Tuyển sinh

Ngày 04-06-2015

TRUNG TÂM TƯ VẤN, TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO THEO NHU CẦU XÃ HỘI

  ThS. Phùng Thị Hải Yến

    Chức vụ: Giám đốc 

    Email:haiyend2h@gmail.com                     

    Điện thoại: 0915212959

                                                                  

 

 

   Trung tâm Tuyển sinh, Tư vấn và Đào tạo theo NCXH Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật được thành lập theo Quyết định số 641/QĐ-ĐHTN ngày 23 tháng 05 năm 2014 của Giám đốc ĐHTN, có chức năng và nhiệm vụ như sau:

I. CHỨC NĂNG

 Trung tâm Tuyển sinh, Tư vấn và Đào tạo theo NCXH  là đơn vị tham mưu, giúp việc cho Ban Giám hiệu (BGH) thực hiện công tác sau:

1. Công tác tuyển sinh

2. Công tác đào tạo theo nhu cầu xã hội

3. Các nhiệm vụ khác: 3 công khai, đảm bảo chất lượng

II.  NHIỆM VỤ

1. Công tác Tuyển sinh

    1.1. Giúp việc cho Hiệu trưởng trong việc thực hiện các chế độ báo cáo về công tác tuyển sinh, đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh theo yêu cầu của Nhà trường, Đại học Thái Nguyên, Sở Lao động - TB&XH; Bộ Lao động - TB&XH.

   1.2. Soạn thảo các văn bản có liên quan tới công tác tuyển sinh như: Các Quyết định về thành lập Hội đồng Tuyển sinh, Ban thư Ký hội đồng tuyển sinh, Đề án tuyển sinh, Kế hoạch tuyển sinh, Thông báo tuyển sinh, Giấy báo nhập học, các Quyết định trúng tuyển.

   1.3. Tham mưu cho Hiệu trưởng các ngành nghề, lĩnh vực tuyển sinh có hiệu quả cao và nhu cầu của xã hội về các ngành nghề đó.

    1.4. Tổ chức công tác tuyển sinh, tư vấn, giới thiệu thông tin về Nhà trường, về ngành học cho học sinh các trường THPT/THCS/TT GDTX-GDNN trong và ngoài tỉnh.

   1.5. Tham gia các ngày hội tuyển sinh do các đơn vị tổ chức.

   1.6. Hỗ trợ các phòng, khoa chức năng trong việc tuyển sinh (cung cấp các tài liệu về thông báo tuyển sinh đối với tất cả các hệ, xây dựng kế hoạch, lịch trình, hướng dẫn trong suốt quá trình tuyển sinh...).

    1.7. Thường xuyên nắm bắt tình hình tuyển sinh chung của toàn trường,

định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất báo cáo kịp thời Hội đồng tuyển sinh để có biện pháp tổ chức tuyển sinh cho phù hợp.

    1.8. Tổ chức in, trình ký và gửi Giấy báo nhập học cho các thí sinh trúng tuyển.

   1.9. Tiếp nhận hồ sơ nhập học, quản lý hồ sơ tuyển sinh của trường theo đúng quy định và kế hoạch đã đặt ra.

   1.10. Xác định kết quả tuyển sinh và tổng hợp kết quả tuyển sinh của các đơn vị để báo cáo Ban giám hiệu;

   1.11. Chủ trì tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh hàng năm để tổng hợp báo cáo kết quả công tác tuyển sinh trong năm và đề xuất phương hướng, biện pháp, kế hoạch tuyển sinh năm tiếp theo.

   1.12. Là đầu mối liên hệ với các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp để liên kết đào tạo các ngành nghề.

   2. Công tác Đào tạo theo nhu cầu xã hội

    2.1. Tuyển sinh các lớp đào tạo ngắn hạn và huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

    - Tham mưu cho Ban giám hiệu về liên kết đào tạo, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và đào tạo các lớp ngắn hạn tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

   - Trực tiếp làm việc với Trung tâm huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động Trường Cao đẳng Công thương Thái Nguyên để mở các lớp huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động.

   - Kết nối với các doanh nghiệp trong tỉnh tuyển sinh các lớp đào tạo ngắn hạn, các khóa huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động.

    - Soạn thảo các hợp đồng về huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động với các doanh nghiệp; Hoàn thiện các chứng chỉ, các thủ tục văn bản giấy tờ liên quan; Thực hiện chế độ thanh toán hợp đồng.

    - Lập kế hoạch, phân công cán bộ giảng dạy, chuẩn bị tài liệu và các cơ sở vật chất cho lớp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

   - Thực hiện báo cáo về nội dung công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động với Ban Giám hiệu, Sở Lao động  - TB&XH.

   - Phối hợp với Phòng Đào tạo-QLKH&QHQT và các khoa chuyên môn trong công tác mở các lớp đào tạo theo nhu cầu.

   2.2. Tạo nguồn lao động làm việc tại Nhật Bản

   - Phối hợp cùng Công ty UIH tổ chức các buổi Hội thảo, tư vấn giới thiệu về chương trình làm việc tại Nhật Bản với HSSV trong và ngoài trường.

   - Tư vấn tuyển sinh các học viên theo chương trình làm việc tại Nhật Bản.

   - Xây dựng kế hoạch giảng dạy và học tập của các lớp tiếng Nhật tại Trường.

   - Quản lý, tổng hợp tình hình học tập của HSSV các lớp tiếng Nhật báo cáo Ban Giám hiệu và Công ty UIH.

3. Thực hiện công tác 3 công khai, kiểm định chất lượng giáo dục

    - Thu thập và lưu trữ các hồ sơ minh chứng có liên quan tới các lĩnh vực mà Trung tâm đảm nhiệm (công tác tuyển sinh, công tác đào tạo theo nhu cầu xã hội).

   - Cung cấp các hồ sơ minh chứng cho Phòng KT&ĐBCLGD và các khoa chuyên môn.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.


Tập thể CBGV Trung tâm tuyển sinh, tư vấn & ĐT THEO NCXH

Các đảng viên Trung tâm tuyển sinh, tư vấn &ĐT theo CNXH (đứng phía sau) chụp ảnh lưu niệm cùng BCH Đảng bộ Nhà trường

       DANH SÁCH CÁN BỘ TRUNG TÂM TUYỂN SINH, TƯ VẤN & ĐÀO TẠO THEO NCXH

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

1.      

ThS. Phùng Thị Hải Yến

Giám đốc

0915 212 959

Haiyend2d@gmail.com

2.      

TS. Quyền Thị Dung

Chuyên viên

0985 062 900

Lkd.dung@gmail.com

3.      

ThS. Ma Thị Hằng

Chuyên viên

0988  501 303

Mathihangktth@gmail.com

4.      

CN. Nông Thị Hiền

Chuyên viên

0335 879 849

Thanhhien05091988@gmail.com

5.      

KS. Âu Thị Hiền

Chuyên viên

0979 343 386

Authihien@gmail.com

6.      

ThS. Phạm Việt Hùng

Chuyên viên

0985 504 772

Phamviethung151078@gmail.com

7.           

ThS. Vũ Lệ Thủy

Chuyên viên

0986 896 351

Lethuy060984@gmail.com

8.            

Th.S Dương Minh Toán

Chuyên viên

0985 681 490

Duongminhtoan81@gmail.com 

        

ThS. Nguyễn Vũ Quang

Giảng viên

0979573902

nguyenvuquangna@gmail.com

Các bài liên quan