Cán bộ

Ngày 22-06-2022

Thông tư 36/2017 - Công khai thông tin năm học 2021-2022

1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế

a) Cam kết chất lượng giáo dục

BIỂU MẪU 17: Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục năm học

b) Chất lượng giáo dục thực tế

 BIỂU MẪU 18: A. Công khai thông tin quy mô đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục 

                         B. Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục 

                         C. Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành 

                         D.  Công khai danh sách tên giáo trình, tài liệu tham khảo cho từng chương trình đào tạo

                         E. Công khai thông tin về đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp

                         G. Công khai thông tin đào tạo theo đơn đặt hàng của nhà nước, địa phương, doanh nghiệp

                         H. Công khai hội nghị, hội thảo khoa học do cơ sở giáo dục tổ chức

                          I. Công khai thông tin về các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất thử và tư vấn

                          K. Công khai kết quả đánh giá ngoài của Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục 

                              Công khai thông tin liên quan về văn bằng, chứng chỉ cho người học

                              Công khai Đề án tuyển sinh

                              Công khai liên kết đào tạo trong và ngoài nước

2. Công khai cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên cơ hữu cán bộ quản lý và nhân viên

 BIỂU MẪU 19: Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục 2021- 2022

                           Một số hình ảnh giới thiệu về CSVC của Nhà trường

BIỂU MẪU 20: Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu 2021-2022

3. Công khai thu chi tài chính

 BIỂU MẪU 21

                         Công khai tài chính của cơ sở giáo dục 2021-2022

                        Phụ lục: Công khai tài chính khác của cơ sở giáo dục 2021 - 2022

Các bài liên quan