Đảng Đoàn thể

Ngày 15-08-2013

Ban chấp hành Đảng bộ trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật nhiệm kỳ 2015 - 2020.

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SĐT

EMAIL

1

Ngô Xuân Hoàng

Phó Bí thư Đảng ủy

0912140686

nxhoang63@gmail.com

2

Nguyễn Duy Lam

Ủy viên Ban thường vụ

0983640097

nguyenduylam@gmail.com

3

Nông Văn Ét

Đảng ủy viên

0912514382

nongvanet1962@gmail.com

4

Võ Thị Ngọc

Đảng ủy viên

0984796067

vongoccdktkt@gmail.com

5

Trần Đình Thành

Đảng ủy viên

0912478909

Thanhttkt.dtu@gmail.com

6

Phạm Ngọc Quý

Đảng ủy viên

0912898192

pnquy@tntec.edu.vn

7

Trần Lê Duy

Đảng ủy viên

0912710017

leduy.edu@gmail.com

8

Nguyễn Thành Đồng

Đảng ủy viên

0982710496


9

Phạm Văn Hải

Đảng ủy viên

0967444334

phamhai.tncet@gmail.com

10

Nguyễn Văn Bình

Đảng ủy viên

 01684298666

binh.nguyenvan5@gmail.com

11

Nguyễn Mạnh Cường

Đảng ủy viên 0982847422  cuongnguyencdktkt@gmail.com
12 Trần Minh Trường

Đảng ủy viên

0982403173       
mtruongtn@gmail.com

DANH SÁCH CÁC BAN CỦA ĐẢNG ỦY NHIỆM KỲ 2015 - 2020

(Kèm theo QĐ số 02-QĐ/ĐU ngày 01/9/2015 của Đảng ủy Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật)

I. Ban Tổ chức Đảng ủy

1.

Đồng chí Ngô Xuân Hoàng

- Bí thư Đảng ủy

- Trưởng ban

2.

Đồng chí Nguyễn Duy Lam

- UV Ban Thường vụ Đảng ủy

- Ủy viên

3.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường

- UV Ban Chấp hành Đảng bộ

- Ủy viên

II. Ban Tuyên giáo Đảng ủy

1.

Đồng chí Ngô Xuân Hoàng

- UV Ban Thường vụ Đảng ủy 

- Trưởng ban 

2.

Đồng chí Nguyễn Duy Lam

- UV Ban Chấp hành Đảng bộ 

- Phó Trưởng ban

3.

Đồng chí Nông Văn Ét

- UV Ban Chấp hành Đảng bộ 

- Ủy viên

III. Ban Dân vận Đảng ủy

1.

Đồng chí Nguyễn Duy Lam

- UV Ban Thường vụ Đảng ủy 

- Trưởng ban 

2.

Đồng chí Võ Thị Ngọc

- UV Ban Chấp hành Đảng bộ 

- Phó Trưởng ban

3.

Đồng chí Nông Văn Ét

- UV Ban Chấp hành Đảng bộ 

- Ủy viên

IV. Ban Chuyên môn Đảng ủy

1.

Đồng chí Ngô Xuân Hoàng

-  Bí thư Đảng ủy 

TrưởngTrưởng ban

2.

Đồng chí Võ Thị Ngọc 

- UV Ban Chấp hành Đảng bộ 

- Ủy viên 

3.

Đồng chí Phạm Văn Hải 

- UV Ban Chấp hành Đảng bộ 

- Ủy viên 

4.

Đồng chí Trần Lê Duy

- UV Ban Chấp hành Đảng bộ 

- Ủy viên 

5.

Đồng chí Nguyễn Thành Đồng

- UV Ban Chấp hành Đảng bộ 

- Ủy viên 

6.

Đồng chí Phạm Ngọc Quý

- UV Ban Chấp hành Đảng bộ

- Ủy viên

V. Văn phòng Đảng ủy

1.

