Cán bộ

Ngày 20-02-2014

Hệ thống các văn bản về công tác Công nghệ Thông tin - Thư viện.

Luật An ninh mạng số 24/2018/QH14 ngày 12/6/2018, hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019

♦ Thông tư liên tịch quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ sử dụng công nghệ thông tin

♦ Thông tư liên tịch Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập

 Quy định chức năng nhiện vụ của Trung tâm Công nghệ Thông tin - Thư viện.

 Quy định về quản lý và sử dụng Internet Khu nội trú Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật.

 Quy định về việc biên soạn và cung cấp bài giảng cho sinh viên.

 Quy định về quản lý và nội quy phòng thực hành máy tính Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật.

♦ Nội quy Thư viện trường CĐ Kinh tế Kỹ thuật

♦ QĐ vv ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban biên tập Website 

Các bài liên quan