Tuyển sinh

Ngày 04-06-2015

Trung tâm Tư vấn, Tuyển sinh &HTHSSV

ThS. Phùng Thị Hải Yến

    Chức vụ: Giám đốc 

    Email:haiyend2h@gmail.com                     

    Điện thoại: 0915212959

                                                        

 

 

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ 

1. Chức năng

- Tham mưu cho Hiệu trưởng đồng thời làm đầu mối chủ trì trong việc xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện công tác tuyển sinh tất cả các hệ của Nhà trường, công tác quan hệ đối ngoại – giới thiệu việc làm cho HSSV, công tác thông tin tuyên truyền phục vụ tuyển sinh của Nhà trường.

- Tham mưu cho Hiệu trưởng đưa ra các chủ trương, làm đầu mối xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt động nhằm tư vấn, hỗ trợ cho HSSV về các mặt: Hỗ trợ về đời sống, học tập, nghiên cứu khoa học, việc làm, kiến thức xã hội, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng mềm cho sinh viên.

- Tham mưu cho Ban Giám hiệu về công tác quản lý thực tập, hoạt động tư vấn việc làm, công tác gắn nhà trường với doanh nghiệp; những hoạt động nhằm nâng cao chất lượng học tập của học sinh, sinh viên.

- Phối hợp với các đơn vị trong Nhà trường để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2.  Nhiệm vụ

1. Xây dựng nội dung, kế hoạch và kinh phí hoạt động của Trung tâm.

 2. Tuyển sinh

- Tổ chức công tác tuyển sinh cho mọi thành phần, đối tượng có nhu cầu tham gia học, theo đúng chương trình đào tạo của Trường. Thực hiện công tác tuyển sinh theo Quy chế tuyển sinh và kế hoạch chỉ tiêu tuyển sinh hằng năm của Trường.

- Đề xuất các phương án thực hiện công tác tuyển sinh hàng năm của Nhà trường trình Hiệu trưởng phê duyệt.

- Tư vấn hướng nghiệp cho học sinh các trường THPT về các ngành, nghề đào tạo của Nhà trường.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị của Nhà trường để tổ chức các hoạt động giới thiệu, quảng bá hình ảnh của Nhà trường nhằm thu hút thí sinh dự tuyển vào Nhà trường.

- Tư vấn để Nhà trường, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên tổ chức các hoạt động xã hội, nhân đạo, … tại các vùng có tiềm năng tuyển sinh để thu hút sự quan tâm của thí sinh và phụ huynh.

- Tổ chức hoạt động tư vấn tuyển sinh (trực tiếp, điện thoại, thư điện tử) nhằm cung cấp các thông tin về ngành, nghề đào tạo và cơ hội tìm kiếm việc làm sau khi ra trường.

- Phối hợp với các đơn vị của Nhà trường để tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh hàng năm của Nhà trường.

- Trực tiếp thu nhận hồ sơ dự thi, hồ sơ xét tuyển theo đúng quy định hiện hành.

- Tổng hợp, báo cáo dữ liệu, chuẩn bị thủ tục phục vụ các cuộc họp Hội đồng tuyển sinh định kỳ và đột xuất;

- Là đơn vị chịu trách nhiệm lưu trữ hồ sơ xét tuyển, thi tuyển các năm đảm bảo an toàn, dễ tra cứu, tìm kiếm.

- Phối hợp với Phòng Đào tạo, QLKH&QHQT và các khoa chuyên môn trong công tác mở các lớp  đào tạo ngắn hạn đáp ứng nhu cầu xã hội.

- Chủ trì tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh hàng năm để tổng hợp báo cáo kết quả công tác tuyển sinh trong năm và đề xuất phương hướng, biện pháp, kế hoạch tuyển sinh năm tiếp theo.

- Là đầu mối liên hệ với các trường Đại học, Cao đẳng để liên liên kết đào tạo các ngành nghề.

- Là đầu mối liện hệ với các doanh nghiệp, Khu công nghiệp… để Nhà trường ký các thoả thuận về hợp tác đào tạo theo nhu cầu.

- Xây dựng các đơn vị vệ tinh có chức năng liên kết, hợp tác đào tạo theo chương trình nhằm mở rộng quy mô, địa bàn hoạt động của Trường.

