Công tác Đảng

Ngày 28-02-2024

Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng

Ngày 26-2, tại phòng họp A, các cán bộ nhà trường đã được triệu theo thông báo số 110/TB-ĐU tham dự Hội nghị trực tuyến học tập quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII; chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024; triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

  Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe GS.TS Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, trình bày chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Các cán bộ tham dự Hội nghị trực tuyến học tập quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII; chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024; triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

   Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt nội dung các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, gồm: Kết luận số 68-KL/TW ngày 29/12/2023 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 5/1/2024 của Bộ Chính trị; Kết luận số 69-KL/TW ngày 11/1/2024 của Bộ Chính trị; Kết luận số 70-KL/TW ngày 31/1/2024 của Bộ Chính trị.

  Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh: Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu ngang tầm nhiệm vụ là chuyên đề học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên. Sau Hội nghị này, đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, đội ngũ cán bộ, đảng viên triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, đưa việc học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên trở thành nhu cầu tự thân, là động lực để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy nội lực, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025...

 

 

Tin bài: Phòng TH

Đính kèm:

Các bài liên quan