Cán bộ

Ngày 15-04-2016

Biểu 23: Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2015 - 2016

           ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN  
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT
 
Biểu mẫu 23
(Kèm theo công văn số 5901/BGDĐT-KHTC  ngày 17 tháng 10 năm 2014
của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
 
THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu
của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2015 - 2016
                                                                                                                                                               Đơn vị tính: Người 

 

STT Nội dung Tổng số Giảng viên
Giáo sư Phó Giáo sư TSKH, tiến sỹ Thạc sĩ Cử nhân khác
  1 2 3 4 5 6 7 8
(3+4+5+6+7+8)
  Tổng số 181   2 6 135 37 1
I Khoa Kinh tế &QTKD 38 0 0 1 32 5 0
1 Bộ môn Kinh tế  12       10 2  
2 Bộ môn Kế toán  13       11 2  
3 Bộ môn QTKD 7     1 6 0  
4 Bộ môn TC-NH 6       5 1  
II Khoa Kỹ thuật Công nghiệp  44 0 1 1 32 10 0
1 Bộ môn Điện - Điện tử  7       7    
2 Bộ môn Cơ khí  15   1 1 12 1  
3 Bộ môn CNTT 12       10 2  
4 Bộ môn Xây dựng công trình  10       3 7  
III Khoa KTNL 34 0 1 4 28 1 0
1 Quản Lý Đất đai 16     2 13 1  
2 Bộ môn Trồng trọt  7       7    
3 Bộ môn Chăn nuôi thú y  11   1 2 8    
IV Khoa Khoa học cơ bản  23 0 0 0 20 3 0
1 Bộ môn KHTN&NN 11       11    
2 Bộ môn LLCT&GDTC 12       9 3  
V Khoa Đào tạo nghề 42 0 0 0 23 18 1
1 Bộ môn Điện  12       9 3  
2 Bộ môn Cắt gọt kim loại  6       3 2 1
3 Bộ môn Hàn -Gò - Rèn 8       4 4  
4 Bộ môn Động lực - SCTB 10       4 6  
5 Bộ Lý thuyết cơ sở  6       3 3  
Ghi chú: Các TSKH và tiến sỹ nếu đã tính trong số giáo sư và phó giáo sư thì không tính trùng trong cột 5 nữa.                                                            

Các bài liên quan