Giới thiệu

Ngày 13-03-2020

KHOA KINH TẾ &QTKD

ThS. Trần Lê Duy    

Chức vụ: Trưởng khoa       

Email: leduy.edu@gmail.com

Điện thoại: 0912 710017

 

                                               
                                                                   

 

ThS. Lê Thị Phương

Chức vụ: Phó trưởng khoa       

Email: lephuongcdktkt@gmail.com

Điện thoại: 0915972772

                  

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA KHOA 

A. Chức năng

Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh là đơn vị chuyên môn thuộc trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật. Thực hiện các hoạt động quản lý đào tạo và giảng dạy trong chuyên ngành được nhà trường giao:

* Đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp các chuyên ngành: kinh tế, kế toán, quản trị kinh doanh; quản lý bán hàng và siêu thị, tài chính- ngân hàng.

* Thực hiện các đề tài NCKH các cấp, biên soạn giáo trình và tài liệu học tập phục vụ nhiệm vụ giảng dạy và đào tạo.

* Quản lý học sinh, sinh viên các chuyên ngành được nhà trường giao.

* Các bộ môn trong khoa: chịu trách nhiệm về học thuật trong đào tạo và NCKH thuộc lĩnh vực liên quan đến các môn học/học phần được đảm nhiệm; trực tiếp quản lý nội dung chương trình đào tạo các môn học/học phần theo sự phân công của nhà trường.

B. Nhiệm vụ

1. Quản lý giảng viên, giáo viên, cán bộ nhân viên thuộc khoa theo điều lệ của Trường. Chịu trách nhiệm đánh giá cán bộ giáo viên hàng năm thuộc khoa.

2. Quản lý toàn bộ học sinh - sinh viên các ngành do Khoa đào tạo. Gồm các công việc: Quản lý công tác GVCN - Cố vấn học tập; Quản lý số lượng học sinh – sinh viên,  xử lý kết quả học tập, khen thưởng, kỷ luật, nhận xét hàng kỳ, năm, cả khóa học, tổ chức nghiên cứu khoa học.

3. Phối hợp với phòng chức năng xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo  học sinh, sinh viên trong khoa, tổ chức công tác giáo vụ khoa.

4. Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học trong phạm vi khoa quản lý.

5. Phối hợp với nhà trường xây dựng các chương trình hợp tác, liên kết đào tạo với các đơn vị trong trường, với các tổ chức trong và ngoài nước.

6. Quản lý hoạt động của Trung tâm Phát triển kỹ năng mềm và hỗ trợ nghề nghiệp trực thuộc khoa.

7. Quản lý sử dụng tài sản, thiết bị, cơ sở vật chất Trường giao cho khoa. Tham gia thiết kế và chế tạo mô hình thực hành, thực tập.

8. Biên soạn chương trình, giáo trình các môn chuyên ngành đào tạo.

9. Tổ chức dự giờ, dự lớp, đánh giá chất lượng giảng dạy giáo viên, xây dựng kế hoạch và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng giảng dạy, nghiệp vụ cho giảng viên, giáo viên thuộc khoa.

10. Chịu trách nhiệm về chất lượng các môn học thuộc Khoa đảm nhận. Đề nghị khen thưởng, kỷ luật và giải quyết phép cho giảng viên, giáo viên và học sinh, sinh viên theo qui định của nhà trường.

11. Phối hợp với các phòng ban chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho giảng viên, giáo viên và học sinh - sinh viên trong Khoa, Tham mưu và triển khai các hoạt động gắn kết thực hành, thực tập với sản xuất kinh doanh. Tư vấn, hỗ trợ HSSV trong định hướng nghề nghiệp và nâng cao trình độ, tay nghề.

12. Phối hợp với các đơn vị trong nhà trường giải quyết các công việc có liên quan và thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

Tập thể CBGV khoa Kinh tế & QTKD

Các đảng viên Khoa Kinh tế& QTKD (đứng phía sau) chụp ảnh lưu niệm cùng BCH Đảng bộ Nhà trường

TỔ CHỨC NHÂN SỰ KHOA KẾ TOÁN &QTKD

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

 

BCN KHOA

1

TS. Trần Lê Duy

Trưởng khoa

0912710017

leduy.edu@gmail.com

2

Ths. Lê Thị Phương

P.Phó khoa

0915972772

lephuong.cdktkt@gmail.com

 

BỘ MÔN KINH TẾ

1

Ths. Ninh Hồng Phấn

Trưởng BM

0985217888

ninhhongp@gmail.com

2

Ths. Hà Thị Anh

Giảng viên

0979947331

vananh3003@gmail.com

3

Ths. Hồ Thị Đàn

Giảng viên

0383979768

hothidan2010@gmail.com

4

Ths. Nguyễn Thị Hương

Giảng viên KN

0975151358

nguyenhuongktkt.edu@gmail.com

5

Ths. Nguyễn Thị Tâm

Giảng viên KN

0912802231

tamcoiktkt@gmail.com

6

TS. Ngô Xuân Hoàng

Giảng viên KN

0912140868

nxhoang63@gmail.com 

7

Ths. Hoàng Thị Hồng Thúy

Giáo viên KN

0945535278

hongthuykt82@gmail.com

8

Ths. Trần Thị Tuyết Nhung

Giảng viên KN

0982831783

tuanduongtran154@gmail.com

9

Ths. Trần Anh Sơn

Giảng viên KN

0915215915

sonktdbclgd@gmail.com

 

BỘ MÔN KẾ TOÁN

1

Ths. Hồ Thị Thanh Phương

Trưởng BM

0989800840

hophuong6784@gmail.com

2

Ths. Nguyễn Thị Vân Chi

Giảng viên

0912439858

nguyenvanchi79@gmail.com

3

Ths. Đỗ Văn Chúc

Giảng viên

0904451368

dochuccdktkt@gmail.com

4

Ths. Vũ Bạch Điệp

Giảng viên

0987488786

vubachdiep@gmail.com

5

Ths. Ngô Thị Hồng Hạnh

Giảng viên

0977148884

ngohonghanhktkttn@gmail.com

6

Ths. Trương Thu Hương

Giảng viên

0915213393

ngaysaumua@gmail.com

7

Ths. Dương Thu Phương

Giảng viên

0985992298

duongthuphuongktkt@gmail.com

8

Ths. Nguyễn T. Quỳnh Hương

Giảng viên KN

0979256277

quynhhuongkt@gmail.com

9

Ths. Nguyễn Thị Anh Hoa

Giảng viên KN

0912710034

nguyenthianhhoa@gmail.com

10

Ths. Ma Thị Hằng

Giảng viên KN

0988501303

mthihangktth@gmail.com

11

Ths. Nguyễn Phương Thảo

Giảng viên KN

0977008770

phuongthao.tcnh85@gmail.com

 

TT PHÁT TRIỂN KNM&HTNN

1

Ths. Lê Thị Bích Ngọc

Giám đốc TT

0984505997

lebichngoc.tn@gmail.com

2

Ths. Nguyễn Thị Hương

Giảng viên

0975151358

nguyenhuongktkt.edu@gmail.com

3

Ths. Nguyễn Thị Tâm

Giảng viên

0912802231

tamcoiktkt@gmail.com

4

Ths. Nguyễn T. Quỳnh Hương

Giảng viên

0979256277

quynhhuongkt@gmail.com

 

 

Các bài liên quan