Giới thiệu

Ngày 15-08-2013

Khoa Khoa học Cơ bản

 

ThS. Nguyễn Thị Loan

Chức vụ: Trưởng khoa

Email:nguyenloanmcm@gmail.com

Điện thoại: 0913027732

              

 

     

ThS. Hữu Thị Hồng Hoa

Chức vụ: Phó Trưởng khoa

Email:hoanghoa2908@gmail.com  

Điện thoại: 0916508058

                                                   
                                                   

I. CHỨC NĂNG:

- Khoa là tổ chức đào tạo một ngành hay nhiều ngành, là đơn vị quản lý chuyên môn, hành chính của trường.

- Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học thuộc các chuyên ngành của đơn vị. Thực hiện đào tạo, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng kiến thức các chuyên ngành; quản lý công tác chuyên môn và quản lý HSSV thuộc trách nhiệm và thẩm quyền.

II. NHIỆM VỤ:

1.Tổ chức và thực hiện giảng dạy các môn khoa học cơ bản cho tất cả các ngành nghề đào tạo trong toàn trường gồm: Toán học, Vật lý, Hóa học, Lý luận chính trị, Giáo dục thể chất, Ngoại ngữ.

2. Tổ chức và đào tạo hệ Cao đẳng chuyên nghiệp cho các ngành: Tiếng Anh, Tiếng Hàn.

3.Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn, thông qua tài liệu giảng dạy của giảng viên.

4. Phân công và quản lý công tác giáo viên chủ nhiệm các lớp thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của khoa.

5. Nghiên cứu hoàn thiện chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy đối với từng học phần, môn học thuộc khoa đảm nhiệm.

6. Phối hợp với phòng Đào tạo- QLKH & HTQT, phòng Công tác – HSSV thực hiện công tác tư vấn, đánh giá xếp loại thi đua khen thưởng cho sinh viên.

7. Quản lý, tổ chức, đánh giá việc học tập, rèn luyện của sinh viên thuộc khoa đào tạo theo quy định của Nhà nước và Nhà trường.

8. Tổ chức công tác nghiên cứu khoa học, hội thảo chuyên đề, các hoạt động về cải  tiến phương pháp giảng dạy trong khoa...

9. Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học thuộc các chuyên ngành của đơn vị.

10. Đứng đầu khoa là Trưởng khoa, giúp việc cho trưởng khoa có Phó trưởng khoa và các trưởng, phó bộ môn, nhân viên văn phòng khoa.

CÁC BỘ MÔN THUỘC KHOA

I. CHỨC NĂNG:

Là đơn vị cơ sở về đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ của Nhà trường chịu trách nhiệm về học thuật trong các hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ. Thực hiện quản lý chuyên môn về đào tạo, biên soạn giáo trình, tài liệu học tập thuộc chuyên ngành được giao. Thực hiện đào tạo theo sự phân công, phân cấp của trường và của khoa.

II. NHIỆM VỤ:

1. Lập kế hoạch xây dựng và phát triển toàn diện bộ môn. Xây dựng kế hoạch công tác của bộ môn theo kế hoạch công tác của khoa.

2. Trực tiếp tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và khoa học công nghệ theo sự phân công. Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập các môn học do Bộ môn đảm nhận.

3. Xây dựng hoàn thiện chương trình, giáo trình, bài giảng và cập nhật các tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập liên quan đến chuyên ngành giảng dạy được khoa, trường giao.

4. Tham gia, phối hợp với các đơn vị nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy cho phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ được giao.

5. Quản lý về chuyên môn, nghiên cứu khoa học của giảng viên thuộc bộ môn. Cải tiến phương pháp giảng dạy, triển khai các hoạt động khoa học công nghệ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học.

6. Đề xuất đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn của giảng viên thuộc bộ môn, phát triển đội ngũ kế cận.

7. Tổ chức sinh họat chuyên môn theo định kỳ. Phối hợp với các bộ môn trong khoa tổ chức hội thảo, sinh hoạt khoa học thuộc chuyên ngành.

Tập thể CBGV khoa Khoa học Cơ bản


TỔ CHỨC NHÂN SỰ KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

Họ tên 

Chức vụ 

Điện thoại 

Email 

ThS.Nguyễn Thị Loan

Trưởng khoa

0913027732

Nguyenloanmcm@gmail.com

ThS. Hữu Thị Hồng Hoa

Phó trưởng khoa

0916508058

hoanghoa2908@gmail.com

 Bộ môn KHTN&Ngoại ngữ

ThS. Nguyễn Thị Loan

Trưởng bộ môn

0913027732

Nguyenloanmcm@gmail.com

ThS. Võ Việt Cường

Phó bộ môn

0983187258

vietcuongdhtn@gmail.com

ThS. Phùng Thị Hải Yến

Giảng viên

0915212959

haiyend2h@gmail.com

ThS. Trần Thị Hương

Giảng viên

0986446177

Huongtoanch16@gmail.com

ThS. Nguyễn Thị Lập

Giảng viên

0915954824

Nguyenthilap.2009@gmail.com

ThS. Bùi Thị Hương

Giảng viên

0978019284

Buihuong206@gmail.com

ThS. Hoàng Thị Lý

Giảng viên

0989830550

 lyhoang3981@gmail.com

 Bộ môn Lý luận CT&GDTC

ThS. Hà Thị Thu Hằng

Trưởng bộ môn

0988735715

Haidanghth@gmail.com

ThS. Hữu Thị Hồng Hoa

Phó bộ môn

097667838

 hoanghoa2908@gmail.com

CN. Nguyễn Quốc Khánh

Giảng viên

0915007878

 

ThS. Lê Thị Ánh

Giảng viên

0984739734

leanhtnguyen@gmail.com

ThS. Phạm Thị Hồng

Giảng viên

0978259514

Phamhong@gmail.com

CN. Ngô Quang Hùng

Giảng viên

0982510227

 

ThS. Nguyễn Thị Lê Thảo

Giảng viên

0979258396

lethao83@gmail.com

ThS. Trần Hồng Hải

Giảng viên

01674520519

 tranhaisu51@gmail.com

ThS. Trần Ngọc Anh

Giảng viên

 

 

 

        

Các bài liên quan