Cán bộ

Ngày 08-04-2019

Lý lịch khoa học giảng viên Trung tâm Thực hành Thực nghiệm

TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Lý lịch khoa học

Nam

Nữ

1

Nguyễn Duy Lam

1960

 

Tải về

2

Trần Quang Hanh

1974

 

Tải về

3

Nguyễn Xuân Tiến

1978

 

Tải về

4

Hoàng Văn Huynh

1979

 

 Tải về

5

Nguyễn Văn Đông

1981

 

 Tải về

6

Đồng Quang Tân

1980

 

 Tải về

7

Bùi Viết Thành

1978

 

 Tải về

8

Trần Việt Thắng

1986

 

 Tải về

                    

Các bài liên quan