Giới thiệu

Ngày 04-06-2015

Danh bạ điện thoại VC,NLĐ trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

BAN GIÁM HIỆU

 

 

NGƯT.TS Ngô Xuân Hoàng

Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng

912.140.868

PGS.TS.  Nguyễn Văn Bình

Phó Bí thư ĐU, Phó H.trưởng 

0968301066 - 0918742996

ThS. Trần Minh Trường

Phó H.trưởng 

0982.403.173 - 0962.514.610

VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY

TS. Trần Thị Thu Hiền

Văn phòng ĐU

0389.307.327

VĂN PHÒNG CÔNG ĐOÀN

ThS. Trần Minh Trường

Chủ tịch Công đoàn

0982.403.173 - 0962.514.610

ThS. Trần Xuân Tứ

Phó CT CĐ

0982.861.018 - 02083.856.454

CN. Nguyễn Lệ Thanh

Văn phòng CĐ

0979.147.219

ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN

 ThS. Trần Hồng Hải

Bí thư ĐTN

0374.520.519

 ThS. Vũ Bạch Điệp

CT Hội sinh viên

0987.488.786

PHÒNG TỔNG HỢP

ThS. Nguyễn Mạnh Cường

Trưởng phòng

0982.847.422 - 02083.746.651

ThS. Trần Xuân Tứ

Phó trưởng phòng

0982.861.018 - 02083.856.454

KS. Hoàng Bích Huệ

Văn thư

0976.769.166

CN. Nguyễn Thị Lan Phương

Chuyên viên

0917.650.690

TS. Trần Thị Thu Hiền

Thường trực VP Đảng ủy

0389307327

KS. Vũ Mộng Linh

TCCB

0948.286.111

Nguyễn Hữu Quỳnh

Nhân viên

0967.883.868

ThS. Mai Thanh Tùng

Tổ trưởng tổ QLTB

0915.419.353

CN. Ma Mạnh Thắng

Chuyên viên

0916.616.770

Nông Văn Đạt

Chuyên viên

0988.302.153

KS. Bùi Viết Thành Chuyên viên  

Nguyễn Thị Nga

Tổ trưởng tổ Y tế

0915.588.606

Đỗ Thị Hương

Nhân viên

0972.959.319

CN. Khuông Thị Khuyên

Chuyên viên

0379.236.751

TS. Trần Thị Thu Hiền

Nhà giáo KN

0389.307.327

KS. Trần Thị Thanh Hồng

Chuyên viên

0962.211.895

KS. Chu Đức Dũng

Chuyên viên

0983.854.911

PHÒNG ĐÀO TẠO QLKH&HTQT

PGS.TS. Nguyễn Văn Bình

Phó Hiệu Trưởng , Trưởng phòng

0968.301.066 - 0918.742.996

ThS. Trần Tuyết Nhung

Phó trưởng phòng

0982.831.783

TS. Đỗ Thị Vân Giang

Phó trưởng phòng

0904.227.272

ThS. Kiều Thị Thanh Huyền

Tổ trưởng tổ NV1

0977.337.643

ThS. Trần Thị Huệ

Nhà giáo KN

0353.834.754

ThS. Nguyễn Mạnh Cường

Tổ trưởng tổ NV2

0912.103.104

ThS. Nguyễn Thị Chinh

Chuyên viên

0978.662.228

ThS. Hoàng Thị Hồng Thúy

Nhà giáo KN

0945.535.278

ThS. Phạm Huyền Trang

Nhà giáo KN

0364.641.216

CN. Nguyễn Thị Hoa

Chuyên viên

0396.310.431

Hoàng Thị Thúy Dương

Nhân viên

0916.149.247

Lương Thị Mai

Nhân viên

09155.89.334

 PHÒNG CÔNG TÁC HSSV

ThS. Trần Minh Trường

Phó Hiệu trưởng - Trưởng phòng

0982.403.173 - 0962.514.610

ThS. Trương Đức Cường

Phó trưởng phòng

0866.643.210

ThS. Nguyễn Xuân Vinh

Chuyên viên

0987.123.665

CN. Nguyễn Lệ Thanh

Chuyên viên

0979.147.219

CN. Trần Thị Hiền

Chuyên viên

0886.680.687

CN. Nguyễn Phương Thảo

Chuyên viên

0977.008.770

TS. Nguyễn Thị Thu Hà

Nhà giáo KN

0915.590.101

Phạm Hữu Huân

Tổ trưởng tổ BV

0913.435.315

Nguyễn Thị Hoài Thu

Nhân viên

