Đảng Đoàn thể

Ngày 12-09-2013

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT LẦN THỨ III, NHIỆM KỲ 2017 - 2022

DANH SÁCH TRÍCH NGANG NHÂN SỰ BAN CHẤP HÀNH

 CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT LẦN THỨ III, NHIỆM KỲ 2017 - 2022

Số

TT

Họ và tên

Năm sinh

Dân tộc

Giới tính

Chức vụ

Đảng viên

            Trình độ học vấn

Ghi chú

Nam

Nữ

Chính trị 

Giáo dục phổ thông 

Chuyên môn nghiệp vụ 

1

Trần Minh Trường  

1973

Kinh

x Chủ tịch 

x

Cao cấp

12/12

Thạc sĩ2

Trần Xuân Tứ

1978

Kinh

x

 

Phó Chủ tịch

x

Trung cấp

12/12

Thạc sĩ

 

3

Võ Thị Ngọc

1971

Kinhx

UVBTV

x

Cao cấp

12/12

Thạc sĩ4

Đoàn Thị Phương  

1980

Kinhx

UVBCH

x

Trung cấp

12/12

Thạc sĩ5

Hà Thị Thu Hằng

1983

Mườngx

UVBCH

x

Trung cấp

12/12

Thạc sĩ6

Trần Thị Thu Hiền

1984

Kinhx

UVBCH

x

Trung cấp

12/12

Tiến sĩ7

Nguyễn Thị Lệ Hằng

1980

Kinh

 

x

UVBCH

x

Trung cấp

12/12

Thạc sĩ

 

8

Trần T. Tuyết Nhung

1983

Kinhx

UVBCH

x

Trung cấp

12/12

Thạc sĩ9

Nguyễn Phương Thảo

1985

Nùngx

UVBCH

x

Trung cấp

12/12

Thạc sĩ10

Trần Anh Trang

1978

Kinh

x

 

UVBCH

x

Trung cấp

12/12

Đại học

 

11

Nguyễn Thị Hương

1984

Kinh

 

x

UVBCH

x

Trung cấp

12/12

Thạc sĩ

 

12

Lê Minh Tân

1985

Kinh

 

x

UVBCH

x

Trung cấp

12/12

Thạc sĩ

 

13

Hoàng Văn Huynh

1979

Kinh

 

x

UVBCH

x

Trung cấp

12/12

Thạc sĩ

 

 

                  


Các bài liên quan