Cán bộ

Ngày 25-06-2020

Lý lịch khoa học giảng viên khoa Kinh tế. Năm học 2019-2020

TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Lý lịch khoa học

Nam

Nữ

1

Ngô Xuân Hoàng

 1963


Tải về

2 Nguyễn Thị Anh Hoa 1979 Tải về
3 Trần Thị Tuyết Nhung 1983 Tải về
4 Hoàng Thị Hồng Thúy 1982 Tải về

5

Lê Thị Phương

 

1980

Tải về

6

Trần Lê Duy

 

 

Tải về

7

Dương Quỳnh Liên

 

1984

Tải về

8

Nguyễn Thị Tâm

 

1982

Tải về

9

Lê Thị Bích Ngọc

 

1984

Tải về

10

Hồ Thị Thanh Phương

 

1984

Tải về

11

Hồ Thị Đàn

 

1988

Tải về

12

Nguyễn Thị Hương

 

1984

Tải về

13

Ninh Hồng Phấn

 

1985

Tải về

14

Hà Thị Anh

1987

 

Tải về

15

Nguyễn Thị Vân Chi

 

1979

Tải về

16

Dương Thu Phương

 

1982

Tải về

17

Trương Thu Hương

 

1984

Tải về

18

Nguyễn Thị Quỳnh Hương

 

1985

Tải về

19

Ma Thị Hằng

 

1987

Tải về

20

Vũ Bạch Điệp

 

1987

Tải về

21

Nguyễn Phương Thảo

 

1985

Tải về

22

Ngô Thị Hồng Hạnh

 

1984

Tải về

23

Đỗ Văn Chúc

1981

 

Tải về

   

Các bài liên quan