Giới thiệu

Ngày 06-08-2013

Khoa Công nghệ Thông tin

 

ThS. Phạm Ngọc  Quý            

Chức vụ: Phó Trưởng khoa, phụ trách khoa

 Email: pnquy@tntec.edu.vn

                 Điện thoại: 02803 848 539 - 0912898192                              

         

         
          

ThS. Nguyễn Thị Hạnh   

Chức vụ: Phó Trưởng khoa         

 Email:   nguyenthihanhk4@gmail.com

 Điện thoại: 0977677179 

 

                                          

   TỔ CHỨC NHÂN SỰ  KHOA NGHỆ THÔNG TIN 

          

Họ tên 

Chức vụ 

Điện thoại 

    Email    

ThS. Phạm Ngọc Quý

Phó Trưởng khoa, PT khoa

02803.848.539

pnquy@tn.tec.edu.vn

ThS.Nguyễn Thị Hạnh

Phó Trưởng khoa

0977677179

nguyenthihanhk4@gmail.com

Bộ môn công nghệ thông tin

 

 

 

ThS. Đỗ Cao Chinh

Trưởng bộ môn 0972474101
docaochinh@gmail.com
ThS. Vũ Đình Thanh

Giảng viên

0979220833 vdthanh189@gmail.com
ThS. Đỗ Thái Hòa

Giảng viên

0977589856
dothaihoa1981@gmail.com
ThS. Phạm Thị Thu Huyền

Giảng viên

0989809952 huyencdktcn@mail.com
ThS. Lê Thị Minh Tân

Giảng viên

0977677693 tantn85@gmail.com
ThS. La Ngọc Tùng

Giảng viên

0988110884 latung@tntec.edu.vn
ThS. Phạm Quang Huy

Giảng viên

0973517255 phamquanghuycntt@gmail.com
ThS. Đỗ Cao Chinh

Giảng viên

0972474101 docaochinh@gmail.com

KS. Trần Thị Huyền

Nhân viên VP Khoa 0974056684 t.huyenktcn@gmail.com
ThS. Trương Đức Cường

Giảng viên kiêm nhiệm

0912864919 naotevol@gmail.com
ThS. Trần Đình Thành Giảng viên kiêm nhiệm


 
                  Các bài liên quan