Học sinh Sinh viên

Ngày 24-07-2013

Nội quy, Quy định, Quyết định đối với Công tác học sinh, sinh viên.

 Quy định về công tác HSSV; Công tác Giáo viên chủ nhiệm - Cố vấn học tập

♦ Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo An toàn giao thông, ma túy, tội phạm năm học 2018-2019

♦ Quyết định về việc thành lập hội đồng thi đua khen thưởng HSSV

♦ Quy tắc ứng xử của Học sinh, sinh viên

♦ Quy định Công tác học sinh, sinh viên

♦ Quy định về công tác giáo viên chủ nhiệm - cố vấn học tập

♦ Quyết định về việc thành lập Hội đồng kỷ luật học sinh, sinh viên năm học 

  Quyết định, quy định thực hiện cấp phát văn bằng chứng chỉ.

1. Quyết định về việc ban hành quy trình thực hiện cấp phát văn bằng chứng chỉ

2. Quy định về quy trình thực hiện việc cấp phát văn bằng, chứng chỉ.

3. Quyết định về việc thành lập Hội đồng xác định văn bằng, Chứng chỉ bị hỏng 

  Quyết định quy định về học phí, trợ cấp xã hội, học bổng.

1. Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét miễn, giảm học phí, trợ cấp xã hội năm học 

2. Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét học bổng khuyến khích năm học 

3. Nghị định Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020 - 2021

4. HD thực hiện chế độ miễn giảm học phí và trợ cấp xã hội cho HSSV

5. Quyết định quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học  tại các cơ sở giáo dục đại học

6. Quyết định về việc thu học phí các hệ đào tạo tại trường năm học 

7. Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét thi đua, khen thưởng học sinh, sinh viên. Năm học 2017 - 2018 

8. Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét học bổng khuyến khích năm học 2017 - 2018 

9. Quyết định về việc thành lập Ban vận động và Ban thư ký Quỹ khuyến học trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật năm học 2017-2018  

10. Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét miễn, giảm học phí, chi phí học tập và trợ cấp xã hội năm học 2017-2018 
 
  Quyết định, quy định về Khu nội trú HSSV 

1. Quyết định về việc ban hành Quy định về tổ chức quản lý, khai thác vận hành nhà ở sinh viên được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

2. Quyết định về việc Quy định giá cho thuê nhà ở HSSV tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

3. Quyết định về việc kiện toàn Ban quản lý Khu nội trú Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật

4. Quyết định về việc ban hành Nội quy Khu nội trú và Quy định nhiệm vụ của Ban quản lý Khu nội trú

5. Nội quy khu nội trú

6. Báo cáo công tác quản lý HSSV ngoại trú đợt I năm học 2017-2018

7. Danh sách sinh viên đăng ký nơi ở K11. Học kỳ I năm học 2016 - 2017

8.  Danh sách sinh viên đăng ký nơi ở K12. Học kỳ I năm học 2016 - 2017

9. Danh sách sinh viên đăng ký nơi ở K13. Học kỳ I năm học 2017 - 2018

Các bài liên quan