0977.048.966

Nguyễn Tiến Thịnh

Nhân viên

0975.976.613

CN. Nguyễn Thị Thùy Chi

Nhân viên

0973.899.235

Dương Mạnh Hùng

Nhân viên

0913.793.134

Nguyễn Hữu Thọ

Nhân viên

0975.130.946

Vũ Thị Ngọc Bích

Nhân viên

0982.041.384

KS. Nguyễn Hải Yến

Nhân viên

0983.680.326

Vũ Minh Nguyệt

Nhân viên

0988.974.519

KS.Trần Phương Thủy

Nhân viên

0916.948.638

ThS. Nguyễn Thị Tâm

Nhà giáo KN

0912.802.231

ThS. Ninh Văn Quý Nhà giáo KN  

PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

ThS. Nguyễn Thị Anh Hoa

Trưởng phòng

0912.710.034

ThS. Bùi Thu Hòa

Kế toán Trưởng

0974.448.309

CN. Phạm Thị Hiêm

Kế toán viên

0987.092.481

ThS. Nguyễn Thị Thu Trang

Kế toán viên

0985.940.000

 PHÒNG KHẢO THÍ & ĐB CLGD

 Nông Văn Ét  Trưởng phòng  

ThS. Đoàn Thị Phương

Chuyên viên

0389.166.144

ThS. Trần Anh Sơn

Chuyên viên

0915.215.915

CN.  Dương Anh Đức

Chuyên viên

0971.591.416

CN. Nguyễn Thị Thủy

Chuyên viên

0968.224.332

CN. Nguyễn Thị Minh Huệ

Chuyên viên

0974.525.845

ThS. Nguyễn T. Phương Thảo

Chuyên viên


0385.149.693

 KHOA KINH TẾ&QTKD

ThS. Lê Thị Phương

Phó trưởng khoa - Phụ trách khoa

0915.972.772

ThS. Hồ Thị Thanh Phương

Trưởng Bộ môn

0989.800.840

ThS. Đỗ Văn Chúc

Nhà giáo

0904.451.368

ThS. Vũ Bạch Điệp

Nhà giáo

0987.488.786

ThS. Ngô Thị Hồng Hạnh

Nhà giáo

0977.148.884

ThS. Trương Thu Hương

Nhà giáo

0915.213.393

ThS. Dương Thu Phương

Nhà giáo

0985.992.298

ThS. Nguyễn T. Quỳnh Hương

Nhà giáo

0979.256.277

ThS. Nguyễn Thị Vân Chi 

Nhà giáo

0912439858

 KHOA ĐIỆN

ThS. Võ Thị Ngọc

Trưởng khoa

0912.451.971

ThS.Vũ Mạnh Thủy

Trưởng bộ môn

0904.186.325

ThS.Trần Thị Tuyết Lan

Nhà giáo

0982.092.179

ThS.Vũ Thị Ánh Ngọc

Nhà giáo

0982.370.579

ThS.Lê Thị Minh Nguyệt

Nhà giáo

0987.636.179

ThS.Nguyễn Thị Thắm

Nhà giáo

0982.862.933

ThS.Đỗ Thị Hương

Nhà giáo

0989.830.568

KS.Nguyễn Hải Vân

Nhà giáo

0912.683.484

ThS.Phạm Đình Tiệp

Phó trưởng khoa

0834.174.567

CN.Nguyễn Thị Thu Hoài

Nhà giáo

0965.992.933

CN.Trần Anh Trang

Phó trưởng khoa

0964.861.303

CN.Nguyễn Thị Sao

Nhà giáo

0988.708.168

ThS.Trần Trung Dũng

Nhà giáo

0983.855.692

ThS.Nguyễn Xuân Thế

Nhà giáo

0988.098.504

ThS.Trần Quang Thuận

Nhà giáo

0942.111.970

ThS.Vũ Nguyên Hải

Nhà giáo

0977.886.166

ThS.Hoàng Thế Hải

Nhà giáo

0912.501.731

Lý Thị Thu Hường

Trưởng Bộ môn

0866722805

Nguyễn Thị Minh

Nhà giáo

0347696565

Lê Văn Thọ

Nhà giáo

0337342820

Đỗ Thị Thùy Dương

P. Trưởng BM

0386944517

Trịnh Thị Diệp

P. Trưởng BM 

0986337507

Phạm Hồng Sơn

Nhà giáo 

0368007118

ThS. Hồ Thị Đàn 

GVCN chuyên trách - VPK

0383.979.768

 KHOA KỸ THUẬT NÔNG LÂM

ThS. Ma Thị Thúy Vân

Trưởng khoa         

0987.636.112

TS. Nguyễn Thị Bích Ngà

Nhà giáo

0976.238.295

ThS. Vũ Thị Ánh Huyền

Nhà giáo

0974.623.575

ThS. Đỗ Thị Hà

GVCN Chuyên trách

