Giới thiệu

Ngày 12-09-2019

BAN GIÁM HIỆU

NGƯT.TS. Ngô Xuân Hoàng -  Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng

   Địa điểm làm việc: Phòng 202 - Tầng 2 - Nhà H1 

   Email: nxhoang63@gmail.com 

   Điện thoại liên hệ:  Nhà riêng: 0208.3654 794; 

                                 Di động: 0912 140 868.         

                                                                                                          

                                                                  

   Là người đại diện theo pháp luật của Nhà trường; chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý và điều hành các hoạt động của Nhà trường theo các quy định của pháp luật, Điều lệ trường cao đẳng, các Quy chế, Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Thái Nguyên.

Hiệu trưởng trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác sau:

    1. Chủ trì việc xây dựng các quy định nội bộ về chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của các đơn vị trong nhà trường. Xây dựng Kế hoạch chiến lược và kế hoạch phát triển nhà trường theo từng giai đoạn: ngắn hạn trung hạn và dài hạn. Phê duyệt kế hoạch công tác hàng tháng của Nhà trường

   2. Chỉ đạo công tác tổ chức cán bộ Nhà trường. Ký các hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật, ký quyết định bổ nhiệm các chức vụ theo phân cấp của ĐHTN và ký quyết định đều chuyển cán bộ trong nội bộ Nhà trường.

   3. Là chủ tài khoản của trường, chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc quản lý tài chính, tài sản và các quy định của Nhà nước về lao động - tiền lương, tiền công, học bổng, học phí, trợ cấp xã hội, các chế độ chính sách đối với giảng viên, cán bộ, nhân viên và HSSV của trường. Ký các hợp đồng giữa Nhà trường với các đối tác.

   4. Chịu trách nhiệm về việc cấp phát văn bằng, chứng chỉ của Nhà trường.

   5. Chỉ đạo trực tiếp công tác tuyển sinh các hệ trong trường và ngoài trường. Chỉ đạo công tác tư vấn việc làm cho HSSV.

   6. Phụ trách hoạt động của các Hội đồng: Hội Đồng Khoa học và Đào tạo; Hội đồng thi đua - khen thưởng; Hội đồng tuyển dụng lao động; Hội đồng tuyển dụng viên chức; Hội đồng xét nâng lương; Hội đồng xét kết quả học tập và xét tốt nghiệp.

   7. Khai thác, quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực nhằm thực hiện mục tiêu đào tạo, phát triển trường và đảm bảo chất lượng, hiệu quả đào tạo, NCKH.

   8. Chỉ đạo Tổ kế hoạch - Tài chính, Trung tâm TS-TV&HTHSSV và Khoa Khoa học cơ bản. 

   Sinh hoạt chính quyền và sinh hoạt Đảng tại Phòng Kế hoạch Tài Chính

 

PGS.TS Nguyễn Văn Bình - Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Hiệu trưởng

   Địa điểm làm việc: Phòng 106 - Tầng 1 - Nhà H1 

   Email: binh.nguyenvan5@gmail.com hoặc                   nguyenvanbinh@tntec.edu.vn

   Số điện thoại di động: 0968.301.066 - 0918.742.996

   

                                                                                                                         

        

 

   Giúp Hiệu trưởng quản lý và điều hành các hoạt động của Nhà trường và trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác sau:

   1. Chỉ đạo và phụ trách Phòng Đào tạo – Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế.

   2. Trực tiếp chỉ đạo các hoạt động sau:

   - Chỉ đạo các hoạt động của Phòng ĐT – QLKH&HTQT về 03 lĩnh vực: Đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế.

   - Trực tiếp chỉ đạo các hoạt động: Xây dựng kế hoạch tuyển sinh; Xây dựng và triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo (kế hoạch năm học, khóa học, thời khóa biểu) của các ngành nghề, các hệ đào tạo trong và ngoài trường.

   - Quản lý, xây dựng và triển khai kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về các hoạt động: Xây dựng, phát triển chương trình đào tạo, đảm bảo chất lượng đào tạo, nâng cao năng lực đào tạo, liên kết đào tạo....

   - Chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch về các hoạt động hợp tác quốc tế; Xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, dự án hợp tác với các trường đại học, cao đẳng, các tổ chức của các nước trong khu vực và trên thế giới.

   3. Phối hợp chỉ đạo xây dựng đề án tuyển sinh, triển khai công tác tuyển sinh.

   4. Chỉ đạo Khoa Khoa học cơ bản, Khoa Cơ khí và Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh

   5. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Hiệu trưởng yêu cầu.

   Sinh hoạt đàng và chính quyền tại Phòng Đào tạo – Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế.

3. ThS. Trần Minh Trường - UV Ban thường vụ Đảng ủy - Phó Hiệu trưởng

 

   Địa điểm làm việc: Phòng 109 - Tầng 1 - Nhà H2

   Email:mtruongtn@gmail.com

   Số điện thoại di động: 0982403173

                                                                                               
                                           

  Giúp Hiệu trưởng quản lý và điều hành các hoạt động của Nhà trường và trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác sau:

   1. Chỉ đạo và phụ trách Phòng Công tác HSSV.

   2. Trực tiếp chỉ đạo các hoạt động sau:

   - Chỉ đạo các hoạt động của Phòng Công tác HSSV về 05 lĩnh vực: Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho HSSV; Công tác quản lý HSSV, GVCN-CVHT; Công tác quản lý HSSV nội, ngoại trú; Công tác tư vấn và hỗ trợ HSSV; Công tác bảo vệ an ninh trật tự trong nhà trường.

   - Trực tiếp chỉ đạo ban hành các văn bản quy định về chủ trương, chính sách, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho học sinh, sinh viên (HSSV) tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật.

   - Chỉ đạo trực tiếp các đơn vị tuyên truyền về nội dung, hình thức tổ chức trong dịp kỷ niệm các ngày Lễ lớn và ngày truyền thống của Nhà trường; tổ chức tuyên truyền nội dung trên bảng điện tử, panô, áp phích, khẩu hiệu, ... phục vụ các hoạt động chung của Nhà trường.

   - Chỉ đạo việc xây dựng cơ sở dữ liệu, quản lý hồ sơ HSSV; giải quyết các thủ tục hành chính, xử lý những trường hợp HSSV không đủ điều kiện về hồ sơ nhập học.

   - Chỉ đạo kiểm tra công tác quản lý, tổ chức thực hiện chế độ chính sách, học bổng, trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; học bổng của các tổ chức và cá nhân tài trợ đối với HSSV.

   - Chỉ đạo việc xây dựng, quản lý hồ sơ, cơ sở dữ liệu thủ tục về cấp phôi văn bằng, chứng chỉ của Nhà trường theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội.

   3. Phối hợp chỉ đạo xây dựng đề án tuyển sinh, triển khai công tác tuyển sinh.

   4. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Hiệu trưởng yêu cầu.

   Sinh hoạt đàng và chính quyền tại Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên.

Các bài liên quan