Cán bộ

Ngày 13-07-2016

Đội ngũ cán bộ viên chức

  Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục 2018 - 2019 (Biểu 20)

 Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2017 - 2018 (Biểu 23)

   ♦ Công khai danh sách cán bộ giảng viên tham gia từng chương trình đào hệ chính quy của cơ sở giáo dục đại học. Năm học 2017 - 2018

   ♦ Công khai danh sách cán bộ, giảng viên, nhân viên của trường (phân theo đơn vị). Năm học 2017 - 2018

   ♦ Công khai danh sách giảng viên cơ hữu có trình độ Tiến sỹ tham gia từng chương trình đào tạo. Năm học 2017 - 2018

   ♦ Thông báo công khai danh sách cán bộ giảng viên tham gia từng chương trình đào tạo hệ chính quy của cơ sở giáo dục đại học. Năm học 2017-2018

 Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2015 - 2016 (Biểu 23)

   ♦ Công khai danh sách cán bộ giảng viên tham gia từng chương trình đào tạo hệ chính quy của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2015 - 2016

   ♦ Công khai danh sách cán bộ, giảng viên, nhân viên của trường (phân theo đơn vị).  Năm học 2015 - 2016

   ♦ Công khai danh sách giảng viên cơ hữu có trình độ Tiến sỹ tham gia từng chương trình đào tạo năm học 2015 - 2016

 Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2014 - 2015 (Biểu 23)

   ♦ Công khai danh sách cán bộ giảng viên tham gia từng chương trình đào tạo hệ chính quy của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2014 - 2015

   ♦ Công khai danh sách cán bộ, giảng viên, nhân viên của trường (phân theo đơn vị).  Năm học 2014 - 2015

   ♦ Công khai danh sách giảng viên cơ hữu có trình độ Tiến sỹ tham gia từng chương trình đào tạo năm học 2014 - 2015

Các bài liên quan