Giới thiệu

Ngày 25-06-2015

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

 

TS. Đỗ Thị Vân Giang   

 Chức vụ: Phó trưởng phòng 

        Email: vangiang208@gmail.com

Điện thoại: 0904.227.272

      

                                                                

   Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật được thành lập theo Quyết định số 53/QĐ-ĐHTN ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Giám đốc ĐHTN, có chức năng và nhiệm vụ như sau:

I. CHỨC NĂNG

   Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục là đơn vị tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng thực hiện công tác sau:

   1. Công tác Khảo thí.

   2. Công tác Đảm bảo chất lượng Giáo dục.

  3. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động giáo dục đào tạo trong phạm vi quản lý của Hiệu trưởng, công tác thanh tra, kiểm tra; phòng chống tham nhũng; khiếu nại, tố cáo; công tác tiếp dân. 

II. NHIỆM VỤ

   1. Công tác thanh tra

   1.1. Xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm trình Hiệu trưởng Nhà trường phê duyệt và tổ chức, triển khai thực hiện kế hoạch theo quy định của pháp luật.

   1.2. Thanh tra việc thực hiện pháp luật, nhiệm vụ được giao đối với tổ chức, đơn vị và cá nhân thuộc quyền quản lý của Hiệu trưởng Nhà trường.

   1.3. Tham mưu giúp Hiệu trưởng Nhà trường thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

   1.4. Tham mưu giúp Hiệu trưởng Nhà trường thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

   1.5. Làm đầu mối giúp Hiệu trưởng Nhà trường phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan về công tác thanh tra.

   1.6. Báo cáo, tổng kết kinh nghiệm về công tác thanh tra; công tác tiếp công dân, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng của Nhà trường theo yêu cầu của Hiệu trưởng và Thanh tra cấp trên (ĐHTN, Bộ GD&ĐT, Sở LĐ-TB&XH, Bộ LGĐ-TB&XH).

   1.7. Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Thanh tra cấp trên ủy quyền, Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh tra.

  1.8. Tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác thanh tra do ĐHTN, Bộ GD&ĐT; TCGDNN và các cơ quan chuyên môn khác tổ chức.

2. Công tác Khảo thí

   2.1.Tham mưu giúp Hiệu trưởng chỉ đạo, triển khai thực hiện chủ trương, chính sách, văn bản pháp quy về công tác khảo thí.

   2.2. Xây dựng kế hạch chiến lược của đơn vị về công tác khảo thí và lộ trình thực hiện.

   2.3. Làm đầu mối trực tiếp thực hiện công tác Khảo thí theo quy định của Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục và Tổng cục giáo dục nghề nghiệp.

   2.4. Nghiên cứu, đề xuất, hướng dẫn triển khai các hình thức, phương pháp thi, kiểm tra đánh giá các môn học/ học phần, mô đun các hệ đào tạo.

   2.5. Tổ chức xây dựng, quản lý ngân hàng đề thi/ đáp án; phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức bốc thăm, kiểm tra, giám sát, in sao đề thi các môn học/ học phần, mô đun các hệ đào tạo.

   2.6. Tổ chức làm phách, chấm thi, nhập điểm, quản lý bài thi; kiểm tra, giám sát quá trình chấm thi, nhập điểm thi các môn học/ học phần, mô đun các hệ đào tạo.

   2.7. Bàn giao kết quả điểm thi của các môn học/học phần, mô đun cho Bộ phận nghiệp vụ Phòng ĐT-QLKH&HTQT.

   2.8. Phối hợp với Bộ phận CNTT - Phòng Tổng hợp, tập huấn, hướng dẫn giáo viên xây dựng ngân hàng đề thi trắc nghiệm trên máy tính; quản trị hệ thống, cấp tài khoản, phân quyền cho giáo viên; kiểm tra các điều kiện phục vụ thi và thực hiện tổ chức thi trắc nghiệm trên máy tính.

   2.9. Tham gia các đợt tập huấn chuyên môn do ĐHTN, Sở LĐ-TB&XH và Tổng cục GDNN tổ chức.

   2.10. Báo cáo Hiệu trưởng, Ban Khảo thí ĐHTN kết quả công tác Khảo thí theo quy định.

   2.11. Tổ chức phúc khảo bài thi tự luận khi có đơn đề nghị của HSSV; Kiểm tra quy trình thi, chấm thi các mô đun tại các xưởng thực hành, thực tập.

