Công tác Đảng

Ngày 22-08-2022

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Ngày 20/8 tại Nhà đa năng, Đảng bộ trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật đã tổ chức “Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đến toàn thể viên chức, Người lao động” . Báo cáo viên tại Hội nghị – đồng chí Nguyễn Văn Bình – Phó bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường.

   Tại Hội nghị, đồng chí báo cáo viên đã truyền đạt Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20-NQ/TW 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ Đảng viên trong giai đoạn mới.


   Thông qua Hội nghị nhằm giúp các cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động hiểu, nắm rõ được các nội dung văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII để từ đó tham mưu tới cấp ủy cơ quan, đơn vị, tuyên truyền, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, góp phần đưa Nghị quyết Hội nghị nhanh chóng đi vào thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu mà Nhà trường đề ra./.

 

 

Tin bài: Phòng TH

Đính kèm:

Các bài liên quan