Cán bộ

Ngày 02-07-2020

Đại hội các chi Bộ. Nhiệm kỳ 2020-2022

Đại hội chi bộ Khoa Cơ bản

Đại hội chi bộ khoa Cơ khí

Đại hội chi bộ Khoa Công nghệ Thông tin

 Đại hội chi bộ khoa Điện

Khoa Kỹ thuật Nông Lâm

Đại hội chi bộ Khoa Kinh tế&QTKD

Đại hội chi bộ phòng Đào tạo

Đại hội chi bộ phòng Kế hoạch Tài chính

Đại hội chi bộ Phòng Công tác HSSV

Đại hội chi bộ Phòng Tổng hợp

Đại hội chi bộ Trung tâm TSTV&HTHSSV

Đại hội chi bộ Trung tâm Thực hành - Thực nghiệm

Các bài liên quan