Đảng Đoàn thể

Ngày 15-08-2013

BAN CHẤP HÀNH HỘI SINH VIÊN

 

BCH HỘI SINH VIÊN NHIỆM KỲ 2015 – 2018 

STT

Họ và tên

Chức vụ Hội

Đơn vị

1

Nguyễn Xuân

Vinh

Ủy viên BTK - Chủ tịch HSV trường

 Bí thư Đoàn tường

2

Trần Trung

Dũng

Ủy viên BTK

LCH  trưởng LCH khoa ĐTN

3

Trần Việt

Thắng

Ủy viên BTK

LCH  trưởng LCH khoa KTCN

4

Nguyễn Phương

Thảo

Ủy viên BTK

LCH  trưởng LCH khoa KT&QTKD

5

Nguyễn Thị

Thủy

Ủy viên BTK

LCH  trưởng LCH khoa KTNL

6

Nguyễn Thị

Hường

Ủy viên BCH - VPH trường

VPH

7

Vũ Nguyên

Hải

Ủy viên BCH

LCH phó LCH khoa ĐTN

8

Phạm Văn

Thắng

Ủy viên BCH

UV BCH LCH khoa ĐTN

9

Đoàn Thị

Hương

Ủy viên BCH

LCH phó LCH khoa KTCN

10

Nguyễn Bình

Dương

Ủy viên BCH

UV BCH LCH khoa KTCN

11

Hồ Thị

Đàn

Ủy viên BCH

LCH phó LCH khoa KT&QTKD

12

Tạ Thị

Hậu

Ủy viên BCH

UV BCH LCH khoa KT&QTKD

13

Lê Thị

Xuân

Ủy viên BCH

LCH phó LCH khoa KTNL

14

Nguyễn Duy

Tiến

Ủy viên BCH

UV BCH LCH khoa KTNL

15

Trần Hồng

Hải

y viên BCH

LCH trưởng LCH khoa KHCB

                       

 

STT

Họ và tên

Chức vụ Hội

Đơn vị

1

Nguyễn Xuân

Vinh

Ủy viên BTK - Chủ tịch HSV trường

 Bí thư Đoàn tường

2

Trần Trung

Dũng

Ủy viên BTK

LCH  trưởng LCH khoa ĐTN

3

Trần Việt

Thắng

Ủy viên BTK

LCH  trưởng LCH khoa KTCN

4

Nguyễn Phương

Thảo

Ủy viên BTK

LCH  trưởng LCH khoa KT&QTKD

5

Ngu

yễn Thị

Thủy

Ủy viên BTK

LCH  trưởng LCH khoa KTNL

6

Nguyễn Thị

Hường

Ủy viên BCH - VPH trường

VPH

7

Vũ Nguyên

Hải

Ủy viên BCH

LCH phó LCH khoa ĐTN

8

Phạm Văn

Thắng

Ủy viên BCH

UV BCH LCH khoa ĐTN

9

Đoàn Thị

Hương

Ủy viên BCH

LCH phó LCH khoa KTCN

10

Nguyễn Bình

Dương

Ủy viên BCH

UV BCH LCH khoa KTCN

11

Hồ Thị

Đàn

Ủy viên BCH

LCH phó LCH khoa KT&QTKD

12

Tạ Thị

Hậu

Ủy viên BCH

UV BCH LCH khoa KT&QTKD

13

Lê Thị

Xuân

Ủy viên BCH

LCH phó LCH khoa KTNL

14

Nguyễn Duy

Tiến

Ủy viên BCH

UV BCH LCH khoa KTNL

15

Trần Hồng

Hải

Ủy viên BCH

LCH trưởng LCH khoa KHCB

Các bài liên quan