Cán bộ

Ngày 27-03-2019

Biểu mẫu 1: Thông báo chỉ tiêu tuyển sinh của cơ sở đào tạo theo trình độ đào tạo, hình thức đào tạo, chuyên ngành đào tạo năm học 2018-2019

        ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT

Biểu mẫu 01 ĐHTN

THÔNG BÁO

Chỉ tiêu tuyển sinh của cơ sở đào tạo theo trình độ đào tạo, hình thức đào tạo, ngành, chuyên ngành đào tạo năm học 2018 - 2019

STT Khối ngành Trình độ đào tạo Hình thức đào tạo Ghi chú
Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học Cao đẳng Trung cấp
Chính quy Vừa làm vừa học Chính quy Vừa làm vừa học Chính quy Vừa làm vừa học
  Tổng số         1200   1240      
I Khối ngành Khoa học CB         250   200      
1 Tiếng Anh         50   100      
2 Tiếng Hàn         200   100      
II Khối ngành Kinh tế-QTKD         150   200      
1 Kế toán         50   40      
2 Kế toán doanh nghiệp         50   40      
3 Quản lý bán hàng siêu thị             80      
4 Quản trị kinh doanh         30          
5 Tài chính - Ngân hàng         20   40      
III Khối ngành Kỹ thuật Nông lâm         170   280      
1 Quản lý đất đai         20   40      
2 Quản lý môi trường         20   40      
3 Thú y         30   40      
4 Khoa học Cây trồng         30   40      
5 Trồng cây ăn quả         30   40      
6 Bảo vệ thực vật         20   40      
7 Đo đạc địa chính         20   40      
IV Khối ngành điện         300   160      
1 Điện dân dụng         50   40      
2 Điện công nghiệp         50   80      
3 Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử         200   40      
V Khối ngành cơ khí         200   200      
1 Công nghệ ô tô         50   40      
2 Cắt gọt kim loại         20   40      
3 Nguội sửa chữa máy công cụ         50   40      
4 Hàn         30   40      
5 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí         50   40      
VI Khối ngành CNTT         130   200      
1 Công nghệ thông tin         30   40      
2 Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính         50   80      
3 Tin học văn phòng         50   80      
 

                                                                                                                  Thái Nguyên, ngày      tháng     năm 2019

     Người lập biểu                                                                                                               Thủ trưởng đơn vị

    (Ký, ghi rõ họ tên)                                                                                                            (Ký tên và đóng dấu)


                                                                                                                                         TS. Ngô Xuân Hoàng

Các bài liên quan