Cán bộ

Ngày 05-03-2019

Công khai tài chính của cơ sở giáo dục 2017 - 2018 - Chuyển đổi theo TT 36 (Biểu 21)

Biểu mẫu 21

(Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

  ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

 TRƯỜNG CĐ KINH TẾ - KỸ THUẬT

 

THÔNG BÁO 

Công khai tài chính của cơ sở giáo dục 2017 - 2018

STT

Nội dung

Đơn vị tính

Học phí/1SV/

năm học

Dự kiến học phí/1SV của cả khóa học

I

Học phí chính quy chương trình đại trà năm học 2016-2017

 

 

 

1

Tiến sỹ

Triệu đồng/năm

 

 

2

Thạc sỹ

Triệu đồng/năm

 

 

3

Đại học

Triệu đồng/năm

 

 

4

Cao đẳng

Triệu đồng/năm

6,3

 

5

Trung cấp

Triệu đồng/năm

 

 

II

Học phí chính quy chương trình khác năm học 2016-2017

 

 

 

1

Tiến sỹ

Triệu đồng/năm

 

 

2

Thạc sỹ

Triệu đồng/năm

 

 

3

Đại học

Triệu đồng/năm

 

 

4

Cao đẳng

Triệu đồng/năm

4,5

 

5

Trung cấp

Triệu đồng/năm

4

 

III

Học phí hình thức vừa học vừa làm năm học 2016-2017

 

 

 

1

Đại học

Triệu đồng/năm

 

 

2

Cao đẳng

Triệu đồng/năm

 

 

3

Trung cấp

Triệu đồng/năm

 

 

IV

Tổng thu năm 2016

Tỷ đồng

26,376

 

1

Từ ngân sách

Tỷ đồng

8,4

 

2

Từ học phí

Tỷ đồng

17,527

 

3

Từ nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ

Tỷ đồng

 

 

4

Từ nguồn hợp pháp khác

Tỷ đồng

0,449

 

 

 

  Người lập biểu

 

 

   Trần Anh Sơn

                 Thái Nguyên, ngày…. tháng….năm 2019

Hiệu trưởng

                                          (Đã ký)

 

                              TS. Ngô Xuân Hoàng

 

 

Các bài liên quan