Cán bộ

Ngày 05-03-2019

Biểu 19: Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục 2017 – 2018 (Chuyển đổi theo TT 36)

                                                                          Biểu mẫu  19

              (Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

  ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

 TRƯỜNG CĐ KINH TẾ - KỸ THUẬT

 

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục 2017 – 2018

 

A. Công khai thông tin về diện tích đất, tổng diện tích sàn xây dựng

STT

Nội dung

Diện tích (m2)

Hình thức sử dụng

Sở hữu

Liên kết

Thuê

1

Tổng diện tích đất cơ sở đào tạo quản lý sử dụng. Trong đó:

70800

x

 

 

a

Trụ sở chính

70800

x

 

 

b

Phân hiệu

 

 

 

 

c

Cở sở 2

 

 

 

 

2

Tổng diện tích sản xây dựng phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học. Trong đó:

9786

x

 

 

a

Trụ sở chính

9786

x

 

 

b

Phân hiệu

 

 

 

 

c

Cở sở 2

 

 

 

 

 B. Công khai thông tin về các phòng thí nghiệm, phòng thực hành, xưởng thực tập, nhà tập đa năng, hội trường, phòng học, thư viện, trung tập học liệu

STT

Tên

Số lượng

Mục đích sử dụng

Đối tượng sử dụng

Diện tích sàn xây dựng (m2)

Hình thức sử dụng

Sở hữu

Liên kết

Thuê

1

Phòng thí nghiệm

4

Thí nghiệm, học tập

Giáo viên, HSSV

380

X

 

 

2

Phòng thực hành

22

Thực hành tay nghề

Giáo viên, HSSV

4757

X

 

 

3

Xưởng thực tập

22

Thực tập tay nghề

Giáo viên, HSSV

4757

X

 

 

4

Nhà tập đa năng

1

Hội họp, thi đấu thể thao

Cán bộ, Giáo viên, HSSV

612

X

 

 

5

Hội trường

 

 

 

 

 

 

 

6

Phòng học

32

Giảng dạy, học tập

Giáo viên, HSSV

4189

X

 

 

7

Phòng học đa phương tiện

7

Giảng dạy, thực hành, học tập

Giáo viên, HSSV

567

X

 

 

8

Thư viện

1

Lưu trữ tài liệu, học tập

Cán bộ, Giáo viên, HSSV

460

X

 

 

9

Trung tâm học liệu

 

 

 

 

 

 

 

10

Các phòng chức năng khác

 

Thực hiện các hoạt động theo chức năng

Cán bộ, viên chức

 

X

 

 

C. Công khai thông tin về học liệu

STT

Tên

Số lượng

1

Số phòng đọc

5

2

Số chô ngồi đọc

100

3

Số máy tính của thư viện

3

4

Số lượng đầu sách, tạp chí, e-book, cơ sở dữ liệu trong thư viện

21182

5

Số thư viện điện tử liên kết ngoài trường

Không

 D. Diện tích đất/sinh viên; diện tích sàn/sinh viên

STT

Tên

Tỷ lệ

1

Diện tích đất/sinh viên

19,5 m2/sv

2

Diện tích sàn/sinh viên

2,7 m2/sv

 

 

   Người lập biểu

 

   Trần Anh Sơn

Thái Nguyên, ngày…. tháng….năm 2019

                        Hiệu trưởng

                              (Đã ký)

                  TS. Ngô Xuân Hoàng

 

 

Các bài liên quan