Giới thiệu

Ngày 13-03-2020

KHOA KINH TẾ &QTKD

ThS. Trần Lê Duy    

Chức vụ: Trưởng khoa       

Email: leduy.edu@gmail.com

Điện thoại: 0912 710017

 

                                               
                                                                   

 

ThS. Lê Thị Phương

Chức vụ: Phó trưởng khoa       

Email: lephuongcdktkt@gmail.com

Điện thoại: 0915972772

                  

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA KHOA 

A. Chức năng:

 1. Xây dựng và tổ chức thực hiện 5 chương trình đào tạo với các chuyên ngành và bậc đào tạo như sau:

1.1. Cao đẳng:

* Ngành Kế toán tổng hợp

* Ngành Kế toán kiểm toán

* Ngành Tài Chính ngân hàng

* Ngành Quản trị kinh doanh

* Ngành Quản lý xây dựng

1.2. Trung cấp chuyên nghiệp:

* Ngành kế toán tổng hợp

1.3. Đào tạo Nghề:

* Cao đẳng nghề Kế toán

* Trung cấp nghề Kế toán

B. Nhiệm vụ

- Quản lý giảng viên, giáo viên, cán bộ nhân viên thuộc khoa theo điều lệ của Trường. Chịu trách nhiệm đánh giá cán bộ giáo viên hàng năm thuộc khoa.

- Quản lý toàn bộ học sinh - sinh viên các ngành do Khoa đào tạo. Gồm các công việc: Quản lý công tác GVCN - Cố vấn học tập; Quản lý số lượng học sinh – sinh viên,  xử lý kết quả học tập, khen thưởng, kỷ luật, nhận xét hàng kỳ, năm, cả khóa học, tổ chức nghiên cứu khoa học.

- Phối hợp với phòng chức năng xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, sinh viên trong khoa, tổ chức công tác giáo vụ khoa.

- Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học trong phạm vi khoa quản lý.

- Phối hợp với nhà trường xây dựng các chương trình hợp tác, liên kết đào tạo với các đơn vị trong trường, với các tổ chức trong và ngoài nước.

- Quản lý sử dụng tài sản, thiết bị, cơ sở vật chất Trường giao cho khoa. Tham gia thiết kế và chế tạo mô hình thực hành, thực tập.

- Biên soạn chương trình, giáo trình các môn chuyên ngành đào tạo.

 - Tổ chức dự giờ, dự lớp, đánh giá chất lượng giảng dạy giáo viên, xây dựng kế hoạch và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng giảng dạy, nghiệp vụ cho giảng viên, giáo viên thuộc khoa.

- Chịu trách nhiệm về chất lượng các môn học thuộc Khoa đảm nhận. Đề nghị khen thưởng, kỷ luật và giải quyết phép cho giảng viên, giáo viên và học sinh - sinh viên theo qui định của nhà trường.

- Phối hợp với các phòng ban chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho giảng viên, giáo viên và học sinh - sinh viên trong Khoa, Tham mưu và triển khai các hoạt động gắn kết thực hành, thực tập với sản xuất kinh doanh. Tư vấn, hỗ trợ HSSV trong định hướng nghề nghiệp và nâng cao trình độ, tay nghề.

- Tổ chức tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao và vui chơi giải trí cho cán bộ và học sinh, sinh viên trong khoa.

- Phối hợp với các đơn vị trong nhà trường giải quyết các công việc có liên quan và thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

TỔ CHỨC NHÂN SỰ KHOA KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH

Họ và tên 

Chức vụ 

Điện thoại 

Email 

ThS. Trần Lê Duy

Trưởng khoa

0912710017

leduy.edu@gmail.com

ThS. Lê Thị Phương

P. trưởng khoa

0915972772

lephuongcdktkt@gmail.com

1.Văn phòng khoa                                      02803848535

2. Bộ môn Quản trị                                                                                       

ThS. Trần Thị Tuyết Nhung

Trưởng bộ môn

0982831783

tuanduongtran154@gmail.com

ThS. Lê Thị Bích Ngọc

Giảng viên

0984505997

lebichngoc.tn@gmail.com

ThS. Hồ Thị Thanh Phương

Giảng viên

0989800840

hophuong6784@gmail.com

CN. Hồ Thị Đàn

Giảng viên

01683979768

hothidan2010@gmail.com

ThS. Nguyễn Thị Hương

Giảng viên

0975151358

nguyenhuongktkt.edu@gmail.com

3. Bộ môn Kinh tế                                                                       

ThS.  Lê Thị Phương

Trưởng bộ môn

0915972772

lephuongcdktkt@gmail.com

ThS. Dương Quỳnh Liên

Giảng viên

0984664789

hoasentrang84@yahoo.com

ThS. Nguyễn Thị Tâm

Giảng viên

0912802231

tamcoiktkt@gmail.com

4. Bộ môn Kế toán                                                                     

ThS. Nguyễn Thị Anh Hoa

Trưởng bộ môn

0912710034

nguyenthianhhoa@gmail.com

ThS. Nguyễn Thị Vân Chi

Giảng viên

0912439858

nguyenvanchi79@gmail.com

ThS. Dương Thu Phương

Giảng viên

0985992298

duongthuphuongktkt@gmail.com

ThS. Trương Thu Hương

Giảng viên

0915213393

ngaysaumua@gmail.com

ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Hương

Giảng viên

0979256277

quynhhuongkt@gmail.com

ThS. Trần Thị Ngọc Anh

Giảng viên

01674699299

ngocanh.vjc@gmail.com

ThS. Ma Thị Hằng

Giảng viên

0988501303

mthihangktth@gmail.com

ThS. Vũ Bạch Điệp

Giảng viên

0987488786

vubachdiep@gmail.com

ThS. Ngô Thị Hồng Hạnh

Giảng viên

0977148884

ngohonghanhktkttn@gmail.com

ThS. Đỗ Văn Chúc

Giáo viên

0904451368

dochuccdktkt@gmail.com

5. Bộ môn Tài chính ngân hàng                                                        

ThS. Ninh Hồng Phấn

Trưởng bộ môn

0985217888

ninhhongp@gmail.com

ThS. Hà Thị Anh

Giảng viên

0979947331

vananh3003@gmail.com

CN. Nguyễn Phương Thảo

Giảng viên

0977008770

phuongthao.tcnh85@gmail.com


Các bài liên quan