Cán bộ

Ngày 19-02-2014

Hệ thống các văn bản về Công tác Kế hoạch Tài chính.

1. Quy định về quy trình và thủ tục thanh toán các khoản chi qua tổ Kế hoạch Tài chính

2. Các mẫu biểu hướng dẫn thủ tục thanh toán

   2.1 Bảng chấm công

   2.2 Bảng chấm công làm thêm ngoài giờ

   2.3 Giấy báo làm thêm giờ

   2.4 Bảng thanh toán tiền lương

   2.5 Bảng thanh toán thu nhập tăng thêm

   2.6 Bảng thanh toán tiền thưởng

   2.7 Bảng thanh toán phụ cấp

   2.8 Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ

   2.9 Bảng kê thanh toán công tác phí

   2.10 Giấy đi đường

   2.11 Giấy đề nghị tạm ứng

   2.12 Giấy thanh toán tạm ứng

   2.13 Bảng kê đề nghị thanh toán

   2.14 Giấy đề nghị thanh toán

   2.15 Phiếu nhập kho

   2.16 Phiếu xuất kho

   2.17 Sổ kho

   2.18 Giấy  báo hỏng mất CCDC

   2.19 Biên bản kiểm kê VT,CC,SP,HH

   2.20 Biên bản giao nhận TSCĐ

   2.21 Biên bản thanh lý TSCĐ

   2.22 Biên bản kiểm kê TSCĐ

   2.23 Biên bản giao nhận TS, SCL hoàn thành

   2.24 Phiếu giao nhận NL, VL,CCDC


Các bài liên quan