Giới thiệu

Ngày 06-08-2013

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

ThS. Phạm Ngọc  Quý            

Chức vụ: Phó Trưởng khoa, phụ trách khoa

 Email: pnquy@tntec.edu.vn

                 Điện thoại: 02803 848 539 - 0912898192                              

         

         
          

ThS. Nguyễn Thị Hạnh   

Chức vụ: Phó Trưởng khoa         

 Email:   nguyenthihanhk4@gmail.com

 Điện thoại: 0977677179 

 

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA KHOA

1. Chức năng

   Chức năng: Khoa là đơn vị quản lý đào tạo cơ sở của Trường giúp Hiệu trưởng trực tiếp tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo, NCKH, thực nghiệm, chuyển giao công nghệ. Trực tiếp quản lý các hoạt động chuyên môn và chịu trách nhiệm về chất lượng toàn diện của Học sinh – Sinh viên trong Khoa theo Quy chế Công tác HSSV và Đề án CTSV  trong tình hình mới.

2. Nhiệm vụ

a. Quản lý nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động và người học thuộc khoa, bộ môn theo sự phân công của Hiệu trưởng.

b. Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khóa khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hàng năm của trường theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, bao gồm:

- Xây dựng chương trình đào tạo của từng ngành, nghề theo từng trình độ đào tạo thuộc Khoa, bộ môn mình quản lý hoặc do hiệu trưởng giao.

- Tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học, mô - đun, tín chỉ liên quan bảo đảm tính thống nhất, tránh chồng chéo giữa các môn học, mô – đun, tín chỉ của chương trình đào tạo hoặc giữa các trình độ đào tạo.

- Tổ chức phát triển chương trình đào tạo, xây dựng các đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình đào tạo theo định hướng phát triển của nhà trường; phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp và sơ cấp các chương trình đào tạo thường xuyên theo quy định.

- Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

- Xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, thi, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của người học, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động,

c. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức khoa học công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của bộ môn, khoa.

d. Xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo, ngành, nghề đào tạo và cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học, tăng cường điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo, thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình đào tạo.

đ. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ, nhân viên và người học, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho nhà giáo và cán bộ nhân viên thuộc Khoa.    

e. Tổ chức đánh giá nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động trong khoa, bộ môn và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong trường theo quy định của nhà trường.

g. Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo theo quy định của hiệu trưởng; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị đào tạo của khoa, bộ môn.

h. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Hiệu trưởng. 

Tập thể CBGV Khoa Công nghệ Thông tin

 Các đảng viên Khoa Công nghệ Thông tin  (đứng phía sau) chụp ảnh lưu niệm cùng BCH Đảng bộ Nhà trường

          TỔ CHỨC NHÂN SỰ  KHOA NGHỆ THÔNG TIN 

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI 

 EMAIL

ThS. Phạm Ngọc Quý

Phó Trưởng khoa, PT khoa

02803.848.539

pnquy@tn.tec.edu.vn

ThS.Nguyễn Thị Hạnh

Phó Trưởng khoa

0977677179

nguyenthihanhk4@gmail.com

Bộ môn công nghệ thông tin

 

 

 

ThS. Đỗ Cao Chinh

Trưởng bộ môn 0972474101
docaochinh@gmail.com
ThS. Vũ Đình Thanh

Giảng viên

0979220833 vdthanh189@gmail.com
ThS. Đỗ Thái Hòa

Giảng viên

0977589856
dothaihoa1981@gmail.com
ThS. Phạm Thị Thu Huyền

Giảng viên

0989809952 huyencdktcn@mail.com
ThS. Lê Thị Minh Tân

Giảng viên

0977677693 tantn85@gmail.com
ThS. La Ngọc Tùng

Giảng viên

0988110884 latung@tntec.edu.vn
ThS. Phạm Quang Huy

Giảng viên

0973517255 phamquanghuycntt@gmail.com
ThS. Đỗ Cao Chinh

Giảng viên

0972474101 docaochinh@gmail.com

KS. Trần Thị Huyền

Nhân viên VP Khoa 0974056684 t.huyenktcn@gmail.com
ThS. Trương Đức Cường

Giảng viên kiêm nhiệm

0912864919 naotevol@gmail.com
ThS. Trần Đình Thành Giảng viên kiêm nhiệm


 
                  

Các bài liên quan