạt động chuyên môn và chịu trách nhiệm về quản lý toàn diện HSSV thuộc Khoa theo Quy định công tác HSSV của Nhà trường.

II. NHIỆM VỤ:

1. Xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy và tổ chức thực hiện giảng dạy các môn khoa học cơ bản cho các ngành nghề trong trường thuộc khoa quản lý gồm: Toán học, Lý luận chính trị, Giáo dục thể chất, Ngoại ngữ và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình.

2. Tổ chức và đào tạo hệ Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng chuyên nghiệp, cho các ngành: Tiếng Anh, Tiếng Hàn.

3. Tổ chức biên soạn và thẩm định giáo trình, đề cương chi tiết và tài liệu tham khảo cho các môn học thuộc khoa quản lý.

4. Tổ chức nghiên cứu nhằm cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

5. Xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, thi, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của người học, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động,

6. Quản lý giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động và người học thuộc khoa quản lý.

7. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho sinh viên cũng như đội ngũ cán bộ giáo viên thuộc khoa. Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho nhà giáo và cán bộ nhân viên thuộc Khoa.             

8. Tổ chức đánh giá giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động trong khoa, bộ môn và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong trường theo quy định của Nhà trường.

9. Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ; thực hiện đề tại nghiên cứu khoa học các cấp; hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học.

10. Quản lý, sử dụng có hiệu quả các tài sản, thiết bị, vật tư được trang bị theo quy định của Hiệu trưởng; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì cơ sở vật chất của khoa, bộ môn.

11. Phân công và quản lý công tác giáo viên chủ nhiệm các lớp thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của khoa.

12. Thực hiện công tác tuyển sinh theo đề án tuyển sinh Nhà trường ban hành.

13. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Hiệu trưởng và các nhiệm vụ khác do Nhà trường phân công.

Tập thể CBGV khoa Khoa học Cơ bản

Các đảng viên Khoa Khoa học Cơ bản (đứng phía sau) chụp ảnh lưu niệm cùng BCH Đảng bộ Nhà trường

TỔ CHỨC NHÂN SỰ KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

TT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

 EMAIL

 

ThS.Nguyễn Thị Loan

Trưởng khoa

0913027732

Nguyenloanmcm@gmail.com

 

ThS. Hữu Thị Hồng Hoa

Phó trưởng khoa

0916508058

hoanghoa2908@gmail.com

I

 Bộ môn Ngoại Ngữ

 

 

 

1

ThS. Nguyễn Thị Loan

Trưởng bộ môn

0913027732

Nguyenloanmcm@gmail.com

2

ThS. Võ Việt Cường

Phó bộ môn

0983187258

vietcuongdhtn@gmail.com

3

ThS. Nguyễn Thị Lập

Giảng viên

0915954824

Nguyenthilap.2009@gmail.com

4

ThS. Bùi Thị Hương

Giảng viên

0978019284

Buihuong206@gmail.com

5

ThS. Hoàng Thị Lý

Giảng viên

0989830550

 lyhoang3981@gmail.com

6

CN. Trang Minh Thắng

Giảng viên    

II

 Bộ môn Cơ bản

 

 

 

7

ThS. Hà Thị Thu Hằng

Trưởng bộ môn

0988735715

Haidanghth@gmail.com

8

ThS. Hữu Thị Hồng Hoa

Giảng viên

0961.508.058

 hoanghoa2908@gmail.com

9

CN. Nguyễn Quốc Khánh

Giảng viên

0915007878

 

10

ThS. Lê Thị Ánh

Giảng viên

0984739734

leanhtnguyen@gmail.com

11

ThS. Phạm Thị Hồng

Giảng viên

0978259514

Phamhong@gmail.com

12

CN. Ngô Quang Hùng

Giảng viên

0982510227

 

13

ThS. Nguyễn Thị Lê Thảo

Giảng viên

0979258396

lethao83@gmail.com

14

ThS. Trần Hồng Hải

Giảng viên

0374520519

 tranhaisu51@gmail.com

15

ThS. Phùng Thị Hải Yến

Giảng viên

 0915212959

 haiyend2h@gmail.com

16

ThS. Trần Thị Huệ

Giảng viên

0353834754

huecdktkt.tn@ gmail.com

                   

Các bài liên quan