Cán bộ

Ngày 28-10-2020

Lý lịch khoa học Giảng viên các phòng chức năng

TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Lý lịch khoa học

Nam

Nữ

1

Nguyễn Mạnh Cường

1980

 

Tải về

2

Mai Thanh Tùng

1979

 

Tải về

4

Ngô Xuân Hoàng

1963

 

Tải về

5

Nguyễn Thị Anh Hoa

 

1979

Tải về

6

Nguyễn Văn Bình

1966

 

Tải về

7

Trần Thị Tuyết Nhung

 

1983

Tải về

8

Nguyễn Mạnh Cường

1975

 

Tải về

9

Lương Anh Dân

1977

 

Tải về

10

Trần Thị Huệ

 

1986

Tải về

11

Phạm Huyền Trang

 

1990

Tải về

12

Trần Minh Trường

1973

 

Tải về

13

Trương Đức Cường

1983

 

Tải về

14

Trần Đình Thành

1966

 

Tải về

15

Dương Anh Đức

1971

 

Tải về

16

Nguyễn Thị Minh Huệ

 

1985

Tải về

17

Nguyễn Thị Thủy

 

1989

Tải về

18

Nông Văn Ét

1962

 

Tải về

19

Đoàn Thị Phương

 

1980

Tải về

20

Trần Anh Sơn

1983

 

Tải về

Các bài liên quan