Giới thiệu

Ngày 04-06-2015

Danh bạ điện thoại CBVC,HĐLĐ trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật.

       
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI
1.BAN GIÁM HIỆU    
NGƯT.TS Ngô Xuân Hoàng Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng 912.140.868
PGS.TS.  Nguyễn Văn Bình Phó H.trưởng  0968301066 - 0918742996
2. VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY
ThS. Đặng Thị Mai Chánh VP 0972.477.468 - 02083.854.901
CN. Phùng Thị Thu Hằng Văn phòng ĐU 0965.123.375
3. VĂN PHÒNG CÔNG ĐOÀN
ThS. Trần Minh Trường Chủ tịch Công đoàn 0982.403.173 - 0962.514.610
ThS. Trần Xuân Tứ Phó CT CĐ 0982.861.018 - 02083.856.454
CN. Nguyễn Lệ Thanh Văn phòng CĐ 0979.147.219
4. ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN
 ThS. Nguyễn Xuân Vinh Bí thư ĐTN 0987.123.665
 ThS. Nguyễn Xuân Thế CT Hội sinh viên 0988.098.504
5. PHÒNG TỔNG HỢP
ThS. Nguyễn Mạnh Cường Trưởng phòng 0982.847.422 - 02083.746.651
ThS. Đặng Thị Mai Phó trưởng phòng 0972.477.468 - 02083.854.901
ThS. Trần Xuân Tứ Phó trưởng phòng 0982.861.018 - 02083.856.454
ThS. Nguyễn Phương Ly Văn thư 0346.097.728 - 02083.855.606
KS. Hoàng Bích Huệ Văn thư 0976.769.166
KS. Vũ Mộng Linh TCCB 0948.286.111
CN. Phùng Thị Thu Hằng Chuyên viên 0965.123.375
Nguyễn Hữu Quỳnh Nhân viên 0967.883.868
ThS. Mai Thanh Tùng Giáo viên 0915.419.353
CN. Ma Mạnh Thắng Chuyên viên 0916.616.770
Nông Văn Đạt Chuyên viên 0988.302.153
Nguyễn Thị Nga Tổ trưởng  0915.588.606
Đỗ Thị Hương Nhân viên 0972.959.319
CN. Khuông Thị Khuyên Nhân viên 0379.236.751
CN. Nguyễn Thị Thùy Chi Nhân viên 0973.899.235
KS. Trần Thanh Hồng Nhân viên 0962.211.895
KS. Chu Đức Dũng Nhân viên 0983.854.911
6. PHÒNG ĐÀO TẠO QLKH&HTQT
PGS.TS. Nguyễn Văn Bình Phó Hiệu Trưởng   Trưởng phòng 0968.301.066 - 0918.742.996
ThS. Trần Tuyết Nhung Phó trưởng phòng 0982.831.783
ThS. Kiều Thị Thanh Huyền Tổ trưởng tổ NV1 0977.337.643
ThS. Trần Thị Huệ Chuyên viên 0353.834.754
ThS. Nguyễn Mạnh Cường Tổ trưởng tổ NV2 0912.103.104
ThS. Nguyễn Thị Chinh Chuyên viên 0978.662.228
ThS. Hoàng Thị Hồng Thúy Chuyên viên 0945.535.278
ThS. Phạm Huyền Trang Chuyên viên 0364.641.216
CN. Nguyễn Thị Hoa Chuyên viên 0396.310.431
Hoàng Thị Thúy Dương Nhân viên 0916.149.247
Lương Thị Mai Nhân viên 09155.89.334
7. PHÒNG CÔNG TÁC HSSV
ThS. Trần Minh Trường Trưởng phòng 0982.403.173 - 0962.514.610
ThS. Trương Đức Cường Phó trưởng phòng 0866.643.210
ThS. Nguyễn Xuân Vinh Bí thư Đoàn trường 0987.123.665
CN. Nguyễn Lệ Thanh Chuyên viên 0979.147.219
CN. Trần Thị Hiền Chuyên viên 0886.680.687
CN. Nguyễn Thị Lan Phương Chuyên viên 0917.650.690
CN. Nguyễn Phương Thảo Chuyên viên 0977.008.770
CN. Nguyễn Thị Hường Chuyên viên 0983.293.296
Phạm Hữu Huân Tổ trưởng tổ BV 0913.435.315
Nguyễn Thị Hoài Thu Nhân viên 0977.048.966
