Giới thiệu

Ngày 06-08-2013

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

ThS. Phạm Ngọc  Quý            

Chức vụ: Phó Trưởng khoa, phụ trách khoa

 Email: pnquy@tntec.edu.vn

                 Điện thoại: 02803 848 539 - 0912898192                              

         

         
          

ThS. Nguyễn Thị Hạnh   

Chức vụ: Phó Trưởng khoa         

 Email:   nguyenthihanhk4@gmail.com

 Điện thoại: 0977677179 

 

 

   Khoa Công nghệ thông tin trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật được thành lập theo Quyết định số 859/QĐ-CĐKTKT-TH ngày 25 tháng 10 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật, có chức năng và nhiệm vụ như sau:

I. CHỨC NĂNG

   Khoa Công nghệ Thông tin trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật là đơn vị chuyên môn thuộc trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật. Thực hiện các hoạt động quản lý đào tạo và giảng dạy trong chuyên ngành được Nhà trường giao:

   1. Đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp các ngành nghề: Công nghệ thông tin

   2. Thực hiện các đề tài NCKH các cấp, biên soạn giáo trình và tài liệu học tập phục vụ nhiệm vụ giảng dạy và đào tạo.

   3. Quản lý nhà giáo, học sinh, sinh viên các ngành nghề được Nhà trường giao.

   4. Trực tiếp quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư, phôi liệu thực hành theo đúng quy định.

   5. Khai thác sử dụng có hiệu quả các phòng thực hành, thí nghiệm được giao. 

  6. Chịu trách nhiệm về học thuật trong đào tạo và NCKH thuộc lĩnh vực liên quan đến các môn học/học phần được đảm nhiệm; trực tiếp quản lý nội dung chương trình đào tạo các môn học/học phần theo sự phân công của Nhà trường.

   7. Hợp tác với các doanh nghiệp để tổ chức các hoạt động liên quan đến thực tập.

   8. Chủ trì việc đánh giá các chương trình đào tạo do khoa quản lý

   9. Thực hiện các công tác khác (Tuyển sinh, vệ sinh môi trường, Ba công khai, kiểm định đảm bảo chất lượng…) theo sự phân công của Hiệu trưởng.

II. NHIỆM VỤ

   1. Đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp các ngành nghề: Công nghệ thông tin

   2. Xây dựng và thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập, thực tập, phân công giờ giảng theo thời khóa biểu và tổ chức các hoạt động giáo dục và đào tạo khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hàng năm của Nhà trường.

   3. Thực hiện việc biên soạn chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề khi

được phân công, tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp giảng

dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

   4. Thực hiện các hoạt động thực tập nghề theo chương trình đào tạo. Tổ chức sinh hoạt chuyên môn, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình dạy học.

   5. Trực tiếp quản lý, theo dõi, kiểm tra, đánh giá; đề xuất đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, nhân viên thuộc đơn vị mình. Phát hiện, tổ chức bồi dưỡng giảng viên giỏi, HSSV giỏi nghề khi có yêu cầu.

   6. Quản lý việc học tập và rèn luyện của HSSV thuộc Khoa, Tổ bộ môn và có biện pháp xử lý, giáo dục để HSSV thực hiện tốt nội quy, quy định của Nhà trường.

   7. Xây dựng ngân hàng đề thi, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch thi, kiểm tra kết thúc môn học, mô-đun tại đơn vị mình.

   8. Xây dựng kế hoạch đề xuất mua sắm, bổ sung trang bị thiết bị, xây dựng định mức, đề xuất mua sắm vật tư, dụng cụ, thiết bị, phôi liệu thực hành. Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị, các phòng, xưởng thực hành được giao theo quy định.

   9. Quản lý, lưu trữ hồ sơ, sổ sách dạy - học theo quy định, thực hiện các hoạt động hành chính, giáo vụ thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Khoa, Bộ môn.

   10. Khai thác, đề xuất thực hiện các hoạt động khác có liên quan để tăng nguồn thu dịch vụ cho Nhà trường.

   11. Thực hiện các nội dung liên quan đến công tác ba công khai và công tác đảm bảo chất lượng giáo dục.

   12. Thực hiện công tác tuyển sinh theo đề án Tuyển sinh hàng năm của Nhà trường.

   13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

4. Những thành tích nổi bật

   - Danh hiệu thi đua: Tất cả các năm học đều đạt tập thể lao động tiên tiến, trong đó có các năm học Khoa đạt danh hiệu tập thể xuất sắc: 2011 - 2012, 2013 - 2014 và 2017 - 2018.

   - Chi bộ: Tất cả các năm học đều xếp loại tốt nhiệm vụ, trong đó có các năm học xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là năm 2018.

   - Công đoàn: Tất cả các năm học đều đạt Công đoàn bộ phận vững mạnh xuất sắc.

   - Những cá nhân của đơn vị đạt thành tích cao: Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen 07 Nhà giáo.

Tập thể CBGV Khoa Công nghệ Thông tin

 Các đảng viên Khoa Công nghệ Thông tin (đứng phía sau) chụp ảnh lưu niệm cùng BCH Đảng bộ Nhà trường

          TỔ CHỨC NHÂN SỰ  KHOA NGHỆ THÔNG TIN 

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI 

 EMAIL

ThS. Phạm Ngọc Quý

Phó Trưởng khoa, PT khoa

02803.848.539

pnquy@tn.tec.edu.vn

ThS.Nguyễn Thị Hạnh

Phó Trưởng khoa

0977677179

nguyenthihanhk4@gmail.com

Bộ môn công nghệ thông tin

 

 

 

ThS. Đỗ Cao Chinh

Trưởng bộ môn 0972474101
docaochinh@gmail.com
ThS. Vũ Đình Thanh

Giảng viên

0979220833 vdthanh189@gmail.com
ThS. Đỗ Thái Hòa

Phó bộ môn

0977589856
dothaihoa1981@gmail.com
ThS. Phạm Thị Thu Huyền

Giảng viên

0989809952 huyencdktcn@mail.com
ThS. Lê Thị Minh Tân

Giảng viên

0977677693 tantn85@gmail.com
ThS. La Ngọc Tùng

Giảng viên

0988110884 latung@tntec.edu.vn
ThS. Phạm Quang Huy

Giảng viên

0973517255 phamquanghuycntt@gmail.com
ThS. Đỗ Cao Chinh

Giảng viên

0972474101 docaochinh@gmail.com

KS. Trần Thị Huyền

Nhân viên VP Khoa 0974056684 t.huyenktcn@gmail.com
ThS. Trương Đức Cường

Giảng viên kiêm nhiệm

0912864919 naotevol@gmail.com
ThS. Trần Đình Thành Giảng viên kiêm nhiệm


 
                  

Các bài liên quan