Cán bộ

Ngày 28-03-2019

Lý lịch khoa học giảng viên khoa Kinh tế

TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Lý lịch khoa học

Nam

Nữ

1

Hoàng Thị Hồng Thúy

 

1982

Tải về

2

Lê Thị Phương

 

1980

Tải về

3

Trần Lê Duy

 

 

Tải về

4

Dương Quỳnh Liên

 

1984

Tải về

5

Nguyễn Thị Tâm

 

1982

Tải về

6

Lê Thị Bích Ngọc

 

1984

Tải về

7

Hồ Thị Thanh Phương

 

1984

Tải về

8

Hồ Thị Đàn

 

1988

Tải về

9

Nguyễn Thị Hương

 

1984

Tải về

10

Ninh Hồng Phấn

 

1985

Tải về

11

Hà Thị Anh

1987

 

Tải về

12

Vũ Đức Tâm

1986

 

Tải về

13

Nguyễn Thị Bích Ngọc

 

1987

Tải về

14

Nguyễn Thị Vân Chi

 

1979

Tải về

15

Dương Thu Phương

 

1982

Tải về

16

Trương Thu Hương

 

1984

Tải về

17

Nguyễn Thị Quỳnh Hương

 

1985

Tải về

18

Ma Thị Hằng

 

1987

Tải về

19

Vũ Bạch Điệp

 

1987

Tải về

20

Nguyễn Phương Thảo

 

1985

Tải về

21

Ngô Thị Hồng Hạnh

 

1984

Tải về

22

Đỗ Văn Chúc

1981

 

Tải về

23

Phạm Thị Minh Hà

 

1985

Tải về

 

Các bài liên quan