Nguyễn Tiến Thịnh Nhân viên 0975.976.613
Đặng Thị Duyên Nhân viên 0353.970.779
Dương Mạnh Hùng Nhân viên 0913.793.134
Nguyễn Hữu Thọ Nhân viên 0975.130.946
Vũ Thị Ngọc Bích Nhân viên 0982.041.384
KS. Nguyễn Hải Yến Nhân viên 0983.680.326
Vũ Minh Nguyệt Nhân viên 0988.974.519
KS. Trần Tuấn Anh Nhân viên 0888.241.089
KS.Trần Phương Thủy Nhân viên 0916.948.638
8. PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
NGUT.TS.Ngô Xuân Hoàng Hiệu trưởng 02083. 3654794 
ThS. Nguyễn Thị Anh Hoa Phó trưởng phòng 0912.710.034
ThS. Bùi Thu Hòa Kế toán viên 0974.448.309
CN. Phạm Thị Hiêm Kế toán viên 0987.092.481
ThS. Nguyễn Thị Thu Trang Kế toán viên 0985.940.000
9. PHÒNG KHẢO THÍ & ĐB CLGD
ThS. Nông Văn Ét Trưởng phòng 0912.514.382
KS.Trần Đình Thành Phó trưởng phòng 0912.478.909
ThS. Đoàn Thị Phương Chuyên viên 0389.166.144
KS. Đỗ Minh Khoa Chuyên viên 0978.333.308
ThS. Trần Anh Sơn Chuyên viên 0915.215.915
CN.  Dương Anh Đức Chuyên viên 0971.591.416
CN. Nguyễn Thị Thủy Chuyên viên 0968.224.332
CN. Nguyễn Thị Minh Huệ Chuyên viên 0974.525.845
10. KHOA KINH TẾ&QTKD
TS. Trần Lê Duy Trưởng khoa 0912.710.017
ThS. Lê Thị Phương Phó trưởng khoa 0915.972.772
ThS. Ninh Hồng Phấn Trưởng BM 0985.217.888
ThS. Hà Thị Anh Giảng viên 0979.947.331
ThS. Nguyễn Thị Hương Giảng viên KN 0975.151.358
ThS. Nguyễn Thị Tâm Giảng viên KN 0912.802.231
TS. Ngô Xuân Hoàng Giảng viên KN 0912.140.868
ThS. Hoàng Thị Hồng Thúy Giảng viên KN 0945.535.278
ThS. Trần Thị Tuyết Nhung Giảng viên KN 0982.831.783
ThS. Trần Anh Sơn Giảng viên KN 0915.215.915
ThS. Hồ Thị Thanh Phương Trưởng Bộ môn 0989.800.840
ThS. Đỗ Văn Chúc Giảng viên 0904.451.368
ThS. Vũ Bạch Điệp Giảng viên 0987.488.786
ThS. Ngô Thị Hồng Hạnh Giảng viên 0977.148.884
ThS. Trương Thu Hương Giảng viên 0915.213.393
ThS. Dương Thu Phương Giảng viên 0985.992.298
ThS. Nguyễn T. Quỳnh Hương Giảng viên KN 0979.256.277
ThS. Nguyễn Thị Anh Hoa Giảng viên KN 0912.710.034
ThS. Ma Thị Hằng Giảng viên KN 0988.501.303
ThS. Nguyễn Phương Thảo Giảng viên KN 0977.008.770
ThS. Lê Thị Bích Ngọc Giám đốc TT 0984.505.997
ThS. Nguyễn Thị Hương Giảng viên 0975.151.358
ThS. Nguyễn Thị Tâm Giảng viên 0912.802.231
ThS. Nguyễn T. Quỳnh Hương Giảng viên 0979.256.277
11. KHOA ĐIỆN
ThS. Võ Thị Ngọc Trưởng khoa 0912.451.971
ThS.Vũ Mạnh Thủy Trưởng bộ môn 0904.186.325
ThS.Trần Thị Tuyết Lan Giảng viên 0982.092.179
ThS.Vũ Thị Ánh Ngọc Giảng viên 0982.370.579
ThS.Lê Thị Minh Nguyệt Giảng viên 0987.636.179
ThS.Nguyễn Thị Thắm Giảng viên 0982.862.933
ThS.Đỗ Thị Hương Giảng viên 0989.830.568
KS.Nguyễn Hải Vân Giảng viên 0912.683.484
ThS.Phạm Đình Tiệp Trưởng bộ môn 0834.174.567
CN.Nguyễn Thị Thu Hoài Giáo viên 0965.992.933
CN.Trần Anh Trang Giáo viên 0964.861.303
CN.Nguyễn Thị Sao Giáo viên 0988.708.168
ThS.Trần Trung Dũng Giáo viên 0983.855.692
ThS.Nguyễn Xuân Thế Giáo viên 0988.098.504
