Đảng Đoàn thể

Ngày 12-09-2013

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT LẦN THỨ III, NHIỆM KỲ 2017 - 2022

 

DANH SÁCH TRÍCH NGANG NHÂN SỰ BAN CHẤP HÀNH

 CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT LẦN THỨ III, NHIỆM KỲ 2017 - 2022


Số

TT

Họ và tên

Năm sinh

Dân tộc

Giới tính

Chức vụ 

Đảng viên

Trình độ học vấn

Ghi chú

Nam 

Nữ 

Chính trị 

Giáo dục phổ thông 

Chuyên môn nghiệp vụ 

1

Trần Minh Trường

1973

Kinh

x


Phó Chủ tịch 

x

Cao cấp

12/12

Thạc sĩ


2

Võ Thị Ngọc

1971

Kinh


x

UVBTV

x

Cao cấp

12/12

Thạc sĩ


3

Đoàn Thị Phương

1980

Kinh


x

UVBCH - VPCĐ

x

Trung cấp

12/12

Thạc sĩ


4

Đặng Thị Mai

1983

Kinh


x

UVBCH

x

Trung cấp

12/12

Thạc sĩ


5

Trần Xuân Tứ

1978

Kinh

x


UVBCH

x

Trung cấp

12/12

Thạc sĩ


6

Hà Thị Thu Hằng

1983

Mường


x

UVBCH

x

Trung cấp

12/12

Thạc sĩ


7

Trần Thị Thu Hiền

1984

Kinh


x

UVBCH

x

Trung cấp

12/12

Tiến sĩ


8

Nguyễn Thị Lệ Hằng

1980

Kinh


x

UVBCH

x

Trung cấp

12/12

Thạc sĩ


9

Trần Thị Tuyết Nhung

1983

Kinh


x

UVBCH

x

Trung cấp

12/12

Thạc sĩ


10

Nguyễn Phương Thảo

1985

Nùng


x

UVBCH


Trung cấp

12/12

Thạc sĩ


                  


Các bài liên quan