Đảng Đoàn thể

Ngày 12-09-2013

Ban chấp hành Công đoàn trường nhiệm kỳ 2012-2017.

 TT

HỌ VÀ TÊN 

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

EMAIL  

1

Nguyễn Duy Lam

 Chủ tịch

0983640097

nguyenduylam.nl@gmail.com

2

Trương Thị Việt Phương

Phó Chủ tịch

0913351266

vietphuongcdkt@gmail.com

3

Võ Thị Ngọc

UV BTV

0984796067

vongoccdktkt@gmail.com

4

Trần Minh Trường

UV BTV

0982403173

mtruongtn@gmail.com

5

Hoàng Anh

UV BTV

0982425672

hoanganh@gmail.com

6

Trần Xuân Tứ

UV BCH

0982861018

tranxuantu@tntec.edu.vn

7

Vũ Thị ánh Ngọc

UV BCH

0982370579

 v.t.a.ngoc@gmail.com

8

Đoàn Thị Phương

UV BCH

0987182622

yemlyphuong@gmail.com

9

Nguyễn Thị Loan

UV BCH

0913027732

 nguyenloanmcm@gmail.com

10

Âu Thị Hiền

UV BCH 

0979343386

authihien79@gmail.com 

11

Trương Thị Thúy Hồng UV BCH 0984419555 truongthuyhong@gmail.com

12

Trần Thị Thu Hiền UV BCH 01689307327 thuhiencdkt@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các bài liên quan