Đoàn TN - Hội SV

Ngày 08-04-2022

Đại Hội đại biểu các Liên chi Đoàn

Được sự nhất trí của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật từ ngày 26/3 đến ngày 08/4, các Liên chi đoàn Khoa Điện, Khoa Công nghệ thông tin, Khoa Khoa học Cơ bản, Khoa Kinh tế& QTKD, Khoa Kỹ thuật Nông lâm, Khoa công nghệ Ô tô - Cơ Khí đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Liên chi Đoàn nhiệm kỳ 2022-2024.

   Các Đại hội là diễn đàn quan trọng của đoàn viên, sinh viên các Khoa trong trường. Tại Đại hội, các Liên chi đoàn tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ 2020 – 2022, đánh giá những kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Liên chi Đoàn nhiệm kỳ, đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2022 - 2024 và bầu ra BCH Liên chi Đoàn nhiệm kỳ mới.


  Trong các Báo cáo Công tác Đoàn và phong trào thanh niên khoa nhiệm kỳ qua, nhìn chung các Liên chi Đoàn đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trên các nội dung, cụ thể hóa các chỉ thị, kế hoạch công tác của Khoa cũng như của Đoàn trường bằng các hoạt động cụ thể, có hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, rèn luyện đạo đức, chính trị tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên tham gia xây dựng và phát triển Khoa. Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ vừa qua, do diễn biến của dịch bệnh Covid-19 các hoạt động không được thường xuyên, liên tục, chưa thật sự lan tỏa tới tất cả các đoàn viên, sinh viên trong Khoa.


   Đại Hội đại biểu Liên chi đoàn Khoa Kỹ thuật Nông lâm

   Trong bản dự thảo phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kì 2022-2024 các Liên chi Đoàn đã tập chung với các chương trình hành động chủ yếu như: Giáo dục chính trị, tư tưởng, định hướng đạo đức, lối sống cho đoàn viên; hỗ trợ phát triển toàn diện cho đoàn viên; tiếp tục xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, tích cực tham gia công tác và phát triển Đảng; đa dạng hoá hoạt động văn - thể - mỹ và tình nguyện vì cộng đồng. Các chỉ tiêu cơ bản mà phương hướng đề ra trong nhiệm kỳ mới đã nhận được sự nhất trí cao của Đại hội, thể hiện được tinh thần đoàn kết, quyết tâm của tuổi trẻ. 


   Đại Hội đại biểu Liên chi Đoàn khoa Điện

     Đại hội Liên chi Đoàn các khoa đã bầu ra BCH Liên chi Đoàn nhiệm kỳ 2022-2024 là những cán bộ Đoàn có tinh thần trách nhiệm, có kỹ năng, tâm huyết, nhiệt tình trong công tác./.

 

 

Tin bài: Phòng TH


Đính kèm:

Các bài liên quan