Cán bộ

Ngày 12-07-2016

Công khai chất lượng đào tạo thực tế

 Thông báo công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục năm học 2018 – 2019 ( Biểu 17)

 Thông báo công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục năm học 2018-2019 (Biểu 18A)

 Thông báo công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục năm học 2018 - 2019 (Biểu 18B)

 Thông báo Chỉ tiêu tuyển sinh của cơ sở đào tạo theo trình độ đào tạo, hình thức ĐT, chuyên ngành ĐT năm học 2018-2019 (Biểu mẫu 1)

 Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục năm học 2018-2019 (Biểu 17)

 Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục năm học 2017 – 2018 - Chuyển đổi theo TT 36 (Biểu 17)

 Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục năm học 2017-2018 - Chuyển đổi theo TT 36 (Biểu 18A)

 Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục năm học 2017-2018 - Chuyển đổi theo TT 36 (Biểu 18B)

 Công khai cam kết chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học năm học 2017 - 2018 (Biểu 21)

 Công khai số lượng sinh viên các hệ chính quy của cơ sở giáo dục đại học. Năm học 2017 - 2018 (Biểu 6)

 Công khai cam kết chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học năm học 2015 - 2016 (Biểu 21)

 Công khai số lượng sinh viên các hệ chính quy của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2015 - 2016 (Biểu 6)

 Công khai cam kết chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học năm học 2014 - 2015 (Biểu 21)

 Công khai số lượng sinh viên các hệ chính quy của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2014 - 2015 (Biểu 6)

 Công khai số lượng sinh viên các hệ chính quy của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2013 - 2014 (Biểu 6)

Các bài liên quan