Cán bộ

Ngày 25-06-2020

Lý lịch khoa học giảng viên khoa Kỹ thuật Nông Lâm. Năm học 2019-2020

TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Lý lịch khoa học

Nam

Nữ

1

Nguyễn Văn Bình

1966

 

Tải về

2 Phạm Huyền Trang   1990 Tải về
3 Nguyễn Thị Minh Huệ 1985 Tải về
4 Nguyễn Thị Thủy 1989 Tải về
5 Đoàn Thị Phương 1980 Tải về
6 Ninh Văn Quý 1983 Tải về

7

Trần Thị Thu Hiền

 

1984

Tải về

8

Nguyễn Thị Phương Thảo

1987

 

Tải về

9

Hoàng Anh Dũng

1985

 

Tải về

10

Quyền Thị Dung

 

1985

Tải về

11

La Thị Cẩm Vân

 

1985

Tải về

12

Ma Thị Thúy Vân

 

1981

Tải về

13

Đào Thị Thu Hương

 

1984

Tải về

14

Lê Thị Thu

 

1979

Tải về

15

Nguyễn Thị Thu Hà

 

1984

Tải về

16

Nguyễn Thị Xuyến

 

1984

Tải về

17

Đỗ Thị Vân Giang

 

1985

Tải về

18

Đỗ Thị Hà

 

1982

Tải về

19

Nguyễn Vũ Quang

1984

 

Tải về

20

Vũ Minh Đức

1983

 

Tải về

21

Nguyễn Thị Bích Ngà

 

1983

Tải về

22

Vũ Thị Ánh Huyền

 

1986

Tải về

23

Đặng Văn Nghiệp

1977

 

Tải về

24

Đinh Ngọc Bách

1984

 

Tải về

25

Trương Thị Tính

 

1985

Tải về

Các bài liên quan