Tuyển sinh

Ngày 04-06-2015

Trung tâm Tư vấn, Tuyển sinh &HTHSSV

ThS. Phùng Thị Hải Yến

    Chức vụ: Giám đốc 

    Email:haiyend2h@gmail.com                     

    Điện thoại: 0915212959

                                                        

 

 

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ 

1. Chức năng

   - Tham mưu cho Hiệu trưởng đồng thời làm đầu mối chủ trì trong việc xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện công tác tuyển sinh tất cả các hệ đào tạo của Nhà trường.

   - Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác tuyên truyền thông tin tuyển sinh của Nhà trường.

   - Tham mưu cho Hiệu trưởng về việc mở các lớp đào tạo theo nhu cầu xã hội. 

   - Phối hợp với các đơn vị trong Nhà trường để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2.  Nhiệm vụ

   1. Xây dựng nội dung, kế hoạch và kinh phí hoạt động của Trung tâm.

   2. Tuyển sinh

   - Tổ chức tư vấn tuyển sinh cho tất cả các đối tượng có nhu cầu tham gia học theo chương trình đào tạo của Trường.  

   - Thực hiện công tác tuyển sinh theo Quy chế tuyển sinh, kế hoạch, chỉ tiêu tuyển sinh đề ra hằng năm.

   - Chủ trì và phối hợp với các đơn vị trong Nhà trường để tổ chức các hoạt động giới thiệu, quảng bá hình ảnh của Trường nhằm thu hút thí sinh tham gia theo học các chương trình đào tạo của Nhà trường.

   - Tư vấn để Nhà trường, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên tổ chức các hoạt động xã hội, nhân đạo, … tại các vùng có tiềm năng tuyển sinh để thu hút sự quan tâm của thí sinh và phụ huynh.

   - Tổ chức hoạt động tư vấn tuyển sinh (trực tiếp, điện thoại, thư điện tử, mạng xã hội) nhằm cung cấp các thông tin về ngành, nghề đào tạo và cơ hội tìm kiếm việc làm sau khi ra trường.

   - Trực tiếp thu nhận hồ sơ dự thi, hồ sơ xét tuyển theo đúng quy định hiện hành.

   - Tổng hợp, báo cáo dữ liệu, chuẩn bị thủ tục phục vụ các cuộc họp Hội đồng tuyển sinh định kỳ và đột xuất;

   - Là đơn vị chịu trách nhiệm lưu trữ hồ sơ xét tuyển các năm đảm bảo an toàn, dễ tra cứu, tìm kiếm.

   - Chủ trì tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh hàng năm để tổng hợp báo cáo kết quả công tác tuyển sinh trong năm và đề xuất phương hướng, biện pháp, kế hoạch tuyển sinh năm tiếp theo.

   - Là đầu mối liên hệ với các trường Đại học, Cao đẳng để liên liên kết đào tạo các ngành nghề.

   - Xây dựng các đơn vị vệ tinh có chức năng liên kết, hợp tác đào tạo theo chương trình nhằm mở rộng quy mô, địa bàn hoạt động của Trường.

   3. Đào tạo theo nhu cầu xã hội

   - Phối hợp với Phòng Đào tạo, QLKH&QHQT và các khoa chuyên môn trong công tác mở các lớp đào tạo theo nhu cầu xã hội.

   - Tuyển sinh và quản lý đào tạo các lớp tiếng Nhật cho sinh viên trong và ngoài trường.

    - Kết nối với các doanh nghiệp trong tỉnh mở các khóa huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động.


Tập thể CBGV Trung tâm tuyển sinh, tư vấn & HTHSSV

Các đảng viên Trung tâm tuyển sinh, tư vấn & HTHSSV (đứng phía sau) chụp ảnh lưu niệm cùng BCH Đảng bộ Nhà trường

       TỔ CHỨC NHÂN SỰ TRUNG TÂM TUYỂN SINH, TƯ VẤN & HTHSSV

    

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

1.      

ThS. Phùng Thị Hải Yến

Giám đốc

0915 212 959

Haiyend2d@gmail.com

2.      

TS. Quyền Thị Dung

Chuyên viên

0985 062 900

Lkd.dung@gmail.com

3.      

ThS. Ma Thị Hằng

Chuyên viên

0988  501 303

Mathihangktth@gmail.com

4.      

CN. Nông Thị Hiền

Chuyên viên

0335 879 849

Thanhhien05091988@gmail.com

5.      

KS. Âu Thị Hiền

Chuyên viên

0979 343 386

Authihien@gmail.com

6.      

ThS. Phạm Việt Hùng

Chuyên viên

0985 504 772

Phamviethung151078@gmail.com

7.      

TS. Nguyễn Vũ Quang

Chuyên viên

0386 927 342

Quangnguyevu@tntec.edu.vn

8.           

ThS. Vũ Lệ Thủy

Chuyên viên

0986 896 351

Lethuy060984@gmail.com

 9.             

Th.S Dương Minh Toán

Chuyên viên

0985 681 490

Duongminhtoan81@gmail.com 

        

ThS. Nguyễn Vũ Quang

Giảng viên

0979573902

nguyenvuquangna@gmail.com

Các bài liên quan