Giới thiệu

Ngày 12-09-2019

BAN GIÁM HIỆU

NGƯT.TS. Ngô Xuân Hoàng -  Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng

                           

Địa điểm làm việc: Phòng 202 tầng 2 nhà hiệu bộ;

              Email: nxhoang63@gmail.com 

              Điện thoại liên hệ: NR - 0280.3654 794; 

                                       DĐ - 0912 140 868.         

                                                                                                          

                                                                  

  Là người đại diện theo pháp luật của Nhà trường; chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý và điều hành các hoạt động của Nhà trường theo các quy định của pháp luật, Điều lệ trường cao đẳng, các Quy chế, Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Thái Nguyên.

Hiệu trưởng trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác sau:

   1. Chủ trì việc xây dựng các quy định nội bộ về chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của các đơn vị trong nhà trường. Xây dựng Kế hoạch chiến lược và kế hoạch phát triển nhà trường theo từng giai đoạn: ngắn hạn trung hạn và dài hạn. Phê duyệt kế hoạch công tác hàng tháng của Nhà trường

   2. Chỉ đạo công tác tổ chức cán bộ Nhà trường. Ký các hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật, ký quyết định bổ nhiệm các chức vụ theo phân cấp của ĐHTN và ký quyết định đều chuyển cán bộ trong nội bộ Nhà trường.

   3. Là chủ tài khoản của trường, chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc quản lý tài chính, tài sản và các quy định của Nhà nước về lao động - tiền lương, tiền công, học bổng, học phí, trợ cấp xã hội, các chế độ chính sách đối với giảng viên, cán bộ, nhân viên và HSSV của trường. Ký các hợp đồng giữa Nhà trường với các đối tác.

   4. Chịu trách nhiệm về việc cấp phát văn bằng, chứng chỉ của Nhà trường.

   5. Chỉ đạo trực tiếp công tác tuyển sinh các hệ trong trường và ngoài trường. Chỉ đạo công tác tư vấn việc làm cho HSSV.

   6. Phụ trách hoạt động của các Hội đồng: Hội Đồng Khoa học và Đào tạo; Hội đồng thi đua - khen thưởng; Hội đồng tuyển dụng lao động; Hội đồng tuyển dụng viên chức; Hội đồng xét nâng lương; Hội đồng xét kết quả học tập và xét tốt nghiệp.

  7. Khai thác, quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực nhằm thực hiện mục tiêu đào tạo, phát triển trường và đảm bảo chất lượng, hiệu quả đào tạo, NCKH.

   8. Chỉ đạo Tổ kế hoạch - Tài chính, Trung tâm TS-TV&HTHSSV và Khoa Khoa học cơ bản. 

   Sinh hoạt chính quyền và sinh hoạt Đảng tại Phòng Kế hoạch Tài Chính

 

TS. Nguyễn Duy Lam –  Phó Hiệu trưởng

                       

  Địa điểm làm việc: Phòng 205  tầng 2  nhà hiệu bộ; 

        Email: nguyenduylam.nl@gmail.com 

        Điện thoại liên hệ:  NR

       DĐ - 0983640097. 

                                                                                                                         
                                                                              

      

Giúp Hiệu trưởng quản lý và điều hành các hoạt động của Nhà trường và  

trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác sau:

1. Chỉ đạo công tác học sinh, sinh viên, cụ thể gồm các hoạt động sau:

- Chỉ đạo công tác chính trị tư tưởng của HSSV.

- Chỉ đạo việc phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội trong HSSV.

- Chỉ đạo việc tiếp nhận HSSV nhập học đầu khóa.

- Chỉ đạo việc kiểm tra hồ sơ HSSV, xét miễn giảm học phí, xét trợ câp xã hội,

xét học bổng khuyến khích học tập cho HSSV.

- Chỉ đạo việc xét kết quả học tập và rèn luyện của HSSV.

- Chỉ đạo công tác in ấn, cấp phát văn bằng chứng chỉ.

- Chủ trì Hội đồng khen thưởng - kỷ luật HSSV.

- Chủ trì Hội nghị giao ban công tác HSSV hàng tháng

- Chỉ đạo việc thu nộp học phí của HSSV các lớp trong trường

- Chỉ đạo công tác giáo viên chủ nhiệm các lớp HSSV.

- Chỉ đạo công tác quản lý HSSV nội - ngoại trú.

- Chỉ đạo công tác quản lý nhân viên sản xuất của SEVT ở Khu nội trú.

- Chỉ đạo việc tổ chức hội nghị học tốt của HSSV.

2. Chỉ đạo công tác Thanh tra - Pháp chế.

3. Chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự an ninh, bảo vệ cơ sở vật chất của Nhà trường.

4. Tham gia công tác tư vấn tuyển sinh cho các hệ đào tạo. 

5. Chỉ đạo Phòng công tác HSSV, Phòng Thanh tra-Pháp chế và Khoa Kỹ thuật Nông - Lâm.

6. Thực hiện những công việc khác khi Hiệu trưởng yêu cầu.

    Sinh hoạt chính quyền và sinh hoạt Đảng tại Trung tâm THTN.

 

PGS.TS Nguyễn Văn Bình - Phó Hiệu trưởng

  Địa điểm làm việc: Phòng 106 tầng 1  nhà hiệu bộ;

        Email: binh.nguyenvan5@gmail.com

        Điện thoại liên hệ:   0968.301.066 - 0918.742.996 

 

                                                                                                                         
                                       

Các bài liên quan