Công tác Đảng

Ngày 26-12-2022

Đảng ủy Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập quán triệt tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH trung ương Đảng khóa XIII

Thực hiện Thông báo số 60 –TB/ĐU ngày 15/12/2022. Ngày 25 tháng 12 Đảng ủy Trường Cao đẳng đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đến toàn thể đảng viên, viên chức, người lao động Nhà trường.

   Hội nghị nghiên cứu, học tập quán triệt tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH trung ương Đảng khóa XIII

   Tại Hội nghị, viên chức, người lao động đã được nghe đồng chí Ngô Xuân Hoàng - UVBCH Đảng bộ Đại học Thái Nguyên – Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng nhà trường và đồng chí Nguyễn Văn Bình - Phó bí thư đảng ủy  truyền đạt các chuyên đề của Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII, gồm: Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 9-11-2022 về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”;  Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17-11-2022 về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 17-11-2022 về “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.


   Đồng chí Ngô Xuân Hoàng - UVBCH Đảng bộ Đại học Thái Nguyên - Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng nhà trường truyền đạt các chuyên đề của Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII đến toàn VC, NLĐ

   Qua mỗi chuyên đề của Nghị quyết, mỗi đảng viên, viên chức, người lao động nắm vững hơn nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, từ đó vận dụng các mục tiêu quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp và tuyên truyền sâu rộng tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.


  Đồng chí Nguyễn Văn Bình - Phó bí thư đảng ủy truyền đạt các chuyên đề của Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII tại Hội nghị

   Trên cơ sở các nội dung đã được nghiên cứu, học tập, quán triệt tại Hội nghị lần này, Đảng ủy Nhà trường tiếp tục chỉ đạo các chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, có tỉnh khả thi cao, bám sát vào chức năng nhiệm vụ của đơn vị, nhanh chóng đưa Nghị quyết đi vào thực tiễn, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết đã đề ra./.

 

 

Tin bài: Phòng TH

Đính kèm:

Các bài liên quan