Đồng chí Nông Văn Ét

- UV Ban Chấp hành Đảng bộ

- Chánh Văn phòng

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC ĐỒNG CHÍ TRONG BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY NHIỆM KỲ 2015 – 2020

            (Kèm theo QĐ số 02-QĐ/ĐU ngày 01/9/2015 của Đảng ủy Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật)

   Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy tham gia lãnh đạo tập thể trong hoạt động của Ban Thường vụ theo Quy chế làm việc của Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020.

   Phân công nhiệm vụ cụ thể như sau:

 1.  Đồng chí Ngô Xuân Hoàng

- Bí thư Đảng ủy;

- Thường trực Đảng ủy;

- Trưởng ban Ban Tổ chức Đảng ủy;

- Trưởng ban Ban Chuyên môn Đảng ủy;

- Phụ trách Chi bộ Khoa KHCB, Chi bộ Trung tâm TS-TV&HTHSSV, Tổ Kế hoạch – Tài chính;

- Phụ trách chung.

 

2.

 

Đồng chí Nguyễn Duy Lam


- Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy;

- Trưởng ban Ban Dân vận Đảng ủy;

- Ủy viên Ban Tổ chức Đảng ủy;

- Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Đảng ủy;

- Phụ trách công tác đoàn thể;

- Phụ trách Chi bộ Phòng CTHSSV, Chi bộ Phòng Thanh tra – Pháp chế, Chi bộ Khoa KTNL.


PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC ĐỒNG CHÍ TRONG BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ NHIỆM KỲ 2015 – 2020

(Kèm theo QĐ số 02-QĐ/ĐU ngày 01/9/2015 của Đảng ủy Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật)

    Các đồng chí Đảng ủy viên (không trong Ban Thường vụ Đảng ủy) tham gia lãnh đạo tập thể trong hoạt động của Đảng ủy theo Quy chế làm việc của Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020 và phân công nhiệm vụ cụ thể như sau:

1.

 

Đồng chí Ngô Cường

 

 

- Ủy viên Ban Tổ chức Đảng ủy;

- Ủy viên Ban Dân vận Đảng ủy;

- Phụ trách Chi bộ Phòng Tổng hợp.

 

2.

 

 

Đồng chí Nông Văn Ét


- Ủy viên Ban Tuyên giáo Đảng ủy;

- Ủy viên Ban Dân vận Đảng ủy;

- Chỉ đạo Chi bộ Phòng KT&ĐBCLGD.

 

3.

 

 

Đồng chí Võ Thị Ngọc


- Phó Trưởng ban Ban Dân vận Đảng ủy;

- Ủy viên Ban Chuyên môn Đảng ủy;

- Chỉ đạo Chi bộ Khoa KTCN.

 

4.

 

 

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường


- Ủy viên Ban Tổ chức Đảng ủy;

- Chỉ đạo Chi bộ Phòng Tổng hợp.

 

5.

 

Đồng chí Phạm Ngọc Quý


- Ủy viên Ban Chuyên môn Đảng ủy;

- Chỉ đạo Chi bộ Trung tâm CNTT-TV.

 

6.

 

Đồng chí Phạm Văn Hải


- Ủy viên Ban Chuyên môn Đảng ủy;

- Chỉ đạo Chi bộ Khoa KTNL.

 

7.

 

Đồng chí Trần Lê Duy


- Ủy viên Ban Chuyên môn Đảng ủy;

- Chỉ đạo Chi bộ Khoa KT&QTKD.

 

8.

 

Đồng chí Nguyễn Thành Đồng


- Ủy viên Ban Chuyên môn Đảng ủy;

- Chỉ đạo Chi bộ Khoa Đào tạo nghề.

 

9.

 

Đồng chí Trần Đình Thành


- Chánh Văn phòng Đảng ủy;

- Chỉ đạo Chi bộ Phòng Thanh tra – Pháp chế.

Các bài liên quan