ThS.Trần Quang Thuận Giáo viên 0942.111.970
ThS.Vũ Nguyên Hải Giáo viên 0977.886.166
ThS.Hoàng Thế Hải Giáo viên 0912.501.731
ThS. Hồ Thị Đàn  Giáo viên Kiêm nhiệm 0383.979.768
12. KHOA KỸ THUẬT NÔNG 
ThS. Ma Thị Thúy Vân Phó trưởng khoa          Phụ trách khoa 0987.636.112
TS. Đỗ Thị Vân Giang Phó Trưởng khoa 0904.227.272
TS. Đỗ Thị Vân Giang Trưởng bộ môn 0904.227.272
TS. Nguyễn Thị Bích Ngà Giảng viên 0976.238.295
ThS. Vũ Thị Ánh Huyền Giảng viên 0974.623.575
ThS. Đỗ Thị Hà Giảng viên 0919.812.240
TS. Trương Thị Tính Giảng viên 0386.404.683
ThS. Đinh Ngọc Bách Giảng viên 0947.512.582
ThS. Đặng Văn Nghiệp Giảng viên 0913.449.111
ThS. Vũ Minh Đức Giảng viên 0912.765.626
PGS.TS. Nguyễn Văn Bình GVKN 0384.298.666
ThS. Đoàn Thị Phương GVKN 0987182622
TS. Trần Thị Thu Hiền Trưởng BM Khoa học đất & cây trồng 0389.307.327
TS. Nguyễn Thị Xuyến P.Trưởng BM Khoa học đất & cây trồng 0974.195.010
ThS. Ninh Văn Quý P.Trưởng BM Khoa học đất & cây trồng 0988.263.252
ThS. Hoàng Anh Dũng Giảng viên 0934.658.823
ThS. La Thị Cẩm Vân Giảng viên 0972.996.900
ThS. Nguyễn T. Phương Thảo Giảng viên 0385.149.693
ThS. Lê Thị Thu Giảng viên 0917.561.364
TS. Nguyễn Thị Thu Hà Giảng viên 0915.590.101
ThS. Ma Thị Thúy Vân Giảng viên 0987.636.112
ThS. Nguyễn Thị Thủy GVKN  0968.224.332
ThS. Nguyễn Thị Minh Huệ GVKN 0974.525.845
ThS. Phạm Huyền Trang GVKN 0364.641.216
ThS. Âu Thị Hiền GVKN 0979.343.386
13. KHOA CƠ BẢN
ThS.Nguyễn Thị Loan Trưởng khoa 0913.027.732
ThS. Hữu Thị Hồng Hoa Phó trưởng khoa 0916.508.058
ThS. Nguyễn Thị Loan Trưởng bộ môn 0913.027.732
ThS. Võ Việt Cường Phó bộ môn 0983.187.258
ThS. Nguyễn Thị Lập Giảng viên 0915.954.824
ThS. Bùi Thị Hương Giảng viên 0978.019.284
ThS. Hoàng Thị Lý Giảng viên 0989.830.550
CN. Trang Minh Thắng Giảng viên 0362.815.606
ThS. Hà Thị Thu Hằng Trưởng bộ môn 0988.735.715
ThS. Hữu Thị Hồng Hoa Giảng viên 0961.508.058
CN. Nguyễn Quốc Khánh Giảng viên 0915.007.878
Ths. Lê Thị Ánh Giảng viên 0984.739.734
Ths. Phạm Thị Hồng Giảng viên 0978.259.514
CN. Ngô Quang Hùng Giảng viên 0982.510.227
ThS. Nguyễn Thị Lê Thảo Giảng viên 0979.258.396
ThS. Trần Hồng Hải Giảng viên 0374.520.519
ThS. Phùng Thị Hải Yến Giảng viên 0915.212.959
ThS. Trần Thị Huệ Giảng viên 0353.834.754
14. KHOA CƠ KHÍ
ThS. Phan Thanh Chương Phó trưởng khoa - Phụ trách khoa 0948.971.970
ThS. Nguyễn Mạnh Hà Phó trưởng khoa 0978.252.555
ThS. Nguyễn Thành Đồng Phó trưởng khoa 0912.662.886
ThS. Lã Đỗ Khánh Linh Trưởng bộ môn 0982.459.148
ThS. Nguyễn Thị Lệ Hằng Phó Trưởng bộ môn 0984.570.836
ThS. Nguyễn Đức Chính Giảng viên 0988.975.982
ThS.  Phan Thanh Chương Giảng viên 0948.971.970
ThS. Nguyễn Hoàng Giang Giảng viên 0983.704.197
ThS. Phạm Đức Hùng Giảng viên 0972.205.815
KS. Nguyễn Văn Hạnh Giảng viên 0912.163.143
KS. Trần Thị Thu Hằng Giảng viên 0973.282.331
