Cán bộ

Ngày 11-12-2014

Biểu 23: Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2014 - 2015

           ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN  
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT
 
Biểu mẫu 23
(Kèm theo công văn số 5901/BGDĐT-KHTC  ngày 17 tháng 10 năm 2014
của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
 
THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu
của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2014 - 2015
                                                                                                                                                                    Đơn vị tính: Người

 

 

STT Nội dung Tổng số Giảng viên
Giáo sư Phó Giáo sư TSKH, tiến sỹ Thạc sĩ Cử nhân khác
  1 2 3 4 5 6 7 8
(3+4+5+6+7+8)
  Tổng số 193   2 8 121 61 1
I Khoa Kinh tế &QTKD 41 0 0 1 29 11 0
1 Bộ môn Kinh tế  12     1 9 2  
2 Bộ môn Kế toán  15       11 4  
3 Bộ môn QTKD 6       4 2  
4 Bộ môn TC-NH 8       5 3  
II Khoa Kỹ thuật Công nghiệp  48 0 1 2 31 14 0
1 Bộ môn Điện - Điện tử  8       8    
2 Bộ môn Cơ khí  16   1 2 11 2  
3 Bộ môn CNTT 13       10 3  
4 Bộ môn Xây dựng công trình  11       2 9  
III Khoa KTNL 34 0 1 5 28 0 0
1 Quản Lý Đất đai 11     1 10    
2 Bộ môn Trồng trọt  10     2 8    
3 Bộ môn Chăn nuôi thú y  13   1 2 10    
IV Khoa Khoa học cơ bản  24 0 0 0 17 7 0
1 Bộ môn KHTN&NN 11       10 1  
2 Bộ môn LLCT&GDTC 13       7 6  
V Khoa Đào tạo nghề 46 0 0 0 16 29 1
1 Bộ môn Điện  13       7 6  
2 Bộ môn Cắt gọt kim loại  7       2 4 1
3 Bộ môn Hàn -Gò - Rèn 10       5 5  
4 Bộ môn Động lực - SCTB 10       1 9  
5 Bộ Lý thuyết cơ sở  6       1 5  

Các bài liên quan