0919.812.240

TS. Trương Thị Tính

Nhà giáo

0386.404.683

ThS. Đinh Ngọc Bách

Nhà giáo

0947.512.582

ThS. Đặng Văn Nghiệp

Nhà giáo

0913.449.111

ThS. Vũ Minh Đức

Nhà giáo

0912.765.626

ThS. La Thị Cẩm Vân

Nhà giáo

0972.996.900

 KHOA CƠ BẢN

ThS.Nguyễn Thị Loan

Trưởng khoa

0913.027.732

ThS. Hữu Thị Hồng Hoa

Phó trưởng khoa

0916.508.058

ThS. Võ Việt Cường

Phó bộ môn

0983.187.258

ThS. Nguyễn Thị Lập

Nhà giáo

0915.954.824

ThS. Bùi Thị Hương

Nhà giáo

0978.019.284

ThS. Hoàng Thị Lý

Nhà giáo

0989.830.550

ThS. Hà Thị Thu Hằng

Trưởng bộ môn

0988.735.715

CN. Nguyễn Quốc Khánh

Nhà giáo

0915.007.878

Ths. Lê Thị Ánh

Nhà giáo

0984.739.734

Ths. Phạm Thị Hồng

Nhà giáo

0978.259.514

CN. Ngô Quang Hùng

Giảng viên

0982.510.227

ThS. Nguyễn Thị Lê Thảo

Nhà giáo

0979.258.396

ThS. Trần Hồng Hải

Nhà giáo

0374.520.519

ThS. Trang Minh Thắng

Nhà giáo

0915.212.950

 KHOA CƠ KHÍ

ThS. Phan Thanh Chương

 Trưởng khoa 

0948.971.970

ThS. Nguyễn Mạnh Hà

Phó trưởng khoa

0978.252.555

ThS. Lã Đỗ Khánh Linh

Trưởng bộ môn

0982.459.148

ThS. Nguyễn Thị Lệ Hằng

Phó Trưởng bộ môn

0984.570.836

ThS. Nguyễn Đức Chính

Nhà giáo

0988.975.982

ThS. Nguyễn Hoàng Giang

Nhà giáo

0983.704.197

ThS. Phạm Đức Hùng

Nhà giáo

0972.205.815

KS. Trần Thị Thu Hằng

Nhà giáo

0973.282.331

KS. Vương Thị Như Yến

Nhà giáo

0986.466.965

ThS. Trần Quang Hanh

Nhà giáo

982.993.485 

KS.Hoàng Văn Huynh

Nhà giáo

0983.566.924

 KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ

ThS. Nguyễn Thành Đồng

Trưởng khoa

0912.662.886

ThS.Lê Văn Quang

Phó trưởng khoa

0904.049.877

ThS. Trần Văn Tấn

Trưởng bộ môn

0986446140

ThS.Hồ Xuân Hiệp

Nhà giáo

0904.049.877

KS. Nguyễn Văn Hạnh

Nhà giáo

0912163143

KS. Nguyễn Trung Hiếu

Nhà giáo

 0986446140

KS. Hoàng Văn Mạnh

Nhà giáo

0866886100

ThS. Hà Thị Anh

NGKN - Văn phòng khoa

0979947331

 KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Ths.Nguyễn Thị Hạnh

Trưởng Khoa

0977.677.179

Ths. Vũ Đình Thanh 

Nhà giáo

0979.220.833

Ths. Đỗ Thái Hòa 

Trưởng Bộ môn

0977.589.856

Ths. Phạm Thị Thu Huyền 

Nhà giáo

0989.809.952

Ths. Lê Thị Minh Tân 

Phó Trưởng BM

0977.677.693

Ths. La Ngọc Tùng 

Nhà giáo

0988.110.884

ThS. Phạm Quang Huy 

Nhà giáo

0973.5172.55

KS. Trần Thị Huyền

Nhân viên QL Phòng TH

0974.056.684

 TRUNG TÂM TS&ĐTTNCXH

ThS. Phùng Thị Hải Yến

Giám đốc

0915.212.959

TS. Quyền Thị Dung

Nhà giáo KN

0985.062.900

ThS. Ma Thị Hằng

Nhà giáo KN

0988.501.303

ThS. Nguyễn Thị Hương

Nhà giáo KN

0975.151.358

CN. Nông Thị Hiền

Chuyên viên

0335.879.849

KS. Âu Thị Hiền

Nhà giáo KN

0979.343.386

ThS. Phạm Việt Hùng

Nhà giáo KN

0985.504.772

ThS. Vũ Lệ Thủy

Chuyên viên

0986.896.351

ThS. Dương Minh Toán

Chuyên viên

0985.681.490

ThS. Lê Thị Thu

Nhà giáo KN

0917.561.364

               

Các bài liên quan