Giới thiệu

Ngày 06-08-2013

Trung tâm Công nghệ Thông tin - Thư viện

 

ThS. Phạm Ngọc  Quý                                                        
 
          
Chức vụ: Giám đốc
Email: pnquy@tntec.edu.vn
Điện thoại: 02803 848 539 - 0912898192

 

ThS. Trần Xuân Tứ                                                      
     
Chức vụ: Phó Giám đốc
Email: tranxuantu@tntec.edu.vn
Điện thoại: 02803 856454 -  0982 861 018

 

I- CHỨC NĂNG:

- Tham mưu cho Hiệu trưởng về tổ chức, triển khai các chương trình công nghệ thông tin (CNTT). Thực hiện các chương trình mục tiêu về CNTT. Thực hiện các chương trình phát triển, khai thác ứng dụng CNTT trong toàn trường. Tổ chức đào tạo các khóa học ngắn hạn, tập huấn chuyên môn về CNTT và ứng dụng CNTT trong một số lĩnh vực cho cán bộ, giảng viên và HSSV.

- Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác thư viện. Thực hiện việc quản lý về công tác thư viện. Tổ chức thực hiện công tác lưu trữ và khai thác tư liệu thông tin, sách báo, tạp chí, giáo trình, tài liệu điện tử... phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học.

II- NHIỆM VỤ:

A. Công tác Công nghệ thông tin:

1. Nghiên cứu xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển ứng dụng CNTT trong toàn Trường; tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, các chương trình phát triển ứng dụng CNTT sau khi được Nhà trường và ĐHTN phê duyệt.

2. Tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Nhà nước về CNTT trong Nhà trường. Chủ trì phối hợp với các bộ phận chức năng xây dựng và trình Ban Giám hiệu ban hành các văn bản nhằm quản lý, khai thác, ứng dụng và phát triển có hiệu quả CNTT trong toàn trường.

3. Chủ trì phối hợp với các Phòng chức năng, thẩm định và phê duyệt thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán các dự án CNTT theo quy định của Nhà nước.

4. Chủ trì phối hợp với các bộ phận có thẩm quyền trong họat động thanh, kiểm tra việc triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch, các dự án có liên quan đến CNTT sử dụng ngân sách Nhà nước.

5. Quản lý và khai thác cơ sở CNTT và ứng dụng CNTT chung của trường. Là đầu mối để hỗ trợ các đơn vị trong trường giải quyết các vấn đề về sửa chữa, bảo dưỡng, lắp đặt và tư vấn kỹ thuật hệ thống máy tính, phần mềm cài đặt trên máy tính. Hỗ trợ về mặt kỹ thuật cho các đơn vị trong khai thác ứng dụng CNTT phục vụ công tác quản lý.

6. Quản lý hệ thống mạng Internet, hệ thống điện thoại và mạng thông tin nội bộ của Nhà trường.

7. Quản lý về kỹ thuật, cập nhật thông tin và chịu trách nhiệm về những nội dung thông tin trên Website của trường.

8. Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và các phương tiện thiết bị được nhà trường giao.

B. Công tác thư viện:

1. Xây dựng kế hoạch phát triển thư viện theo hướng hiện đại, từng bước phát triển thư viện thành trung tâm thông tin của trường. Lập kế hoạch cho từng năm học để đảm bảo nguồn tài liệu đầy đủ và cập nhật phục vụ việc giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ cho cán bộ, giáo viên và HSSV.

2. Tổ chức các loại hình họat động, quầy giới thiệu sách, báo, tạp chí, giáo trình các môn học, tư liệu thông tin. phục vụ cho các đối tượng bạn đọc trong và ngoài trường. Cải tiến công tác phục vụ bạn đọc theo hướng văn minh, lịch sự.

3. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện việc: mua, tiếp nhận, trao đổi, bổ sung các loại tài liệu, sách báo mới, tài liệu điện tử trên mạng Internnet.

4. Tổ chức quản lý và sử dụng có hiệu quả các thiết bị thư viện. Nâng cao chất lượng và hiệu quả phục vụ trong công tác thư viện.

5. Cập nhật thông tin thường xuyên, tổ chức giới thiệu thông tin mới hoặc thông tin chuyên đề.

6. Tổ chức quản lý lưu trữ và bảo quản các kho sách báo, tư liệu thông tin theo đúng quy định.

7. Mở rộng quan hệ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm với cơ quan thông tin thư viện trong Đại học Thái Nguyên và các cơ sở đào tạo khác, từng bước hiện đại hóa công tác thông tin tư liệu.

8. Lập và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên thư viên.

9. Thực hiện công tác tổng hợp về họat động thư viện ; thống kê, báo cáo kịp thời theo yêu cầu của cấp trên và của trường.

10. Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và các phương tiện thiết bị được nhà trường giao.


Tập thể cán bộ, giảng viên Trung tâm Công nghệ Thông tin - Thư viện

 

TỔ CHỨC NHÂN SỰ TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - THƯ VIỆN

          

Họ tên 

Chức vụ 

Điện thoại 

    Email    

ThS. Phạm Ngọc Quý

Giám đốc

02803.848.539

pnquy@tn.tec.edu.vn

ThS.Trần Xuân Tứ

Phó Giám đốc

02803.856454

tranxuantu@tntec.edu.vn

Bộ phận chuyên trách về Công nghệ thông tin

KS. Chu Đức Dũng

Chuyên viên

0983854911

chuducdungktcn@gmail.com

Bộ môn công nghệ thông tin

 

 

 

ThS. Phạm Ngọc Quý

Trưởng bộ môn 0912898192 pnquy@tntec.edu.vn

ThS. Nguyễn Thị Hạnh

Phó bộ môn 0977677179 nguyenthihanhk4@gmail.com
ThS. Vũ Đình Thanh

Giảng viên

0979220833 vdthanh189@gmail.com
ThS. Đỗ Thái Hòa

Giảng viên

0977589856
dothaihoa1981@gmail.com
ThS. Phạm Thị Thu Huyền

Giảng viên

0989809952 huyencdktcn@mail.com
ThS. Lê Thị Minh Tân

Giảng viên

0977677693 tantn85@gmail.com
ThS. La Ngọc Tùng

Giảng viên

0988110884 latung@tntec.edu.vn
ThS. Phạm Quang Huy

Giảng viên

0973517255 phamquanghuycntt@gmail.com
ThS. Đỗ Cao Chinh

Giảng viên

0972474101 docaochinh@gmail.com
ThS. Trương Đức Cường

Giảng viên

0912864919 naotevol@gmail.com
                  Các bài liên quan