Cán bộ

Ngày 30-11-2018

Công khai sơ lược lý lịch của giảng viên phân theo khối ngành học 2018-2019

 Thông báo Công khai sơ lược lý lịch của giảng viên phân theo khối ngành năm học 2018 - 2019

TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Lý lịch khoa học

Nam

Nữ

(1)

(2)

(3)

(4)

 (5)

I

Khối ngành III:

1

Ngô Xuân Hoàng

 16/06/1963

 

Tải về

II

Khối ngành V

 

 

 

1

Ngô Cường

01/02/1964

 

Tải về

2

Ngô Mạnh Tiến

27/03/1960

 

Tải về

3

Nguyễn Duy Lam

25/06/1960

 

Tải về

4

Nguyễn Mạnh Cường

10/08/1980

 

Tải về

5

Nguyễn Mạnh Hà

05/08/1974

 

Tải về

6

Nguyễn Văn Bình

30/10/1966

 

Tải về

7

Nguyễn Thành Đồng

28/4/1974

 

Tải về

8

Phạm Ngọc Quý

07/02/1977

 

Tải về

9

Phan Thanh Chương

22/02/1970

 

Tải về

10

Trần Minh Trường

24/03/1973

 

Tải về

11

Trương Đức Cường

08/04/1983

 

Tải về

12

Võ Thị Ngọc

 

04/05/1971

Tải về

 13

 Phạm Văn Hải

 07/10/1982

 

Tải về

 14

 Trần Lê Duy

 18/02/1982

 

Tải về

15

Phùng Thị Hải Yến

  12/06/1982 Tải về
16

Nguyễn Thị Loan


25/01/1975 Tải về

 

Các bài liên quan