Cán bộ

Ngày 05-03-2019

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục. Năm học 2017-2018. Chuyển đổi theo TT 36 (Biểu 18B)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT

Biểu mẫu 18

THÔNG BÁO

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục

Năm học 2017 - 2018

Tốt nghiệp năm 2012          
TT Nội dung Số sinh viên tốt nghiệp Phân loại tốt nghiệp (%) Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau 1 năm ra trường
Loại xuất sắc Loại giỏi Loại khá
I Cao đẳng chính quy           
1 Kế toán 401   2.99 57.86  
2 Quản trị kinh doanh 45     24.44  
3 CN Kỹ thuật Điện - Điện tử (Điện) 50     16  
4 Công nghệ thông tin 58     29.31  
5 CN Kỹ thuật Cơ khí (Cơ khí) 64     12.50  
6 Khoa học Cây trồng (Trồng trọt) 34     73.53  
7 Quản lý đất đai 49   2.04 63.27  
8 Thú y 44     59.09  
9 Tài chính ngân hàng 127   0.79 38.58  
10 CN Kỹ thuật GT 41     41.46  
11 CN Kỹ thuật XD 77     27.27  
II Trung cấp Chuyên nghiệp          
1 Kế toán 57   7.02 50.88  
2 Trồng trọt 30   13.33 70  
III Cao đẳng nghề          
1 Điện Công nghiệp 60   8.33 51.67  
2 Hàn  19   5.26 15.79  
3 Công nghệ ô tô 45   11.11 48.89  
4 Cắt gọt kim loại 18   16.67 50  
5 Kế toán 66   3.03 34.85  
IV Trung cấp nghề          
1 Điện Công nghiệp 23   8.70 43.48  
2 Hàn  12   25 25  
3 Công nghệ ô tô 15     40  
4 Cắt gọt kim loại 11   18.18 45.45  
Tốt nghiệp năm 2013          
TT Nội dung Số sinh viên tốt nghiệp Phân loại tốt nghiệp (%) Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau 1 năm ra trường
Loại xuất sắc Loại giỏi Loại khá
I Cao đẳng chính quy           
1 Kế toán 211   0.47 43.60  
2 Quản trị kinh doanh 20     25  
3 Tài chính - Ngân hàng 62   1.61 50  
4 Kế toán - Kiểm toán          
5 Quản lý xây dựng 27     22.22  
6 CN Kỹ thuật Điện - Điện tử (Điện) 86   1.16 32.56  
7 Công nghệ thông tin 82   2.44 30.49  
8 CN Kỹ thuật Cơ khí (Cơ khí) 61     3.28  
9 CN Kỹ thuật Giao thông 53     26.42  
10 CN Kỹ thuật Xây dựng 59   1.69 22.03  
11 Khoa học Cây trồng (Trồng trọt) 26     53.85  
12 Quản lý đất đai 79   2.53 73.42  
13 Quản lý Môi trường          
14 Địa chính - Môi trường          
15 Thú y 47   2.13 38.30  
II Trung cấp Chuyên nghiệp          
1 Kế toán 105   1.90 42.86  
2 Công nghệ thông tin 23     21.74  
3 Tài chính - Ngân hàng 37     59.46  
III Cao đẳng nghề          
1 Điện Công nghiệp 55 1 21.82 70.91  
2 Hàn  7   42.86 28.57  
3 Công nghệ ô tô 24   20.83 66.67  
4 Cắt gọt kim loại 13   15.38 61.54  
5 Kế toán 27     44.44  
IV Trung cấp nghề          
1 Điện Công nghiệp 19   5.26 31.58  
2 Hàn  6   50 50  
3 Công nghệ ô tô 20   15 50  
4 Cắt gọt kim loại 7   42.86 57.14  
Tốt nghiệp năm 2014          
TT Nội dung Số sinh viên tốt nghiệp Phân loại tốt nghiệp (%) Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau 1 năm ra trường
Loại xuất sắc Loại giỏi Loại khá
I Cao đẳng chính quy           
1 Kế toán 356   0.84 50.28  
2 Quản trị kinh doanh 45   2.22 31.11  
3 Tài chính - Ngân hàng 190     45.26  
4 Kế toán - Kiểm toán 47   6.38 63.83  
5 Quản lý xây dựng 23     65.22  
6 CN Kỹ thuật Điện - Điện tử (Điện) 73     24.66  
7 Công nghệ thông tin 81     25.93  
8 CN Kỹ thuật Cơ khí (Cơ khí) 57     17.54  
9 CN Kỹ thuật Giao thông 81     37.04  
10 CN Kỹ thuật Xây dựng 105     29.52  
11 Khoa học Cây trồng (Trồng trọt) 56   10.71 58.93  
12 Quản lý đất đai 105 1 8.57 52.38  
13 Quản lý Môi trường 102   5.88 56.86  
14 Địa chính - Môi trường          
15 Thú y 67   2.99 34.33  
II Trung cấp Chuyên nghiệp          
1 Công nghệ thông tin 14   14.29 21.43  
