Cán bộ

Ngày 11-03-2016

Biểu 22: Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2015 - 2016

            ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT
 
Biểu mẫu 22
(Kèm theo công văn số 5901/BGDĐT-KHTC  ngày 17 tháng 10 năm 2014  
của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
 
THÔNG BÁO
Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng

năm học 2015-2016

 

STT Nội dung Đơn vị tính Tổng số
I Diện tích đất đai  ha 23.8
II Diện tích sàn xây dựng   m2  24,170
1 Giảng đường    
  Số phòng phòng 40
  Tổng diện tích m2 4189
2 Phòng học máy tính    
  Số phòng  phòng 7
  Tổng diện tích m2 567
3 Phòng học ngoại ngữ    
  Số phòng  phòng  
  Tổng diện tích m2  
4 Thư viện

 

Tổng diện tích

m2
460
5 Phòng thí nghiệm    
  Số phòng   phòng 4
  Tổng diện tích m2 380
6 Xưởng thực tập, thực hành     
  Số phòng   phòng 22
  Tổng diện tích m2 4757
7 Ký túc xá thuộc cơ sở đào tạo quản lý    
  Số phòng phòng  250
  Tổng diện tích m2 11330
8 Diện tích nhà ăn của cơ sở đào tạo m2
  Tổng diện tích m2 821
9 Diện tích khác:    
  Diện tích hội trường m2  72
  Diện tích nhà văn hóa        m2  
  Diện tích nhà thi đấu đa năng   m2 612
  Diện tích bể bơi  m2  
  Diện tích sân vận động  m2 5000

Các bài liên quan