Cán bộ

Ngày 28-03-2019

Lý lịch khoa học giảng viên khoa Kinh tế

TT

Họ và tên

Năm sinh

Lý lịch khoa học

1

Ngô Xuân Hoàng

1963

Tải về 
2 Nguyễn Thị Anh Hoa 1979 Tải về
3 Hoàng Thị Hồng Thúy 1982 Tải về

4

Lê Thị Phương

1980

Tải về

5

Trần Lê Duy

 1981

Tải về

6

Nguyễn Thị Tâm

1982

Tải về

7

Lê Thị Bích Ngọc

1984

Tải về

8

Hồ Thị Thanh Phương

1984

Tải về

9

Hồ Thị Đàn

1988

Tải về

10

Nguyễn Thị Hương

1984

Tải về

11

Ninh Hồng Phấn

1985

Tải về

12

Hà Thị Anh

 1987

Tải về

13

Nguyễn Thị Vân Chi

1979

Tải về

14

Dương Thu Phương

1982

Tải về

15

Trương Thu Hương

1984

Tải về

16

Nguyễn Thị Quỳnh Hương

1985

Tải về

17

Ma Thị Hằng

1987

Tải về

18

Vũ Bạch Điệp

1987

Tải về

19

Nguyễn Phương Thảo

1985

Tải về

20

Ngô Thị Hồng Hạnh

1984

Tải về

21

Đỗ Văn Chúc

 1981

Tải về

22

Phạm Thị Minh Hà

1985

Tải về

 

Các bài liên quan