2 Quản lý Môi trường 13     23.08  
III Cao đẳng nghề          
1 Điện Công nghiệp 49   10.20 71.43  
2 Hàn  1        
3 Công nghệ ô tô 21   19.04 38.09  
4 Cắt gọt kim loại 4     75  
IV Trung cấp nghề          
1 Điện Công nghiệp 19   10.53 42.11  
2 Hàn  8     62.50  
3 Công nghệ ô tô 17   5.88 47.06  
4 Cắt gọt kim loại 7   14.29 42.86  
Tốt nghiệp năm 2015          
TT Nội dung Số sinh viên tốt nghiệp Phân loại tốt nghiệp (%) Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau 1 năm ra trường
Loại xuất sắc Loại giỏi Loại khá
I Cao đẳng chính quy           
1 Kế toán 84 1 1.19 54.76  
2 Quản trị kinh doanh 8     62.50  
3 Tài chính - Ngân hàng 19     47.37  
4 Kế toán - Kiểm toán 14 1   64.29  
5 Quản lý xây dựng 3        
6 CN Kỹ thuật Điện - Điện tử (Điện) 52   1.92 28.85  
7 Công nghệ thông tin 11   9.09 45.45  
8 CN Kỹ thuật Cơ khí (Cơ khí) 38     10.53  
9 CN Kỹ thuật Giao thông 7        
10 CN Kỹ thuật Xây dựng 28     28.57  
11 Khoa học Cây trồng (Trồng trọt) 10   10 70  
12 Quản lý đất đai 88   5.68 50  
13 Quản lý Môi trường 82   2.44 58.54  
14 Thú y 30   10 63.33  
II Trung cấp Chuyên nghiệp          
1 Thú y 20     90  
III Cao đẳng nghề          
1 Điện Công nghiệp 45   4.44 44.44  
2 Hàn  6     66.67  
3 Công nghệ ô tô 31   16.13 70.97  
4 Cắt gọt kim loại 15   40 60  
5 Kế toán 47   2.13 27.66  
IV Trung cấp nghề          
1 Điện Công nghiệp 21   9.52 52.38  
2 Hàn  6   16.67 50  
3 Công nghệ ô tô 4   50 125  
4 Nguội sửa chữa MCC 5     80  
5 Cắt gọt kim loại 5   60 40  
Tốt nghiệp năm 2016          
TT Nội dung Số sinh viên tốt nghiệp Phân loại tốt nghiệp (%) Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau 1 năm ra trường
Loại xuất sắc Loại giỏi Loại khá
I Cao đẳng chính quy  P. Đào tạo P. Đào tạo P. Đào tạo P. Đào tạo Trung tâm Tuyển sinh
1 Kế toán          
2 Quản trị kinh doanh          
3 Tài chính - Ngân hàng          
4 Kế toán - Kiểm toán          
5 Quản lý xây dựng          
6 CN Kỹ thuật Điện - Điện tử (Điện)          
7 Công nghệ thông tin          
8 CN Kỹ thuật Cơ khí (Cơ khí)          
9 CN Kỹ thuật Giao thông          
10 CN Kỹ thuật Xây dựng          
11 Khoa học Cây trồng (Trồng trọt)          
12 Quản lý đất đai          
13 Quản lý Môi trường          
14 Thú y          
15 Địa chính môi trường          
II Trung cấp Chuyên nghiệp          
1 Thú y          
III Cao đẳng nghề          
1 Điện Công nghiệp          
2 Hàn           
3 Công nghệ ô tô          
4 Cắt gọt kim loại          
5 Kế toán          
IV Trung cấp nghề          
1 Điện Công nghiệp          
2 Hàn           
3 Công nghệ ô tô          
4 Nguội sửa chữa MCC          
5 Cắt gọt kim loại          

                                                                                                                              Thái Nguyên, ngày      tháng     năm 2019

    Người lập biểu                                                                                                                                Thủ trưởng đơn vị

   (Ký, ghi rõ họ tên)                                                                                                                            (Ký tên và đóng dấu)

                                                                                                                                                                      (Đã ký)

     Trần Anh Sơn                                                                                                                                TS. Ngô Xuân Hoàng

Các bài liên quan