Giới thiệu

Ngày 15-08-2013

Khoa Cơ khí

 

 

ThS. Phan Thanh Chương

Chức vụ: Phó Trưởng khoa - Phụ trách khoa

Điện thoại: 0948971970

Email: thanhchuong@gmail.comThS.  Nguyễn Mạnh Hà

Chức vụ: Phó trưởng khoa   

Email: hajin1102@gmail.com

Điện thoại: 0978252555                                      

                                                                       

 

ThS: Nguyễn Thành Đồng

Chức vụ: Phó trưởng khoa

Điện thoại: 0982710496

Email: nguyenthanhdong@gmailcom

         

 

I. CHỨC NĂNG:

Khoa là đơn vị quản lý đào tạo cơ sở của Trường giúp Hiệu trưởng trực tiếp tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo, NCKH, thực nghiệm, chuyển giao công nghệ. Trực tiếp quản lý các hoạt động chuyên môn và chịu trách nhiệm về chất lượng toàn diện của HSSV trong Khoa theo Quy chế Công tác HSSV và Đề án CTSV trong tình hình mới. 

II. NHIỆM VỤ:

a. Quản lý giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động và người học thuộc khoa, bộ môn theo sự phân công của Hiệu trưởng.

b. Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khóa khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hàng năm của trường theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, bao gồm:

- Xây dựng chương trình đào tạo của từng ngành, nghề theo từng trình độ đào tạo thuộc Khoa, bộ môn mình quản lý hoặc do hiệu trưởng giao.

- Tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học, mô - đun, tín chỉ liên quan bảo đảm tính thống nhất, tránh chồng chéo giữa các môn học, mô – đun, tín chỉ của chương trình đào tạo hoặc giữa các trình độ đào tạo.

- Tổ chức phát triển chương trình đào tạo, xây dựng các đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình đào tạo theo định hướng phát triển của nhà trường; phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp và sơ cấp các chương trình đào tạo thường xuyên theo quy định.

- Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

- Xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, thi, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của người học, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động,

c. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức khoa học công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của bộ môn, khoa.

d. Xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo, ngành, nghè đào tạo và cơ sở vật chất, tiết bị phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học, tăng cường điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo, thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình đào tạo.

đ. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho nhà giáo và cán bộ nhân viên thuộc Khoa.                  

e. Tổ chức đánh giá giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động trong khoa, bộ môn và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong trường theo quy định của Nhà trường.

g. Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo theo quy định của hiệu trưởng; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị đào tạo của khoa, bộ môn.

h. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Hiệu trưởng.

 

TỔ CHỨC NHÂN SỰ KHOA CƠ KHÍ

Họ tên 

Chức vụ 

Điện thoại 

Email 

ThS. Phan Thanh Chương

Phó Trưởng khoa - Phụ trách khoa

0948971970

thanhchuong@gmail.com

ThS.  Nguyễn Mạnh Hà

Phó trưởng khoa

0978252555    

hajin1102@gmail.com    

ThS.Nguyễn Thành Đồng

Phó trưởng khoa

0982710496

nguyenthanhdong@gmailcom

1. Văn phòng khoa                        02803848537

2. Bộ môn Kỹ thuật cơ khí                                                    

ThS. Lã Đỗ Khánh Linh

Trưởng bộ môn

0982459148

linhcdktkt@gmail.com

ThS. Nguyễn Thị Lệ Hằng

Phó bộ môn 0979704980  

ThS. Nguyễn Đức Chính

Giảng viên 0988975892 ndc.cdktkt@gmail.com

ThS. Nguyễn Xuân Vinh

 Giảng viên 0987123665 nguyenvinhcdktkt@gmail.com

ThS. Nguyễn Hoàng Giang

 Giảng viên 0977732772 nhgiangktcn@gmail.com

ThS.  Phan Thanh Chương

 Giảng viên 0948971970 thanhchuong@gmail.com

KS. Nguyễn Văn Hạnh

Giáo viên

0912163143


ThS. Phạm Đức Hùng

Giáo viên

0972205815


KS. Vương Thị Như Yến

Giáo viên

0986466965


Th.S Trần Minh Trường

GVKN    

ThS. Nguyễn Mạnh Cường

GVKN    

ThS. Lương Anh Dân

GVKN    

ThS. Mai  Thanh Tùng

GVKN    

KS. Dương Anh Đức

GVKN    

ThS. Phạm Việt Hùng

GVKN    

2. Bộ môn CN ôtô 

ThS.Lê Văn Quang

Q.Trưởng bộ môn
0904049877


ThS.Nguyễn Thành Đồng

Giáo viên 0982710496  

ThS.Hồ Xuân Hiệp

Giáo viên

0912120678


KS.Trần Phạm Kim Ngân

Giáo viên

01686539616


Nông Văn Ét

GVKN    

Nguyễn Mạnh Cường

GVKN    
                 

Các bài liên quan