ThS. Nguyễn Mạnh Hà Giảng viên 0978.252.555
KS. Vương Thị Như Yến Giảng viên 0986.466.965
ThS. Nguyễn Mạnh Cường GVKN 0912.103.104
ThS. Trần Minh Trường GVKN 0982.403.173
ThS. Mai  Thanh Tùng GVKN 0915.419.353
KS. Dương Anh Đức GVKN 0915.644.286
ThS. Phạm Việt Hùng GVKN 0985.504.772
ThS. Lương Anh Dân GVKN 0986.390.586
ThS. Nguyễn Xuân Vinh GVKN 0987.123.665
ThS.Lê Văn Quang Q.Trưởng bộ môn 0904.049.877
ThS.Nguyễn Thành Đồng Giáo viên 0912.662.886
ThS.Hồ Xuân Hiệp Giáo viên 0912.120.678
ThS.Trần Phạm Kim Ngân Giáo viên 0386.539.616
ThS.Nông Văn Ét GVKN 0912.514.382
ThS.Nguyễn Mạnh Cường GVKN 0982.847.422
15. KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Ths. Phạm Ngọc Quý Phó trưởng phòng - Phụ trách khoa 02803.848.539
Ths.Nguyễn Thị Hạnh Phó trưởng phòng 0977.677.179
Ths. Đỗ Cao Chinh Trưởng bộ môn 0972.474.101
Ths. Vũ Đình Thanh  Giảng viên 0979.220.833
Ths. Đỗ Thái Hòa  Giảng viên 0977.589.856
Ths. Phạm Thị Thu Huyền  Giảng viên 0989.809.952
Ths. Lê Thị Minh Tân  Giảng viên 0977.677.693
Ths. La Ngọc Tùng  Giảng viên 0988.110.884
Ths. Phạm Quang Huy  Giảng viên 0973.5172.55
Ks. Trần Thị Huyền Nhân viên VP Khoa 0974.056.684
Ths. Trương Đức Cường  GVKN 0912.864.919
Ths. Trần Đình Thành  GVKN 0912.478.909
16. TRUNG TÂM TS,TV&HTHSSV
Ths. Phùng Thị Hải Yến Giám đốc 0915.212.959
Ts. Quyền Thị Dung Chuyên viên 0985.062.900
Ths. Ma Thị Hằng Chuyên viên 0988.501.303
CN. Nông Thị Hiền Chuyên viên 0335.879.849
Ks. Âu Thị Hiền Chuyên viên 0979.343.386
Ths. Phạm Việt Hùng Chuyên viên 0985.504.772
Ths. Vũ Lệ Thủy Chuyên viên 0986.896.351
Ths. Dương Minh Toán Chuyên viên 0985.681.490
17. TRUNG TÂM THỰC HÀNH - THỰC NGHIỆM
Ths. Trần Quang Hanh Phó Giám đốc  0982.993.485 
Ks. Nguyễn Văn Tám  Phó Giám đốc  0967.114.222 
Ks. Đồng Quang Tân Nhân viên 0988.112.214 
Ks. Nguyễn Văn Đông Nhân viên 0973.442.208
Ks. Trần Việt Thắng Nhân viên 0972.998.919
Ths.Nguyễn Xuân Tiến Nhân viên 0989.147.437
Ks.Hoàng Văn Huynh Nhân viên 0983.566.924
Ks. Bùi Viết Thành Nhân viên 0988.325.581
Ks.Lương Anh Dân  Nhân viên 0986.390.586
Ths. Nguyễn Thị Vân Chi  Nhân viên 0912.439.858
18. TRUNG TÂM TH, TT&TVKTNLN
Nguyễn Thị Xuyến Giám đốc  0974.195.010
Đặng Văn Nghiệp Phó Giám đốc 0913.449.111
Trần Thị Thu Hiền Phó Giám đốc 0389.307.327
Nguyễn Thị Thu Hà Đào tào – Tài chính 0915.590.101
Ma Thị Thuý Vân Đào tào – Hỗ trợ 0987.636.112
Đào Thị Thu Hương Đào tạo – Trồng trọt  
Lê Thị Thu Hỗ trợ - Trồng trọt 0917.561.364
Đỗ Thị Vân Giang Đào tạo – Marketing 0904.227.272
Vũ Thị Ánh Huyền Đào tạo – Bệnh xá 0974.623.575
Trương Thị Tính Hỗ trợ - Thú ý 0919.812.240
Nguyễn Thị Bích Ngà Hỗ trợ - Thú ý 0904.227.272
Đinh Ngọc Bách Hỗ trợ - Thú ý 0947.512.582
Đỗ Thị Hà Hỗ trợ - Thú ý 0919.812.240
Trần Phương Thuỷ Hỗ trợ - Kế toán 0916.948.638
             

Các bài liên quan