3. Công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục

   3.1. Tham mưu, giúp Hiệu trưởng triển khai các chủ trương, chính sách, các văn bản pháp quy, về công tác đảm bảo chất lượng giáo dục.

   3.2. Xây dựng kế hoạch công tác đảm bảo chất lượng giáo dục hàng năm; Xây dựng kế hoạch và lộ trình tự đánh giá Nhà trường, đánh giá chương trình đào tạo và kiểm định Nhà trường, chương trình đào tạo.

   3.3. Xây dựng và trình Ban Giám hiệu phê duyệt ban hành các văn bản quy

định, hướng dẫn và triển khai hoạt động Đảm bảo chất lượng giáo dục trong Nhà trường.

   3.4. Tổ chức viết báo cáo tự đánh giá Nhà trường, đánh giá chương trình đào tạo thông qua Hội đồng tự đánh giá để báo cáo Tổng cục GDNN theo quy định.

   3.5. Hướng dẫn, tư vấn, theo dõi và kiểm tra việc tổ chức thực hiện các hoạt động Đảm bảo chất lượng giáo dục trong Nhà trường.

   3.6. Đầu mối triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo chất lượng giáo dục, bao gồm các hoạt động: tổ chức thăm do lấy ý kiến cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên… về chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, phương pháp học tập, phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập, công tác phục vụ đào tạo của các đơn vị phòng, khoa, trung tâm.

   3.7. Chủ trì, phối hợp với Phòng CTHSSV, tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ nhà tuyển dụng, cựu sinh viên về chất lượng đào tạo.

   3.8. Thực hiện công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục, kết quả đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục.

   3.9. Tham gia các đợt tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ và tổ chức tập huấn cho cán bộ, giáo viên Nhà trường về công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục.

   3.10. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất với Hiệu trưởng và các cơ quan có thẩm quyền về công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục.

3.11. Thực hiện thu thập minh chứng phục vụ công tác đánh giá Nhà trường, đánh giá chương trình đào tạo định kỳ hàng năm vào tháng 6 và tháng 12.

4. Các công tác khác

   4.1. Thực hiện công tác tuyển sinh theo đề án Nhà trường ban hành.

   4.2. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

III. NHỮNG THÀNH TÍCH NỔI BẬT

   - Danh hiệu thi đua: Tất cả các năm học đều đạt tập thể lao động tiên tiến. Trong đó đơn vị đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc ở các năm học: 2009 - 2010, 2011 - 2012, 2012 - 2013, 2013-2014, 2015-2016, 2018 -2019.

    - Khen thưởng: Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen năm học 2013-2014. 

   + Chi bộ: Tất cả các năm học đều xếp loại tốt nhiệm vụ, trong đó có các năm học xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là năm 2011, 2017, 2018.

  + Công đoàn: Tất cả các năm học đều đạt Công đoàn bộ phận vững mạnh xuất sắc. Có 01 đồng chí được Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng Bằng khen.

   + Những cá nhân của đơn vị đạt thành tích cao: 03 đồng chí được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen.

Tập thể CBGV Phòng Khảo Thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

Các đảng viên Phòng Khảo thí & ĐBCL (đứng phía sau) chụp ảnh lưu niệm cùng BCH Đảng bộ Nhà trường

TỔ CHỨC NHÂN SỰ PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Đỗ Thị Vân Giang

Phó Trưởng phòng

0904.227.272

vangiang208@gmail.com

2

ThS. Đoàn Thị Phương

Chuyên viên

01689166144

yennhiphuong@gmail.com

3

ThS. Nguyễn T. Phương Thảo

Chuyên viên

0385.149.693

phuongthao6886@gmail.com

4

ThS. Trần Anh Sơn

Chuyên viên

0915215915

sonktdbclgd@gmail.com

5

CN.  Dương Anh Đức

Chuyên viên

0971591416

 anhductntec@gmail.com

6

ThS.Nguyễn Thị Thủy

Chuyên viên

0968224332

nguyenthuy371989@gmail.com

7

ThS.Nguyễn Thị Minh Huệ

Chuyên viên

0974525845

minhhuesc@gmail.com

Các bài liên quan