  - Nhập dữ liệu thông tin tuyển sinh sinh viên hệ cao đẳng chuyên nghiệp.

3. Tư vấn và hỗ trợ cho HSSV

- Phối hợp với các Khoa chuyên môn để giới thiệu các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức cho HSSV thực tập, thực hành, tham quan thực tế.

- Phối hợp với các doanh nghiệp, các đơn vị tổ chức các lớp bồi dưỡng ngắn hạn, nâng cao kỹ năng nghề cho cán bộ - nhân viên, học sinh, sinh viên và các đối tượng ngoài Trường.

- Trực tiếp liên hệ với các doanh nghiệp về nhu cầu tuyển dụng lao động để tư vấn việc làm cho HSSV (trong khi học và sau khi tốt nghiệp).

- Tư vấn, hỗ trợ HSSV trong sinh hoạt, học tập, giải quyết các thủ tục hành chính trong Nhà trường.

- Tư vấn về Pháp luật, về Quy chế Học sinh - Sinh viên, về Nội quy Nhà trường.

- Tư vấn về nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên nhằm nâng cao lòng yêu nghề, hiểu biết về nghề nghiệp đang theo học.

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Đào tạo, QLKH&QHQT, Phòng Công tác HSSV, Hội Sinh viên và các khoa chuyên môn trong việc tổ chức các lớp tổ chức và đào tạo kỹ năng mềm.

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Công tác HSSV xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch và chương trình Hội nghị, Hội thảo về tư vấn định hướng ngành nghề và giới thiệu việc làm cho HSSV Nhà trường.

- Phối hợp với các khoa chuyên môn trong việc liên hệ địa điểm thực tập  cho HSSV của Nhà trường.

- Phối hợp với doanh nghiệp tổ chức triển lãm, tuyên truyền quảng cáo, hội chợ việc làm, phỏng vấn...

- Thu hút các nguồn vốn đầu tư của các doanh nghiệp trong việc đào tạo bồi dưỡng cho học sinh, sinh viên.

- Thu hút các nguồn học bổng của các doanh nghiệp cho học sinh, sinh viên học giỏi vượt khó, các đối tượng chính sách và hỗ trợ các hoạt động tập thể.

- Tư vấn cho học sinh, sinh viên học thêm các văn bằng, chứng chỉ nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm và tự tạo việc làm.

- Giới thiệu học sinh, sinh viên thực tập ở nước ngoài, xuất khẩu lao động.

- Tổ chức khảo sát ý kiến doanh nghiệp về chất lượng đào tạo của sinh viên, học sinh của trường sau khi tốt nghiệp.

- Khảo sát thống kê việc làm của HSSVsau khi tốt nghiệp.

- Thực hiện sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả triển khai các nhiệm vụ của Trung tâm.

- Phối hợp với các đơn vị thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình hoạt động của trường.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.


Tập thể CBGV trung tâm tuyển sinh, tư vấn & HTHSSV

       TỔ CHỨC NHÂN SỰ TRUNG TÂM TUYỂN SINH, TƯ VẤN & HTHSSV

Họ  tên

Chức vụ 

Điện thoại 

Email

ThS. Phùng Thị Hải Yến GĐ TT 0915212959

haiyend2h@gmail.com    

ThS. Nguyễn Vũ Quang  Giảng viên 0979573902 nguyenvuquangna@gmail.com
ThS. Quyền Thị Dung Chuyên viên 0985062900

ThS. Dương Minh Toán

Chuyên viên

0985681490

duongminhtoan81@gmail.com

ThS. Phạm Việt Hùng

Chuyên viên

0985504772

phamviethung151078@gmail.com

CN. Nông Thị Hiền

Chuyên viên

01635 879 849

thanhhhien05091988@gmail.com

ThS. Vũ Thị Hồng Nhung

Chuyên viên

0915531566

nhungnguyenthang@gmail.com

KS. Âu Thị Hiền

Chuyên viên 0979343386 authihien79@gmail.com

CN. Nguyễn Thị Hường

Chuyên viên

0983293296

kienhuongktkt@gmail.com

ThS. Vũ Lệ Thủy Chuyên viên 0986896351 Lethuy1904@gmail.com
            

ThS. Nguyễn Vũ Quang

Giảng viên

0979573902

nguyenvuquangna@gmail.com

Các bài liên quan